Numbers (24/36)  

1. Palaam eri esehda me KAUN-O ketin kupwurki en kapaiahda mehn Israel ko. Kahrehda e sohla kohla rapahki kupwur en KAUN-O duwen me e kin wia. E ahpw kilikilengseli nan sapwtehn
2. oh kilangada mehn Israel ko ni imwarail impwal ko ni wad kadaudok. Ngenen Koht eri ti powe,
3. ih eri patohwanda mahsen en kokohp pwukat: “Iet mahsen en Palaam, nein Peor, mahsen en aramas emen me kak kilang mehkoaros ni sansal,
4. me kak rong mahsen en Koht. Mesei kat pehdpesengehr, I aleier kaudial ehu sang rehn Koht, Wasa Lapalap.
5. Impwal kan en mehn Israel ko me kaselel,
6. rasehng nih kei me irihrek kohwei, mwetuwel kei ni keilen pillap, tuhkehn alos kei me KAUN-O ketin padokedi, rasehng tuhke sidar kei limwahn pihl.
7. Keteu pahn mwuledek rehrail oh arail werentuhke pahn poadidi nan pwehl wisekesek mwahu. Arail nanmwarki pahn lapalapasang Akak, oh roson en eh wehi pahn kohieng wasa doh kan.
8. Koht ketin kahluwairaildo sang wehin Isip; e kin ketin uhpalihkin irail nan mahwen, rasehng kou lawalo men. Re kin kadallehla arail imwintihti kan, kauwehla tihrail kan oh katimpeseng kanengen neirail kesik ketieu.
9. Arail wehi kin rasehng laion kehlail men; ni eh pahn memeir, sohte me eimahiong kapirida. Mehmen me pahn kapaiahda Israel, e pahn pil paiamwahu; a mehmen me pahn keriahla Israel, e pahn riahla.”
10. Palak eri engiengda kowahlap pahn Palaam. Ih eri rakopene lime ko oh mahsanihlahng Palaam, “I ekeruhkodo pwe ke en keriahla ei imwintihti kan, ke ahpw kapaiairailda pak siluh.
11. Eri, pwilipwilahkewei sang met, pwilahkewohng ni imwomwo! I inoukihda me I pahn kihong uhk keting laud ehu, a met KAUN-O ketikihsangehr keting wet rehmw.”
12. Palaam eri sapeng, patohwan, “I soh patohwanohng meninkeder ko me komw ketin kadaralahng ie,
13. me mehnda ma komw pahn ketikihong ie silper oh kohl en tehnpasomwi koaros, ahpw I sohte kak kauwehla kosonned en KAUN-O ni ei pahn wiahda mehkot ni pein nsenei; pwe ihte me I pahn kin patohwandahn, dahme KAUN-O ketin mahsanihong ie.”
14. Palaam pil patohwanohng Palak, “Ahnsou wet I pahn patohla rehn riei aramas ako, ahpw mwohn ei pahn patohla, I men kehsehkin komwi dahme mehn Israel kan pahn wiahiong sapwellimomwi kan ni rahn akan me pahn kohdo.”
15. Ih eri patohwanda mahsen en kokohp pwukat: “Iet mahsen en Palaam, nein Peor, mahsen en aramas emen me kak kilang mehkoaros ni sansal,
16. me kak rong mahsen en Koht, me kin kupwurokongki kupwurokong en Wasa Lapalahpie. Mesei kat pehdpesengehr, I aleier kaudial sang rehn Koht, Wasa Lapalap.
17. I patohwan kilikilenglahng ahnsou me pahn kohdo, I ahpw kilangada wehin Israel. Nanmwarki men pahn ketin pwarada nan wehio, rasehng usu ehu, e pahn ketieisang nan Israel, rasehng rakim lingaling ehu. E pahn ketin kauwehla kaunen wehin Mohap kan, oh kamwomwala me akalapalap oh lemei kan koaros.
18. E pahn ketin kalowehdi sapwellime imwintihti kan nan Edom, oh ketin nin limanikihla sapwarail; Israel eri pahn kin poweiraildi.
19. Wehin Israel pahn kaitiekiraildi oh kamwomwala douluhl me pitla kan.”
20. “Eri, nan kaudialo, Palaam pil kilangada mehn Amalek kan; ih eri pil patohwanda mahsen en kokohp wet: “Wehin Amalek me keieu kehlail nanpwungen wehi kan, ahpw ni imwilah e pahn kamwomwmwomwla douluhl.”
21. Oh nan kaudialo, e ahpw pil kilangada mehn Ken kan; ih eri pil patohwanda mahsen en kokohp pwukat: “Amwail wasahn kousoan me kehlail oh mwahu, rasehng pesen menpihr men pohn paipalap ileilehie;
22. ahpw kumwail, mehn Ken, kumwail pahn mwomwla ni ahnsou mehn Asiria kan pahn kaloweikumwaildi.”
23. Palaam ahpw pil patohwanda mahsen en kokohp pwukat: “Ihs aramas pwukat me pokonpene ni paliepeng?
24. Karis kan pahn seiloakdo sang Saiprus; re pahn kalowehdi Asiria oh Papilon, a mwuhr, re ahpw pahn pil mwomwla kohkohlahte.”
25. Palaam eri uhdahte kohkohla ni imweo, oh Palak pil ketiketla sang wasao.

  Numbers (24/36)