Psalms (109/150)  

1. Maing Koht, I patohwan kapinga komwi; komw dehr sohte ketin kasalehda kupwuromwi!
2. Aramas suwed oh likamw kei uhwongieier. Re kin kinesang ie likamw,
3. oh re kin koasoia kin ie mehkot suwed, re uhwong ie ni so kahrepe.
4. Re kin uhwong ie, mehnda ma I poakepoake irail oh kin kapakapkin irail.
5. Re kin dupungki me suwed ei wiewia mwahu oh kailok ni ei kin poakohng irail.
6. Komw ketin pilada emen sounkopwung mwersuwed pwehn wia kopwung en ei imwintihtio, oh mweidohng emen eh imwintihti kan en wia sounkedipa.
7. En ale kopwung oh dierekda nan dihp; eh kapakap en pil wiahla dihp toutou!
8. Eh mour en mwadang imwisekla; oh emen tohrohr en sepwildahng nan dewe!
9. Nah seri kan en sepwoupwoula, oh eh pwoud en liohdihla!
10. Nah seri kan en tangasang ni imwarail kan oh wie pekipekseli nanial akan; re en pil pekeussang nan ar wasa kan!
11. Me e pwaipwandohng kan en adihasang eh dipwisou, oh mehn keiru kan en kihsang wahn eh doadoahk.
12. En dehr diar mehmen me pahn kadek ong de apwalih nah seri sepwoupwou kan.
13. Kadaudoke kan koaruhsie en mehla, oh sohte mehmen en tamataman ih erein dih kan me pahn kohdo.
14. KAUN-O en ketin tamataman dipen eh pahpa kahlap ako oh en dehr mahkikihong dipen ine kan.
15. KAUN-O en kin tamataman diparail kan ahnsou koaros, oh irail en manoknokla douluhl!
16. Aramas meno sohte mwahn kin kolokol kadek nan kapehde; e kin kaloke oh kemehla me semwehmwe, me paisuwed, oh me luwet akan.
17. E kin mwahuki keriahla meteikan-eri pein ih en riahla! E kin kahng kapaiahda meteikan-eri sohte mehmen pahn kapaiahda!
18. E ahnlahr keriahla aramas duwehte eh ahnlahr pein likouda; eh keria kan en pwurolong nan paliwere rasehng pihl oh lel nan tihn paliwere rasehng leh!
19. Eh keria kan en pwaindi paliwere rasehng likou oh kapilpene rasehng kateng ahnsou koaros!
20. Maing KAUN, komw ketin kaloke ei imwintihti kan nin duwe met-% irail kan me kin kehrehng ie soahng suwed pwukat!
21. Ahpw Maing KAUN, Wasa Lapalahpie, komw ketin sewesei ie nin duwen me komw ketin inoukidahr, oh ketin kapitiehla pwehki kalahngan en sapwellimomwi limpoak.
22. Aramas semwehmwe men ngehi oh paisuwed; mohngiongi tihwolahr kowahlap.
23. I nektehn sohrala rasehng mwetehn nin soutik; I pipihrseli rasehng mensiek men.
24. Nan pwukiei kat luwetkilahr eh sohte ei tungoal kisin mwenge; kiliet oh tih katte me luhwehdi ni paliwereiet.
25. Ni aramas akan ar kin kilang ie, re kin kouruhrkin ie; re kin tuhtuwelengki ar kouruhr.
26. Maing KAUN ei Koht, komw ketin sewesei ie; pwehki sapwellimomwi limpoak poatopoat, komw ketin doareiehla!
27. Komw kehsehki ei imwintihti kan me komwi me ketin doareiehla.
28. Mweinele re pahn kerieiehla, ahpw komwi pahn ketin kupwuramwahwihiehla. Me kin pwakipakih ie kan re en lohdi, oh ngehi, sapwellimomwi ladu, en kin pereperen.
29. Ei imwintihti kan en namenekla kowahlap; oh re en mihla nan namenek rasehng ar pwuhriong nan likou reirei.
30. I pahn wia ei kapingkalahngan ni ngihl laud ong KAUN-O; I pahn kapinga nan pokon en aramas akan,
31. pwehki eh ketin doarehla aramas semwehmwe menet oh kapitasang irail kan me kin kadeikada pwe en kamakamala.

  Psalms (109/150)