Proverbs (5/31)  

1. Samwa, tehk oh rong kanahieng ei kupwurokong oh erpit.
2. Ke ahpw pahn esehla weweidki ei kaweid kan, oh omw koasoi kan pahn kasalehda me ke ahneki loalokong.
3. Kilin ewen lih pwopwoud men pahn mem rasehng sukehn loangalap oh eh metik uhk pahn kansenamwahu rasehng lehn olip,
4. ahpw ni imwilah sohte mehkot me e pahn kihong uhk, ihte nsensuwed oh medek.
5. Liho pahn kahrehiukalahng nan wasahn me melahr akan; ahl me e kin weweid loale iei ahl en kolahng mehla.
6. E sohte kin weid nan ahl en kolahng mour; ahpw e kin salongasang, oh e sohte kin wehwehki dahme wiewiawi.
7. Eri, samwa ko, kumwail rong ie oh dehr manokehla dahme I ndinda.
8. Kumwail keiweisang soangen lih menet! Dehr pil keilahng limwahn eh wenihmw!
9. Pwe ma soh, meteikan me pahn uhd alehdi wahu me kumwail ahneki mahs, oh kumwail pahn kamakamala ni amwail pwulopwul nan pehn aramas me sehse mahk akan.
10. Ei, mehn liki kan pahn kihsang amwail pai, oh mehkan me kumwail koadoahkihadahr pahn uhd kohieng emen tohrohr.
11. Kumwail pahn wonohn weiweirek nan dewemwail awiawih mehla, udukamwail pahn sosohrasang,
12. oh kumwail ahpw pahn nda, “Dahme I sohte alehki padahk pwuko? Dahme I sohte mweidkihong emen en kapwungiehla?
13. I sohte rong oh tehk arail padahk.
14. I ahpw mwadangete diarada ei nameneklahr.”
15. Loalopwoatohng omw pwoud oh kihong ih kelehpw omw limpoak.
16. Seri kan me emen lih torohr pahn kaipwidiong uhk sohte pahn seweseiuk.
17. Noumw seri kan me pahn laudla oh seweseiuk, ahpw kaidehn mehn liki kan.
18. Eri, ke en pereperenki omw pwoud oh rapahki omw peren rehn serepein me ke pwoudiki-%
19. me masamwahu oh kaselel rasehng tie men. Eh kaselel en kansenamwahwihiuk; en kapilkinuhkpene eh limpoak.
20. Samwa, dahme ke pahn kihongki emen lih tohrohr omw limpoak? Dahme ke anahnehki linganen en emen ohl eh pwoud?
21. KAUN-O kin ketin mahsanih mehkoaros me ke kin wia. E kin ketin mwasamwasahn uhk wasa koaros me ke pahn kohla ie.
22. Dipen aramas suwed men iei lidip ehu. E kin lohdi nan lidip en dipe kan.
23. E kin mehla pwehki eh sohte kak katokihedi eh ineng. Eh pweipwei mwuledek pahn kahrehiong ih nan sousou.

  Proverbs (5/31)