Matthew (6/28)  

1. “Kumwail kaleke pwe kumwail dehr kin wia amwail wiewia mwahu kan en souleng mwohn mesen aramas akan pwe re en kin kilang. Pwe ma kumwail wia met, kumwail sohte pahn ale ketingpamwail sang rehn Samamwail me ketiket nanleng.
2. “Eri, ma kumwail pahn sewese emen me paisuwedlahr, a kumwail dehr lohkiseli duwen me mwalaun akan kin wia nan imwen kapakap akan oh nanial akan, pwe aramas en kin kapinga irail. I men kumwail en ese pwe re aleier ketingparail.
3. Eri, ni amwail pahn kin sewese me paisuwed men, kumwail dehr pil kin kehsehki kompoakepahmwail kan,
4. pwe amwail sawas en rir. Oh Samamwail me kin mwahngih amwail wiewia rir kan, en ketin katingihkin kumwail.”
5. Pil ehu, ni amwail kin wia amwail kapakap, kumwail dehr alasang me mwalaun kan, me kin mwahuki uhda oh wia ar kapakap akan nan imwen padahk kan oh nanial akan, pwe aramas koaros en kin kapinga irail. I men kumwail en ese pwe re aleier ketingparail.
6. Eri, ni amwail pahn kin kapakap, kumwail pedolong nan amwail pere, ritingedi wenihmw, kumwail ahpw kapakapohng Samamwail me kumwail sohte kin kilangki masamwail kan. Samamwailo me kin mwahngih amwail wiewia rir kan, e ahpw pahn ketin katingihkin kumwail.
7. “Kumwail dehr kin doadoahngki lokaia mwahl tohto nan amwail kapakap akan, duwehte me rotorot akan kin wia, me kin lemeleme me Koht pahn kupwure irail pwehki ar kapakap reirei.
8. Kumwail dehr alasang irail; pwe Koht iei Samamwail, oh e ketin mwahngih dahme konehng kumwail mwohn amwail saikinte kin peki mehkot.
9. Eri, iet duwen amwail pahn kin kapakap: ‘Samat me ketiket nanleng: Mwaromwi en sarawihla rehn aramas koaros,
10. mweimwi en pweida wasa koaros, kupwuromwi en kin wiawi nin sampah duwen eh kin wiawi nanleng.
11. Komw ketikihdo rahnwet at tungoal me itarohng kiht.
12. Komw ketin mahkikihong kiht dipat akan, duwen at kin mahkohng koaros me kin wia dihp ong kiht.
13. Komw dehr ketin mweidohng kiht se en kin lelohng nan songosong laud, a komw ketin nekid kiht sang ni me suwed en Sehdan.’
14. “Pwe ma kumwail pahn mahkikihong meteikan sapwung kan me re wiahiong kumwail, nahn Samamwail me ketiket nanleng pahn pil ketin mahkikihong kumwail dipamwail kan.
15. A ma kumwail sohte pahn mahkikihong meteikan ar sapwung kan ong kumwail, eri, Samamwail me ketiket nanleng pil sohte pahn ketin mahkikihong kumwail sapwung kan me kumwail kin wiahda.”
16. “Ni amwail pahn kin kaisihsol, kumwail dehr kin seren pahtou duwehte me mwalaun kan, me kin kawekala mwomwen masarail kan pwe aramas akan en ese me re kaikaisihsol. I men kumwail en ese pwe re aleier ketingparail.
17. Eri, ni amwail kin kaisihsol, kumwail epwinekda oh usoarada,
18. pwe aramas teikan en dehr ese me kumwail kaikaisihsol-a Samamwailohte me kumwail sohte kin kilang, ihete en ketin mwahngih. Eri, Samamwailo me kin mwahngih amwail wiewia rir kan, e ahpw pahn ketin katingihkin kumwail.”
19. “Kumwail dehr kin ngoangki kepwehpwehkihla kepwehn sampah, me mer oh loangenmwet kin kauwehla, oh wasa me aramas lipirap akan kin dapengpeseng ihmw kan oh pirap ie.
20. A kumwail ngoangki kepwehpwehkihla paien nanleng, me mer oh loangenmwet sohte kin kauwehla, oh wasa me aramas lipirap akan sohte kak dapengpeseng ihmw akan oh pirap ie.”.
21. Pwe ahnsou koaros kapehdamwail kin uhlahng wasa me amwail dipwisou kesempwal kan kin mi ie.”
22. “Pwoaren masamwail kan iei mehn sere paliwaramwail. Eri, ma pwoaren masamwail kan pahn mwakelekel oh marain, paliwaramwail unsek pahn diren marain;
23. a ma pwoaren masamwail kan pahn edied, paliwaramwail kan pahn diren rotorot. Eri, ma marain me mi loalamwail pahn rotorotala, ia pahn uwen lauden rotorot wet!”
24. “Sohte aramas emen kak liduwih soumas riemen; pwe e pahn kailongki emen, e ahpw pahn poakepoake meteio; e pahn loalopwoatohng emen, e ahpw pahn mwamwahliki meteio. Eri, ih pil duwen kumwail: kumwail sohte kak papah Koht oh pil kepwehn sampah kan.
25. “Ihme I ndahkihong kumwail: kumwail dehr kin pwunodki kisin mwenge oh pihl ong mourimwail kan, dahme kumwail pahn kin kang de dahme kumwail pahn kin nim; de amwail likou, dahme kumwail pahn kin likawih. Pwe ia duwe, mour soh kesempwalasang kisin mwenge, oh paliwar soh kesempwalasang likou?
26. Kumwail tehk mwahu menpihr en pahnlahng kan: re sohte kin padok wahntuhke, re sohte kin dolung, re sohte kin nahkpene nan imwen nekinek kan; a Samamwail me ketiket nanleng kin ketin apwalih irail. A ia duwe, kumwail soh kesempwalasang menpihr kan?
27. Ihs rehmwail me kak kareireikihla eh mour kisin ahnsou kis pwunupwunodki eh mour?
28. “A mehnda kumwail pahn pwunodki likou? Kumwail kilang kiopw en nansapw akan ar kin keirda; re sohte kin doadoahk, re sohte kin pein wiahda ar likou.
29. A I ndaiong kumwail pwe pil Solomon, nan eh kepwehpwe mehlel, sohte mwahn kapwatkihda likou kaselel ehu duwehte apwoat irail.
30. Koht me kin ketin kapwatahda dipwen nansapw akan-dihpw me mie rahnwet a e kin mengila lakapw oh lekdekiong nan kisiniei; eri, ia duwe, e soh pahn ketin apwalih kumwail mwahusang e kin ketin apwalih mepwukat, oh ketin kalikawihkumwailda? Kumwail meid pwoson tikitik!
31. Eri, kumwail dehr kin pwunodki ndinda, ‘Se pahn kihsang ia at tungoal kisin mwenge, de nimat pihl? Se pahn diar ia at likou?’
32. (Pwe me rotorot akan kin ngoangki rapahki mepwukat koaros.) A Samamwail me ketiket nanleng ketin mwahngih duwen amwail kin anahne mepwukat koaros.
33. Eri, kumwail rapahki mahs Wehin Koht oh dahme e kin ketin kupwurki, a soahng teikan koaros e ahpw pahn kin ketikihong kumwail.
34. Eri, kumwail dehr kin pwunodki dahme pahn wiawi lakapw; pwe lakapw pahn pwukoahki pein eh pwunod. E sohte konehng kumwail en kin katohtowehla kahpwal akan me rahn akan kin wadohng kumwail.”

  Matthew (6/28)