Numbers (32/36)  

1. Kadaudok kan en Reupen oh Kad naineki kiden pelinmen. Ni ar tehkada duwen wehin Saser oh Kilead eh mwahu ong nair kou kan,
2. re ahpw patohla rehn Moses, Eleasar oh kaun teiko en mehn Israel, oh patohwanohng irail,
3. “Sahpwet me KAUN-O ketin sewesehki mehn Israel kan pwe re en patopato loale-kahnimw en Atarod, Dipon, Saser, Nimra, Espon, Eleale, Sipma, Nepo, oh Peon-me mwahu ong neitail pelinmen kan, pwe nait pelinmen kan me tohto.
4. “Sahpwet me KAUN-O ketin sewesehki mehn Israel kan pwe re en patopato loale-kahnimw en Atarod, Dipon, Saser, Nimra, Espon, Eleale, Sipma, Nepo, oh Peon-me mwahu ong neitail pelinmen kan, pwe nait pelinmen kan me tohto.
5. Menlau kumwail kidohng kiht se en sapwenikihla sahpwet, a ieremen se kotehla Pillap Sordan oh kousoanla wasao.”
6. Moses ahpw sapeng irail, ketihtihki, “Kumwail men mihmihte met nindokon riamwail mehn Israel kan kohkolahng mahwen?
7. Ia duwen amwail kak eimah oh song en katikitikihala kapehd en mehn Israel kan ong ar pahn kotehla Pillap Sordan oh kolahng nan sahpw me KAUN-O ketikihong irail?
8. Ihme samamwail ko wia ni ei kadarirailsang Kades Parnea pwe re en kolahng kasawih sahpwo.
9. Re kohla lel ni Wahun Eskol oh kilangada sahpwo, ahpw ni ar pwurodo, re katikitikihala kapehd en mehn Israel ko pwe re dehr pedolong nan sahpw me KAUN-O ketikihong irail.
10. KAUN-O eri engiengda rahno oh ketin wiahda inou ehu:
11. ‘I kahukihla me ni ar sohte loalopwoatohng ie, sohte ohl emen me sounpar rieisek kohda me iang kohdo sang Isip pahn iang pedolong nan sahpw me I inoukihong Eipram, Aisek, oh Seikop.
12. Eri met pid koaros, likin Kalep, nein Sepune mehn Kenis oh Sosua, nein Nun; ira kelehpw me loalopwoatohng KAUN-O.
13. KAUN-O ketin engiengda pahn aramas ako oh kupwurehda re en kakahnseli nan sapwtehn erein sounpar pahisek, dih ko koaros me kahngiangihada KAUN-O lao mehla.
14. Eri met kumwail wiliandier samamwail ako, wia dih kapw en aramas dipan me kaunopadahngehr pwe engieng en KAUN-O en pwurehng kohdi pohn mehn Israel kan.
15. Ma kumwail kadaudok en Reupen oh Kad pahn kahng idawehn ih met, e pahn pwurehng kesehla aramas pwukat nan sapwtehn, kumwail eri pahn pwukoakihdi ar pahn mwomwla.”
16. Irail eri keieng mpen Moses oh patohwanohng, “Komw ketin mweidohng kiht mahs se en kauwada kehl takai met ong nait pelinmen kan oh pil wiahda ekei kisin kahnimw me pahn ahneki kehl kehlail ong at tungoal peneinei kan.
17. Se ahpw pahn onopada pwe se en iang mehn Israel kan kolahng mahwen oh koasoanediong irail nan sahpw me pahn wiahla uhdakarail. Ahpw at tungoal peneinei kan pahn koukousoan nan kahnimwet dohsang imwintihti kan.
18. Se sohte pahn pwurodo ni at tungoal ihmw kan lao mehn Israel koaros pahn alehdi sahpw me pahn kohieng irail.
19. Se sohte pahn ale mehkot pwe se en ahnekihla palio Pillap Sordan, pwe se aleier pwaisat wasaht palimesehn Sordan.
20. Moses ahpw sapeng irail, ketihtihki, “Ma kumwail uhdahn pahn kapwaiada dahme kumwail ndindahn, eri met mwohn silangin KAUN-O kumwail onopada pwe kumwail en kolahng mahwen.
