Numbers (16/36)  

1. Kora, nein Isar, peneineien Kohad sang kadaudok en Lipai, ahpw kahngohdiongda Moses. Kadaudok en Reupen silimen ahpw iangala ih-Dadan oh Apiram, nein Eliap, oh On, nein Peled-pil iangahki mehn Israel 250, kaun ndahnd kei me pilipilda sang rehn mehn Israel ko.
2. Kora, nein Isar, peneineien Kohad sang kadaudok en Lipai, ahpw kahngohdiongda Moses. Kadaudok en Reupen silimen ahpw iangala ih-Dadan oh Apiram, nein Eliap, oh On, nein Peled-pil iangahki mehn Israel 250, kaun ndahnd kei me pilipilda sang rehn mehn Israel ko.
3. Irail eri pokonpene mwohn Moses oh Aaron oh patohwanohng ira, “Kumwa nohn daulihala! KAUN-O ketin sapwellimaniki mehn Israel koaros, oh KAUN-O kin ketiket rehtail koaruhsie. Eri, a dahme komwi, Moses, kin pein kasapwilkomwihda pohn sapwellimen KAUN-O aramas akan?”
4. Ni Moses eh rong met, e poaridiong nanpwel oh kapakap.
5. E ahpw patohwanlahng Kora oh ienge ko, “Nimenseng en lakapw KAUN-O pahn ketin kasalehiong kitail ihs me e ketin sapwellimaniki; e pahn ketin mweidohng ih me e ketin sapwellimanikio, mehmeno, me e ketin piladahr en keieng mpe ni pei sarawio.
6. Nimenseng en lakapw kowe oh iengomw kan pahn ale noumwail pan en kisiniei kan, audekihda mwoalus ngkingken oh warpwohmwahu, kumwail ahpw pahn walahng ni pei sarawio. Kitail ahpw pahn kilang ihs rehtail me KAUN-O ketin piladahr. Kumwail mehn Lipai kan, kumwail me nohn daulihalahr!”
7. Nimenseng en lakapw kowe oh iengomw kan pahn ale noumwail pan en kisiniei kan, audekihda mwoalus ngkingken oh warpwohmwahu, kumwail ahpw pahn walahng ni pei sarawio. Kitail ahpw pahn kilang ihs rehtail me KAUN-O ketin piladahr. Kumwail mehn Lipai kan, kumwail me nohn daulihalahr!”
8. Moses pil usehla patohwanohng Kora, “Kumwail rong, kumwail mehn Lipai kan!
9. Kumwail wiahki mehkot mwahl, en Koht en Israel eh ketin katohreikumwailsang rehn mehn Israel teikan, pwe kumwail en kak keieng mpe, oh wia amwail doadoahk ni Impwal me KAUN-O kin ketiket loale, oh papah mehn Israel kan?
10. E ketin mweidohng kumwail oh mehn Lipai teikan, kumwail en kak keieng mpe, a met kumwail pil anahne wiahla samworo!
11. Ni omw akupwungiong Aaron, ni mehlel, KAUN-O, me kowe oh iengomw kan kahngohdiong.”
12. Moses eri ekerodo Dadan oh Apiram, ahpw ira sapeng ketihtihki, “Se sohte pahn kohwei!
13. Komw sohte itarki omwi kahreikitodo sang nan sahpw me pwelmwahu nan Isip, pwe komwi en kemeikitala nan sapwtehnet? Komw pil pahn kaunkitadahr?
14. Komw sohte kahreikitodohng nan sahpw pwelmwahu de kihong kiht mwetin wain, a met komw songosong en pitihkitedi. Soh, se sohte pahn patohwei rehmwi!”
15. Moses eri lingeringerda oh patohwanohng KAUN-O, “Maing, komw dehpa kupwure meirong me aramas pwukat pahn patohwandohng komwi. I sohte wia mehkot suwed ong ira. I pil sohte kihsang emen neira ahs akan.”
16. Moses ahpw patohwanohng Kora, “Kowe oh iengomw me 250 koaros pahn patohdo ni Impwal me KAUN-O kin ketiket loale; Aaron pahn pil iang mi wasao.
17. Emenemen kumwail pahn wa kohdo nah pan en kisiniei, oh audekihda mwoalus ngkingken oh warpwohmwahu loale, oh meirongki ong KAUN-O ni pei sarawio.”
18. Eri, emenemen irail ahpw ale nah pan en kisiniei, oh audekihda mwoalus ngkingken oh warpwohmwahu, oh uh ni wenihmwen Impwalo, iangahki Moses oh Aaron.
19. Kora eri kapokonepene aramas koaros, re ahpw uh sohpeiong Moses oh Aaron ni wenihmwen Impwalo. Lingaling en KAUN-O pa mwadangete pwaradahng aramas koaros,
20. KAUN-O eri mahsanihong Moses oh Aaron,
21. “Kumwa keiweisang rehn aramas pwukat, pwe I pahn mwadang kamwomwirailla.”
22. Moses oh Aaron ahpw poaridiong nanpwel oh kapakap patohwan, “Maing Koht, komwi me pwarer en mour. Ahnsou me aramas emen kin dipada, komw kin ketin engiengda pahn aramas koaros?”
23. KAUN-O ketin mahsanihong Moses,
24. “Ndaiong aramas akan re en keiweisang ni en Kora, Dadan oh Apiram imwarail impwal kan.”
