Micah (6/7)  

1. Kumwail rong duwen iren sapwellimen KAUN-O kopwung ong Israel. Maing KAUN, komw ketida oh ketin kasalehda iren sapwellimomwi kopwung ong Israel, pwe nahna kan, oh dohl akan, en rong sapwellimomwi mahsen.
2. Kumwail nahna kan, poahsoanen sampah kan, kumwail rong iren sapwellimen KAUN-O kopwung. Pwe mie sapwellimen KAUN-O iren kopwung ong sapwellime aramas akan. E pahn ketin kedipahda Israel.
3. Iet mahsen en KAUN-O: “Kumwail nei aramas akan, dahme I wiahiong kumwail? Menlau, sapeng ie.
4. Pwe ngehi me kahreikumwaildo sang Isip; ngehi me kapitkumwailsang nan mour en lidu. I kadaralahng kumwail Moses, Aaron, oh Miriam, amwail sounkaweid.
5. Eri, nei aramas akan, tamanda dahme Palak, nanmwarkien Mohap, koasoanehdi en wiahiong kumwail oh dahme Palaam, nein Peor, sapengki. Tamanda mehkan me wiawiher pohn ahlo sang ni kahnimpwal en Akasia kolahng Kilkal. Tamanda mepwukat oh kumwail ahpw pahn wehwehkihla me I wiadahr mepwukat pwe I en komourkumwailla.”
6. Dahme I pahn patohwanohng KAUN-O Koht en nanleng, ni ei pahn patohwan kaudokiong? I pahn meirongkihong koupwul me keieu mwahu kan?
7. Ia duwe, KAUN-O pahn kupwurperenki ei meirongkihong kiden sihpw de lehn olip me pahn kin pwilipwiliwei poatopoat? Ia duwe, I pahn meirongkihong nei mesenih, mehn tomwki dipei kan?
8. Soh! Pwe KAUN-O ketin padahkihongkitailehr dahme mwahu. Eri, iet me KAUN-O kin ketin kupwurki kitail en wia: kitail en wiahda me pwung; kitail en kin kasalehda atail limpoak poatopoat, oh peikiong atail Koht ni karakarahk.
9. Tiahk en kupwurokong iei en lemmwiki KAUN-O. E ketin malipe kahnimwo, mahsanih, “Kumwail rong, kumwail aramas akan me kin pokonpene nan kahnimwo!
10. Mie dipwisou kesempwal kei nan imwen aramas suwed kan me re alehdi ni tiahk en mwersuwed, re kin doadoahngki mehn sohng sapwung, soangen tiahk me I kin kalahdeki kowahlap.
11. Ia duwen ei kak kupwurmahkohng irail kan me kin doadoahngki mehn sosohng oh mehn tenek sapwung pwukat?
12. Noumwail aramas kepwehpwe kan kin kahpwalihala me semwehmwe kan, oh kumwail koaros aramas likamw kei.
13. Eri, I tapihadahr ketikihong kumwail paisuwed oh mwomwla, pwehki dipamwail kan.
14. Kumwail pahn kin tungoal, ahpw sohte medla-kumwail pahn duhduhpekte. Kumwail pahn ahnekihla dipwisou kan, ahpw kumwail sohte pahn kak nekinekid; mehkoaros me kumwail pahn nekinekid pahn mwomwla nan mahwen.
15. Kumwail pahn kamwarak werentuhke, ahpw kumwail sohte pahn dolung. Kumwail pahn ngidarpene wahn amwail olip kan, ahpw kumwail sohte pahn kak doadoahngki. Kumwail pahn wiahda wain, ahpw kumwail sohte pahn nim.
16. Met pahn wiawi pwehki amwail idawehnlahr tiahk en Nanmwarki Omri oh sapwellime pwutak, Nanmwarki Eihap. Kumwail nannantihlahte mwowe wiewia ara tiahk kan; ihme kahrehda I pahn kauweikumwailla, oh aramas koaros pahn kailongkinkumwailla. Aramas koaros wasa koaros pahn mwamwahlkinkumwailla.”

  Micah (6/7)