Psalms (103/150)  

1. Ngeni, kapinga KAUN-O! Ngeniet oh pil paliwereiet, kapinga mware sarawi!
2. Ngeni, kapinga KAUN-O, oh dehr manokehla sapwellime kalahngan lapalap.
3. E kin ketin mahkikihong ie dipei kan koaros, oh kin ketin kamwahwihala ei soumwahu kan koaros.
4. E kin ketin doareiesang nan sousou oh kin ketin kupwuramwahwihkin ie limpoak oh kalahngan.
5. E kin ketin kadirehkiniehla paiamwahu tohto, pwe I en kin wie pwulopwulte oh kekehlail duwehte ikel men.
6. KAUN-O, ie sounkopwung men me kin sewese irail kan me toutoulahr, oh ketikihongirail arail pwuhng.
7. E ketin kasalehiong Moses sapwellime koasoandi kan oh mweidohng mehn Israel ko re en kilang manaman en nin lime ko.
8. KAUN-O me kalahngan oh limpoak, me kupwur kanengamah oh diren limpoak poatopoat.
9. E sohte kin kapwung aramas ahnsou koaros; e sohte kin engieng kohkohlahte.
10. E sohte kin ketin kalokei kitail nin duwen me konehng kitail; e sohte kin dupukohng kitail duwen dipatail kan oh atail sapwung kan.
11. A duwen ileilehn lahng sang sampah, ih duwen sapwellime limpoak lapalap ong me kin wauneki.
12. Duwen mesenleng oh kepinleng ara dohpeseng, ih duwen eh kin ketin kadohwaneweisang kitail dipatail kan.
13. Duwen sahm emen eh kin kadekohng nah seri kan, ih duwen KAUN-O eh kin ketin kupwurkalahngan ong irail kan me kin wauneki.
14. Pwe e mwahngih dahme kitail wiawihkihda; e pil ketin tamataman me kitail uhdahn pwehl.
15. Atail mour kin rasehng reh kan. Kitail kin kekeirda oh masalpeseng duwehte wahn rohs en nanwel
16. me kisinieng kin ipirete, a e sohla mie-% oh sohte me kak pwurehng kilang.
17. A limpoak en KAUN-O ong irail me kin wauneki kin duweduwehte kohkohlahte, oh sapwellime kupwuramwahu kin poatopoatete erein dih koaros
18. rehn irail kan me kin dadaurete sapwellime inou oh kin kapwaiada mehlel sapwellime kosonned akan.
19. KAUN-O ketin koasoanehdi mwoale nanleng; ih me nanmwarkien mehkoaros.
20. Kumwail kapinga KAUN-O, kumwail tohnleng kehlail oh manaman akan, me kin peikiong sapwellime kosonned akan, oh kin rongorong sapwellime mahsen kan!
21. Kumwail kapinga KAUN-O, kumwail manaman koaros en nanleng, kumwail lidu kan me kin kapwaiada audepen nan kupwure!
22. Kumwail wiepen nin lime kan koaros, kumwail kapinga KAUN-O wasa koaros me e kin ketin kakaun! Ngeni, kapinga KAUN-O!

  Psalms (103/150)