25. Moses eri patohla rehn Dadan oh Apiram iangahki kaunen mehn Israel ko.
26. E ahpw patohwanohng irail, “Kumwail keiweisang limwahn en aramas suwed pwukat ar impwal kan oh dehr doahke mehkot me arail. Ma soh, kumwail pahn iang kamwomwmwomwla pwehki diparail kan.”
27. Irail eri keilahsang limwahn en Kora, Dadan oh Apiram ar impwal ko. Dadan oh Apiram ahpw pedoi oh kesikesihnen ni wenihmwen imwara impwal, iangahki ara pwoud kan oh neira seri kan.
28. Moses ahpw patohwanohng aramas ako, “Ih duwen met amwail pahn ese me KAUN-O ketin kedariehdo pwe I en kapwaiada mepwukat koaros ahpw kaidehkin nsenei me I wiewiahki mepwukat.
29. Ma aramas pwukat pahn mehkihla mehla mwahl ni sohte kalokolok sang rehn KAUN-O, eri a KAUN-O sohte ketin kadariehdo,
30. ahpw ma KAUN-O pahn ketin wiahda mehkot kapwuriamwei oh sampah pahn sarapeseng oh kadallehla ira oh mehkoaros me ira ahneki, pwe ira en kohdihla nan wasahn me melahr akan ni ara momourte, kumwail pahn esehki me aramas pwukat kahngohdiong KAUN-O oh soikala ih.”
31. E nekte eh patohwan mepwukat, pwehl me mi pahn nehn Dadan oh Apiram pa sarapeseng
32. oh kadallehla ira koaros oh ara peneinei kan iangahki iengen Kora koaros oh mehkoaros me irail ahneki.
33. Irail eri mourte kohdihla nan wasahn me melahr akan, iangahki ar dipwisou koaros. Pwehlo eri pwurpene oh irail sohrala.
34. Mehn Israel koaros me mihmi wasao ahpw tangpeseng ni ar rongada ngilen ar mwahmwahiei. Re ahpw weriwer ndinda, “Kitail tang pwe sampah dehr pil kadalleikitailla.”
35. KAUN-O ahpw ketin kadaridi kisiniei me kamwasikahla aramas 250 me meirongki warpwohmwahu.
36. KAUN-O eri mahsanihong Moses,
37. “Ndaiong Eleasar, nein samworo Aaron, en kihsang pan prons en kisiniei me mihmi rehn ohl me melahr ako, oh en kamwarakpeseng mwoalus ko ekis wasa doh, pwe pan en kisiniei ko me sarawi.
38. Pan pwukat kasarawihla ni ahnsou me re mweimweidahng KAUN-O ni pei sarawio. Eri, ale nein aramas pwukat me kamakamkihla diparail kan, neirail pan en kisiniei kan oh sukpene lao wiahla pelien mete menipinip oh wiahkihla mehn pwaindi pei sarawio. Met pahn wiahla mehn kapar ehu ong mehn Israel.
39. Eri, samworo Eleasar ahpw ale pan en kisiniei ko oh sukpene lao wiahla pelien mete menipinip pwe en wiahda pweinen pei sarawio.
40. Met wiahla mehn kapar ehu ong mehn Israel ko pwe emen me kaidehn kisehn kadaudok en Aaron dehr keiong mpen pei sarawio pwe en meirongkihong KAUN-O warpwohmwahu. Ma e pahn wia, e pahn kamakamala duwehte Kora oh ienge ko. Mepwukat koaros wiawiher nin duwen KAUN-O eh masanihong Moses en patohwanohng Eleasar.
41. Manda sang rahno aramas koaros ahpw lipahnedihada Moses oh Aaron ketihtihki, “Kumwa kemelahr ekei sapwellimen KAUN-O aramas akan.”
42. Ni ar pokonpene pwe re en uhwong Moses oh Aaron, re sohpeilahng Impwalo oh kilangada duwen pelien depwek pali eh pwapwaindi oh lingaling en KAUN-O eh pwarada.
43. Moses oh Aaron ahpw kohla oh uh mwohn Impwalo,
44. KAUN-O ahpw mahsanihong Moses,
45. “Keiweisang mpen aramas pwukat pwe met I pahn kamwomwirailla!” Ira riemeno eri poaridiong nanpwel,
46. Moses eri patohwanohng Aaron, “Ale noumw pan en kisiniei, oh audekihda mwoalus ngkingken sang ni pei sarawio oh kihong ekei warpwohmwahu nan mwoalus kan. Kowe eri mwadang kohwei rehn aramas akan oh wia sarawien kamwakel. Nna mwadang! Pwe engieng en KAUN-O tepidahr oh soumwahu lusulus ehu tepidahr.”
47. Aaron eri kapwaiada, e ale nah pan en kisiniei oh tangala wasa me aramas ako wie pokopokon ie, ni eh kilangada me soumwahwo tepidahr, e ahpw kihong warpwohmwahu pohn mwoalus ko oh wiahda sarawien kamwakele aramas ako.
48. Met kahrehda soumwahwo eh tokedi, Aaron ahpw uh nanpwungen me momour oh me melahr akan.
49. Wadepen aramas me mehla mihmi ni 14,700, me mehla ni moromor en Kora sohte wadawadohng.
50. Ni ahnsou me soumwahu lusuluso tokedi, Aaron ahpw pwurala rehn Moses ni wenihmwen Impwalo.

  Numbers (16/36)