Micah (5/7)  

1. A met, kumwail mehn Serusalem kan, kumwail kapokonepene noumwail sounpei kan! Atail imwintihti kan kapilkitailpenehr; re pahn mahweniong kaunen Israel!
2. KAUN-O eri mahsanih, “Kowe, Pedleem Eprata, kowe me keieu tikitik nanpwungen kahnimw en Suda kan, ahpw I pahn ketikihda sang rehmw emen me pahn kaunda Israel, emen me kadaudoke tepido sang kawao.”
3. Eri, KAUN-O pahn ketin likidmeliehla sapwellime aramas akan nanpwungen arail imwintihti kan, lao lel liho me liseian pahn neitik. Iei ahnsou me ienge mehn Israel me kalipilipala kan pahn pwurodo rehn uhdahn kisehrail kan.
4. Ni eh pahn ketido e pahn ketin kaunki sapwellime aramas akan roson oh manaman en KAUN-O; lingaling en sapwellime wehi pahn rasehng lingaling en KAUN-O Koht. Sapwellime aramas akan pahn mour meleilei, pwe aramas akan wasa koaros nin sampah pahn pohnese sapwellime roson lapalap;
5. oh e pahn ketikihdo mweimwahu oh popohl. Ni mehn Asiria kan ar pahn kohdo oh pedolong nan sapwatail oh kauwehla atail kehl kan, kitail pahn kadaralahng irail neitail kaunen sounpei me keieu kehlail kan.
6. Re pahn kalowehdkihdi wehin Asiria, me iei sapwen Nimrod, neirail tehtehn mahwen kan. Re pahn kapitkitailsang mehn Asiria kan ni ar pahn kohdo pedolong nan sapwatail oh kamwomwala atail wasa kan.
7. Eri, mehn Israel me pahn mourla kan pahn rasehng pwoaiken menseng me KAUN-O ketikihdo ong wehi tohto, rasehng dingiding en keteu pohn dihpw kan. Re pahn koapworopworki Koht, a kaidehn aramas.
8. Ekei mehn Israel kan pahn kin mihmi nanpwungen wehi kan, rasehng laion me kin raparapahki kene kisin mwenge nanwel oh nan mohs kan, me kin poar pohn sihpw kan oh kapisetikihpene-oh sohte me pahn kak adihasang.
9. Israel pahn kalowehdi eh imwintihti kan koaros oh kamwomwirailla.
10. Eri, iet mahsen en KAUN-O: “Ni ahnsowo, I pahn ketikihsang noumwail oahs akan, oh kauwehla waramwail werennansapw en mahwen kan.
11. I pahn kamwomwala kahnimw kan nan sapwamwail, oh kauwehla amwail kelen mahwen kan koaros.
12. I pahn kasohrehla amwail dipwisoun kosetipw kan, oh solahr sounkosetipw pahn mie rehmwail.
13. I pahn kauwehla noumwail dikedik en eni kan, oh uhr takai sarawi kan me kumwail kin pwongih. Kumwail solahr pahn kaudokiong mehkot me pein kumwail wiahda.
14. I pahn kesepwekehdi sansal en koht lih Asera nan sapwamwailen oh kamwomwala amwail kahnimw kan.
15. Eri, ni ei engieng laud I pahn dupukihong wehi kan koaros ar sohte kin peikiong ie.”

  Micah (5/7)