Proverbs (27/31)  

1. Dehr suweiki lakapw, pwe ke sohte ese dahme pahn wiawi sang met lel lakapw.
2. Mweidohng meteikan en kapingaiuk-pil mehn keiru kan; dehr pein kapingaiuk.
3. Toutoun takai oh pihk kan sohte kak kapahrekiong kahpwal me aramas pweipwei kak wiahda.
4. Lingeringer, iei me kin lemei oh kin wia mehn kauwehla, ahpw e sohte kak en kapahrekiong luwak.
5. Omw pahn panawih emen ni sansal, mwahusang mweidohng en medemedewe me dene ke sohte mwahn katapanki.
6. Mehnda ma kompoakepahmw men kansensuwedihiukala; ahpw ma omw imwintihti men pahn kihong peh pohn pwopwomw-kanahieng!
7. Ma ke medla ke kin kahng kang sukehn loangalap, ahpw ma ke men mwenge, ke pahn iouki kisin mwenge katik.
8. Aramas me kin dohsang imwe, rasehng menpihr me kin dohsang pese.
9. Lehn wai oh leh pwohmwahu kan kin kaperenihiuk, ahpw apwal kin kauwehla popohl en nan kapehdomw.
10. Ke dehr manokehla kompoakepahmw kan de kompoakepahn semomw kan. Ma ke milahr nan apwal, ke dehr peki riomw en seweseiuk; mehn mpomw me karanihiuk pahn seweseiuk mwahusang riomw me dohsang uhk.
11. Samwa, ke en loalokongla, I ahpw pahn kin pereperen; e pahn mie ei pasapeng ong mehmen me pahn kauwei ie.
12. Aramas me mie eh lamalam pahn kilang apwal eh kohkodohng, e pahn tangasang, ahpw aramas me sohte eh lamalam pahn wenewohng loale, oh mwuhr e ahpw pahn koluhkihla.
13. Mehmen me pweipwei oh inoukihda me e pahn pwukoahki en mehn liki men eh pweipwand, konehng sapwe en kohsang pwehn wiahla mehn kadehde en pweipwando.
14. Omw keriahla kompoakepahmw mwahusang omw kapirkihda nimenseng omw rahnmwahwih ni ngihl laud.
15. Lih pwopwoud lokaia tohto men rasehng dingiding en keteu me sohte kin tokedi ni rahnen keteu kan.
16. Ia duwen omw kak katokihedi? Ke songehr katokihedi kisinieng de koledi leh nan pehmw?
17. Aramas kin ale padahk sang rehn emen aramas, rasehng mete eh kin edehda mete.
18. Apwalih tuhke pik, ke ahpw pahn kang wah kan. Ladu men me kin apwalih eh soumas pahn ale wahu.
19. Pein mesomw me ke kilang nan pihl oh pein kowe me ese nan kapehdomw.
20. Ineng en aramas rasehng wasahn me mehlahr akan-dewen aramas tohto mie wasao.
21. Kisiniei kin wia mehn sosohng kohl oh silper; adamwahu en aramas pil kak sosohng.
22. Mehnda ma ke keme me pweipwei men oh kereniong kemehla, ke sohte kak kasohresang eh pweipwei.
23. Apwalih uwen omw kak noumw sihpw oh kou kan,
24. pwehki reken kepwe sohte kin poatopoat. Pil wehi ehu sohte kin poatopoat kohkohlahte.
25. Mwatihasang reh oh dihpw kan nan sapwomw nindokon omw wahnsahpw teikan eh wie kekeirda.
26. Ke kak wiahkihda likou kilin noumw sihpw kan oh netikihla noumw kuht kan oh pwainkihda sahpw.
27. Luhwen kuht kan pahn kihong kowe oh omw peneinei milik, oh pil ong omw lidu serepein kan.

  Proverbs (27/31)