21. Noumwail sounpei koaros en kotehwei Sordan pahn kaweidpen KAUN-O; re en mahweniong atail imwintihti kan lao KAUN-O pahn kaloweiraildi,
22. oh alehdi sahpwo. Eri mwuhr, kumwail kak pwurodo, pwehki amwail kapwaiadahr amwail pwukoa ong KAUN-O oh ong riamwail mehn Israel kan. KAUN-O ahpw pahn kadehdehda me sahpwet ni palimesehn Sordan iei sapwamwail.
23. Ahpw ma kumwail sohte kapwaiada amwail inou, eri kumwail pahn dipada ong KAUN-O, oh kumwail pahn ale kalokolok en dipamwail.
24. Eri, kumwail kauwada kahnimw kan ong amwail peneinei kan oh kehl kan ong noumwail pelinmen kan oh kapwaiada dahme kumwail inoukidahr!”
25. Kadaudok en Reupen oh Kad ahpw patohwan, “Maing, se pahn kapwaiada omwi mahsen.
26. At pwoud oh nait seri kan, iangahki nait kou oh sihpw kan pahn mihmite nan kahnimw kat en Kilead.
27. Ahpw kiht koaros onopadahngehr mahwen duwen KAUN-O eh ketin mahsanih. Se pahn kotehla Pillap Sordan oh iang mahwen nin duwen omwi mahsanih.”
28. Moses eri patohwanohng koasoandi pwukat ong Eleasar, Sosua oh kaun teiko en mehn Israel:
29. “Ma kadaudok en Kad oh Reupen pahn kotehla Sordan pwehn kolahng mahwen duwen KAUN-O eh ketin mahsanih, oh ma sang ni arail sawas kumwail pahn kak kalowehdi sahpwo, eri kumwail kihong irail re en sapwenikihla Kilead.
30. Ahpw ma re sohte kotehla Sordan oh iang mahwen, re pahn ale pwaisarail sang nan wehin Kenan, duwehte kumwail.”
31. Kadaudok en Kad oh Reupen ahpw sapeng, patohwan, “Maing, se pahn kapwaiada dahme KAUN-O mahsanih.”
32. Se pahn patohla pahn sapwellime kaweid oh kotehla wehin Kenan oh iang mahwen, pwe se en ale sapwat wasaht, ni palimesehn Sordan.”
33. Moses eri kelelehiong kadaudok en Kad oh Reupen oh apali en kadaudok en Manase sahpw koaros me mi pahn Sihon, nanmwarkien mehn Amor, oh Ok, nanmwarkien Pasan, iangahki kahnimw kan oh pil sahpw akan me kapilpene.
34. Kadaudok en Kad ahpw pwurehng onehda sapahl kahnimw kan en Dipon, Atarod, Aroer,
35. Atrod Sopan, Saser, Sokpea,
36. Ped Nimra, oh Ped Aran.
37. Kadaudok en Reupen pwurehng onehda sapahl Espon, Eleale, Kiriadaim,
38. Nepo, Paal Meon (ahd wet wekidekla), oh Sipma. Re kihong ahd kapw kei ong kahnimw kan me re onehda sapahl.
39. Peneineien Makir, nein Manase, ahpw mahweniong wehin Kilead, oh kousoanla ie oh kasarehsang mehn Amor ko me koukousoan wasao.
40. Moses eri kihong peneineien Makir wehin Kilead, irail eri kousoanla wasao.
41. Sair, kisehn kadaudok en Manase, ahpw mahweniong oh kalowehdi kisin kousapw kei oh kahdankinirailla “Kousapwen Sair.”
42. Nopa mahweniong oh kalowehdi Kenad oh kousapw ekei limwah, e ahpw kihong eden wasao Nopa, me iei ede.

  Numbers (32/36)