Proverbs (2/31)  

1. Samwa, padahngki dahme I padahkihwei, oh dehr manokehla dahme I ndaiong uhk ke en wia.
2. Rong kanahieng ngilen me kupwurokong kan oh nantihong dehdehkihla mehlel.
3. Ei, peki loalokong oh peki erpit ni ngidingid.
4. Rapahki uwen omw kak, rasehng me kin rapahki silper de takai kesempwal me rir kan.
5. Ma ke pahn kapwaiada met, eri, ke pahn esehla dahkot masak KAUN-O oh ke pahn pweida ni omw pahn padahngki duwen Koht.
6. Pwe KAUN-O iei ih me kin ketikihdo kupwurokong; iei ih me kin ketikihdo loalokong oh dehdehki.
7. E kin ketin sewesewese oh sinsile aramas pwung oh mehlel kan.
8. E kin ketin apwalih irail kan me kin apwalih mwahu meteikan, oh kin ketin sinsile irail kan me poadidiong.
9. Ma ke rong ie, ke pahn esehla dahkot pwung, mehlel, oh pwung pahrek. Ke pahn esehla dahme ke pahn wia.
10. Ke pahn loalokongla, oh omw loalokong pahn kansenamwahwihiukala.
11. Omw erpit oh dehdehki en wia poadoarepomw
12. oh kasilehsang uhk wiewia suwed. E pahn pil kadohwanowei sang uhk aramas akan me kin wiahda kahpwal sang ni arail koasoi-%
13. soangen aramas me keselahr mour pwung pwe re en kousoan nan rotorot en dihp,
14. aramas me kin rapahki ar nsenamwahu nan wiewia sapwung oh perenki tiahk suwed kan,
15. iei ih aramas keseulikilik oh sohte emen kak likih.
16. Ke pahn kak pitsang lih suwed me pahn song en kasongosongehkin uhk eh lokaia kansenamwahu kan,
17. soangen lih me sohte kin loalopwoatohng eh pwoud oh manokehla inou sarawi kan me e wiadahr.
18. Ma ke pahn kohla ni imwen soangen lih suwed menet, ke kekeidier nan ahl en kolahng mehla. Pwe kolahng wasao, rasehng kolahng nan wasahn me melahr akan.
19. Aramas koaros me kin kolahng rehn liho sohte kin pwurodo. E sohte mwahn kin pwurodohng nan ahl en mour.
20. Eri, ke pahn idawehn karasepen aramas mwahu kan oh ahneki mour pwung.
21. Aramas pwung-aramas lelepek-pahn kousoan nan sahpw wet.
22. Ahpw Koht pahn ketin koakoahsang aramas suwed kan nan sahpwo oh usadahsang me dipan akan rasehng dihpw eh kin usuhsdahsang nan pwehl.

  Proverbs (2/31)