Nahum (2/3)  

1. Ninipe, ke miher nan apwal en mahwen! Wehi me pahn kauweiukala samwodohr. Onopada tehtehn mahwen kan! Silehdi ahl akan! Kaunopada ong mahwen!
2. (KAUN-O pahn ketin onehda sapahl lingan en Israel, duwehte lingan me e ahneki mwohn eh imwintihti eh kauwelahr.)
3. Sounpei en imwintihti ko wa mehn sansar weitahta oh mi nan likou weitahta. Re kaukaunop re en mahwen! Wararail werennansapw en mahwen wie piripir rasehng kisiniei! Neirail oahs kan wie lusulusseli!
4. Werennansapw en mahwen kan maramarahra kohwei nanial akan, tangatangseli nan wasahn kapokon en aramas akan. Re wie piripir rasehng mehn ndil kei oh maramarahraseli rasehng lioal.
5. Lapalap en sounpei kan likwerpenehr; re dipdipekelekel ni ar kohkohwei. Me mahmahwen kan maramarahralahng ni kehlo oh re kihda mehn perehla sounpei kan me weuwa lepin tuhkehn kuwehla ewen kehlo.
6. Ewen kehl kan limwahn pillapo ohlahr oh langadahr; nan tehnpaso direkilahr masepwehk.
7. Lih nanmwarkio selidier; nah sounpapah kan wie sengiseng duwehte ngilen mwuroi kan oh pikipikir nan mwaremwarerail kan nan ar nsensuwed.
8. Aramas akan tangodohsang Ninipe rasehng pillap me pwilsang wasahn nahk pihl me rengkpesengier! Likwer wiewiawi, ndinda, “Kumwail uhdi! Kumwail uhdi!” ahpw sohte emen me pweiekla.
9. Kumwail kulihasang silper kan! Kumwail kulihasang kohl kan! Kahnimwo me diren kepwe mwahu!
10. Ninipe mwomwlahr, solahr towe, e tehnlahr! Mohngiong kan peikipesengier masepwehk; nehn aramas akan rerrer, solahr angirail; pohn masarail kan reireilahr.
11. Eri met, ia kahnimwo me rasehng pesen laion ehu, wasa me laion pwulopwul kan kin mwengemwenge ie, wasa me laion ohl oh lih kan iangahki neirail kan kin onepek mwahu ie?
12. Laiono kemelahr seikeo oh ngalispeseng pwehn kihong eh werek oh nah kan; e audekilahr nan peseo uduk en seikeo.
13. KAUN-O, Wasa Lapalap, mahsanih, “Ngehi amwail imwintihti! I pahn isikala waramwail werennansapw en mahwen kan. Noumwail sounpei kan pahn mehla nan mahwen, oh I pahn ketikihsang mehkoaros me kumwail kihsangehr meteikan. Oh solahr me pahn rong ngilen noumw meninkeder kan.”

  Nahum (2/3)