Numbers (10/36)  

1. KAUN-O ketin mahsanihong Moses,
2. “Wiahkihda sowi riau silper sukusukda, mehn doadoahk pwehn kin kapokonepene aramas akan oh pwehn wia kilel en mweselda.
3. Ahnsou me sowi riau wet pahn pepeuk ni ngihl reirei, mehn Israel koaros pahn pokonpene rehmw ni wenihmwen Impwal me I kin ketiket loale.
4. Ahpw ahnsou me sowi teieu pahn pepeuk, kaunen peneinei kante me pahn pokonpene rehmw.
5. Ni pepeuk mwotomwot ehu, e pahn wia kilel pwe kadaudok kan me imwarail impwal kan mi ni palimese en mwekidida oh mwesel.
6. Ni pepeuk mwotomwot keriapak, kilel pwe kadaudok en palieir kan re en mwekidida oh mwesel. Eri pepeuk mwotmwot kan pahn wia kilel en mwekidida oh mweselda,
7. a pepeuk reirei pahn kin wia kilel en kapokonepene aramas akan.
8. Nein samworo Aaron nah pwutak kan me pahn kin peuk sowi kan. “Koasoandi wet pahn poatopoat sang met kohkohlahte.
9. Ni ahnsoun mahwen nan sapwamwail kan, ni amwail pahn kin doandoare pein kumwail sang amwail imwintihti kan me pahn kin mahweniong kumwail, kumwail peuk sowi kan, Eri ngehi, KAUN-O, amwail Koht, pahn sewesei kumwail oh doarehsang kumwail amwail imwintihti kan.
10. Ni amwail mwekid kaperen kan, ni Sarawien Maram Pwul oh rahn sarawi teikan, kumwail pahn pil kin peuk sowi kan ni ahnsou me kumwail pahn patohwanda amwail meirong isihs kan oh meirong en kaminimin kan. I ahpw pahn sewesei kumwail. Ngehi KAUN-O, amwail Koht.”
11. Ni kerieisek en rahn en sounpwong keriau nan sounpahr keriau mwurin mehn Israel ko ar mweselsang Isip, pelien depweko me kin uh pohn Impwal me KAUN-O kin ketiket loale pa mwekidida sang powe.
12. Mehn Israel ko eri mweselda nan ar seiloak sang nan Sapwtehn Sainai. Pelien depweko eri uhdi pohn sapwtehn en Paran.
13. Irail tapihada mwekid nin duwen KAUN-O eh ketin koasoanediong Moses,
14. eri ni ahnsou koaros me re kin pwurehng mweselda, re kin wia soangen mwekidteieu. Irail kan me mi pahn pilaik en pwihnlap en kadaudok en Suda me kin tieng oh Nahson, nein Aminadap, me kaunda.
15. Nedanel, nein Suar, ih me kaunen kadaudok en Isakar,
16. oh Eliap, nein Elon, ih me kaunen kadaudok en Sepulon.
17. Eri, Impwalo pahn kin kamweremwerdi, oh peneineien Kerson oh Merari me kin wa, pahn mweselda.
18. Mwuhr irail kan me mi pahn pilaik en pwihnlap en kadaudok en Reupen, pahn mweselda oh Elisur, nein Sedeur, me kaunda.
19. Selumiel, nein Surisadai me kaunda kadaudok en Simion,
20. oh Eliap, nein Deuel me kaunda kadaudok en Kad.
21. Mwuhr peneineien Kohad mehn Lipai ahpw pahn mweselda wa dipwisou sarawi ko. Ni ahnsou me re kin lellahng wasa me re pahn kin pwurehng kommoaldi ie, Impwalo pahn kin kokoudahr sapahl wasao.
22. Mwuri, irail kan me mi pahn pilaik en pwihnlap en kadaudok en Epraim ahpw pahn mwekid oh Elisama, nein Ammihud, me kaunda.
23. Kamaliel, nein Pedasur, me kaunda kadaudok en Manase,
24. oh Apidan, nein Kideoni, me kaunda kadaudok en Pensamin.
25. Me keieu mwesel mwuhr, irail kan me mi pahn pilaik en pwihnlap en kadaudok en Dan, me wia silepen pwihnlap kan koaros me mi mwuhr, ahpw pahn mweselda oh Ahieser, nein Amisadai, me kaunda.
26. Pakiel, nein Okran, me kaunda kadaudok en Aser,
27. oh Aira, nein Enan, me kaunda kadaudok en Napdali.
28. Eri ih duwen met, koasoandien kapar ong pwihn kan, ahnsou koaros me mehn Israel kan kin kamwerepeseng imwarail impwal kan oh mweselda.
29. Moses eri patohwanohng en rie lih eh pwoud Opap, nein Sedro mehn Midian, “Kita pahn mwesel kohkolahng wasa me KAUN-O ketin mahsanih e pahn ketikihong kitail. E ketin inoukihda me e pahn ketin kapaiahda Israel; eri kohdo iangkitada pwe ke en iang ahneki at pai.”
30. Opap ahpw sapeng, patohwan, “Soh, I sohte pahn iang kumwail, pwe I pahn pwuralahng nan uhdakeio.”
31. Moses ahpw ndalahng, “Menlau ke dehr kohkoweisang reht. Ke ese wasa se kak kauwada ie at impwal akan nan sapwtehnet, ke kak kaweidkin kiht.
32. Ma ke pahn iangkitala, ke pahn iang kiht ahnekihla pai kan me KAUN-O pahn ketin kupwurehiong kiht.”
33. Mehn Israel ko eri mweselsang nin nahna sarawi Sainai, re ahpw seiseiloak erein rahn siluh. Sapwellimen KAUN-O Kohpwahn Inowo kin tieng ahnsou koaros pwe en rapahkihong irail wasa me re pahn kin kommoaldi ie.
34. Ni arail kin mweselsang wasahn kommoal koaros, pelien depwek en KAUN-O kin mihmi pohrail ni rahn.
35. Eri, ahnsou koaros me Kohpwahn Inowo kin mwekidida, Moses kin patohwan, “Maing KAUN, komw ketida oh kamwarakpeseng sapwellimomwi imwintihti kan pwe irail kan me kin kailongkin komwi en tangpeseng mwohmwi.”
36. A ni depweko eh kin uhdi, Moses kin patohwan, “Maing KAUN, komw ketido nan peneinei en Israel pwukat me ngedehrie, me soh kak wadawad.”

  Numbers (10/36)