Philippians (3/4)  

1. Riei ko, kaimwiseklahn ei koasoi, kumwail en pereperen ni amwail miniminiong Kaun-o. E sohte kedirepw ong ie ei pahn pwurehng kapwurehiong dahme I ntingihedier mahs, pwe e pahn kahrehiong kumwail mour.
2. Kumwail kalekei kumwail sang irail kan me kin wia soahng suwed akan, re rasehng kidi, irail kan me kin ngidingidkihte re en leke paliwar.
3. Pwe kitail me aleier sirkumsais mehlelo, kaidehn irail; pwe kitail kin kaudok ong Koht sang ni sapwellime Ngehno, oh kitail kin pereperen nan atail mour rehn Krais Sises. Kitail sohte kin koapworopworki tiahk kan me pid paliweren aramas.
4. Ahpw ngehi, I kak koapworopworki soahng pwuko. Ma emen kin medemedewe me e kak mourkihla tiahk kan me pid paliweren aramas, mie kahrepe laud ehu me I pil kak koapworopworki soahng pwuko.
5. Ngehi, I pil sirkumsaislahr ni ei mahkiher wihk ehu. I ipwidi wia mehn Israel, kisehn kadaudok en Pensamin, oh uhdahn mehn Ipru men ngehi. Nin duwen kapwaiada Kosonnedo en mehn Suhs, ngehi Parisi men,
6. oh ngehi me nohn uhpalihki Kosonnedo me kahrehda ei kaloke mwomwohdiso. Nin duwen en emen aramas eh pahn pwungki oh peikiong audepen Kosonnedo, sohte ei sapwung.
7. Ahpw soahng pwukat koaros me I kin kak kesempwalki, met I mwamwahlkilahr, pwehki Krais.
8. Kaidehn soahng pwukatte, I pil mwamwahlkihla soahng koaros pwehki soahngteieu me inenen katapansang oh kesempwalsang, iei marain en Krais Sises, ei Kaun. I keselahr soahng koaros pwehki ih, I wiahki soahng koaros mehn lekdekla kei, pwe I en kak ale Krais,
9. oh miniminiong ni mehkoaros. Solahr pein ei pwung, soangen pwung me emen kak ahneki sang ni peikiong Kosonnedo. Ahpw met I ahnekiher soangen pwung me pwilsang ni pwoson Krais, pwungo me kin pwilsang rehn Koht, oh me poahsoankihda pwoson.
10. Ihte me I men ese: I en ese Krais oh pehm manaman en sapwellime iasada, pwe I en iang ih nan sapwellime lokolok kan oh pil duwehla ih nan sapwellime pwoula,
11. ni ei koapworopworki me pein ngehi pil pahn iasada sang mehla.
12. I sohte kin kose me I pweidahr de unseklahr. I kin nannantihong I en alehdi kisakiso, pwe Krais Sises ketin sapwellimankinielahr.
13. Mehlel, riei ko, I sohte mwahn lemehiong me I alehdier kisakiso; ahpw soahngteieu me I kin wia: I kin manokehla dahme mi mwuri, oh wia uwen ei kak pwe I en lel dahme mi mwohi.
14. Eri, I kin wenowohngete ni imwi pwe I en kak alehdi kisakiso, iei paeker en Koht sang rehn Krais Sises ong ni mouren powe.
15. Eri, kitail koaros me deilahr ni pali ngehn en ahneki soangen lamalam wet. Ahpw ma mie ekei kumwail me ahneki ehu soangen lamalam me tohrohrasang met, Koht pahn ketin kasalehiong kumwail.
16. Eri soh, kitail en nantihlahte mwowe nin duwen kosonned akan me kitail ideidawehnehr lao lel met.
17. Riei ko koaros, kumwail en pil nantihong alasang ie. Se wiadahr mehn kahlemengi mwahu ehu ong kumwail; kumwail eri tehk irail kan me kin idawehn.
18. Pak tohto mahs I padahkihong kumwail duwen met, oh ahnsou wet I pil pahn kapwurehiong, iangahki pilen mesei: mie me tohto me arail mour kahrehiong irail en wiahla imwintihtien sapwellimen Krais pwoula ni lohpwuwo.
19. Irail pahn imwisekla nan ehl, pwehki arail koht iei ineng en paliwararail kan, re kin suweiki soahng kan me inenen kanamenek mehlel, oh re kin medemedewehte soahng kan en sampah.
20. A kitail, kitail uhdahn tohn nanleng mehlel, oh kitail kin kasikasik ketidohn atail Sounkomour sang nanleng, iei Kaun Sises Krais.
21. E pahn ketin kawilianda paliwaratail luwet akan me kak mehla ong ni paliwar me rasehng kahlepe lingan, sang ni manamano me e ketin kakaunki mehkoaros.

  Philippians (3/4)