Matthew (26/28)  

1. Ni en Sises eh ketin kaimwisekala sapwellime padahk duwen mepwukat koaros, e ahpw mahsanihong sapwellime tohnpadahk ko,
2. “Mwurin rahn riau, duwen amwail ese, Sarawien Pahsohpa pahn wiawi, oh re pahn pangala Nein-Aramas pwe en kalohpwuwala.”
3. Samworo lapalap oh kaunen mehn Suhs ako ahpw pokonpene ni tehnpas en Samworo Lapalap Kaiapas;
4. re ahpw koasoanehdi re en salihedi Sises ni rir oh kemehla.
5. Irail eri ndapene nanpwungarail, “Ieremen kitail wia met rahn sarawi lapalapet, pwe aramas akan dehr mwoarongkihda.”
6. Ni Sises eh ket ni imwen Saimon me tokutoko, nan Pedani, oh konokonot ni tepel,
7. lih emen ahpw patohla reh wa kisin pwoatol kesempwal kis me diren lehn wai pwohmwahu oh pweilaud mehlel. Liho eri kielediong pohn kadokenmaien Sises.
8. Ni tohnpadahko ko ar kilangada met, re ahpw lingeringerkihda oh ndinda, “Dahme pwoatol en leh wet wiakaukilahr mwahl,
9. nan eh kak netila kahrehda uwen mwohni laud ehu me kak sewesehda me paisuwed kan?”
10. Sises ketin mwahngihada dahme re ndindao, e ahpw mahsanihong irail, “Dahme kumwail direpwkidahrki lih menet? Tiahk kaselel me e wiahiong ie.
11. Me paisuwedlahr akan kin mihmihte rehmwail ahnsou koaros, a ngehi soh.
12. Pwe ni eh wudekihdiong pohi mehn kei pwohmwahu wet, e kaunopadahr paliwereiet ong ei pahn seridi.
13. Eri, kumwail en ese pwe wasa koaros me rongamwahu wet pahn lohkseli ie nin sampah, me e wiadahret pahn pil iang lohkseli pwe en katamanda lih menet.”
14. Eri, emen rehn me ehk riemeno, me adaneki Sudas Iskariot, ahpw pwarala rehn samworo lapalap ako,
15. oh idek rehrail, “Dahme kumwail pahn kihong ie, ma I pangodohng kumwail Sises?” Irail eri kihong mwohni silper silihsek.
16. Eri, sang ahnsowo kohla, Sudas mwasamwasahn ahnsou mwahu pwe en pangala Sises.
17. Ni keieun rahn me Sarawien Pilawa me sohte doal ihs kin wiawi, tohnpadahk ko ahpw patohdo rehn Sises oh patohwanohng, “Ia wasa me komw kupwurki se en onopadahng komwi konot en Pahsohpaht?”
18. E ahpw mahsanihong irail, “Kumwail kohwei rehn ohl emen nan kahnimwen, oh ndaiong, ‘At Sounpadahko mahsanihong kiht met: Ei ahnsou leledohr; ngehi oh nei tohnpadahk kan pahn wia at konot en Pahsohpa nan omwi wasa.’ ”
19. Tohnpadahk ko eri patohla wiahda duwen me Sises mahsanihong irail oh kaunopada kamadipw en Pahsohpao.
20. Nin soutikpene Sises ahpw ketidiong nin tehpelo pwe en konot, oh sapwellime me ehk riemeno iang ih.
21. Nindokon ar konokonot, e ahpw mahsanihong irail, “Kumwail en ese pwe emen kumwail pahn pangiehla.”
22. Tohnpadahk ko eri pwunodkihda kowahlap mahsen wet, re ahpw sohpeiong Sises wademen, patohwanohng, “Maing, ihs met? Ngehi met?”
23. A e ketin sapeng irail mahsanih, “Me kin iang ie kaduh kene pilawa nan dahl wet, ih me pahn pangiehla.
24. Nein-Aramas pahn kamakamala nin duwen eh ntingdier nan Pwuhk Sarawi; ahpw meid suwediong aramaso me pahn pangala! E mwahwongete aramas menet ma e sohte mwahn ipwidi!”
25. Sudas, me pahn pangalao, ahpw patohwan idek reh, “Maing, Sounpadahk, ngehi met?” Sises ketin sapengki, “Iei, kowe me ndahda.”
26. Pil nindokon ar konokonot, Sises ketikihda pilawa ieu oh kapingkalahnganki, piltikihpeseng, e ahpw ketikihong sapwellime tohnpadahk ko, mahsanih, “Kumwail iang ale oh tungoale; iei werei met.”
27. E ahpw pil ketikihda delen wain ehu oh kapingkalahnganki, oh ketikihong sapwellime tohnpadahk ko, mahsanih, “Kumwail koaros iang tungoale;
28. pwe ntahi met, ntahn inowo, me pahn kepwilipwildi pwe en lapwahda dipen aramas tohto.
29. Kumwail en ese pwe sang met kohla I solahr pahn iang tungoale wahn wain, I lao pahn pwurehng iang kumwail tungoale wain kapw nan Wehin Semeio.”
30. Re lao melkahkahki melkahka pwoat, re ahpw ketiketieilahng pohn Nahnahn Olip.
31. Sises eri ketin mahsanihong irail, “Pwongpwong wet, kumwail koaros pahn keseiehla oh tangasang ie; pwe Pwuhk Sarawi mahsanih: ‘I pahn kemehla silepeo, a pelin sihpwo pahn tangpeseng.’
32. Ahpw mwurin ei pahn iasada, I pahn tiengla mwohmwail kohla Kalili.”
33. Piter ahpw sapeng Sises, patohwan, “Maing, mehnda ma meteikan koaruhsie pahn tangasang komwi, a ngehi I soh mwahn pahn keseikomwihla!”
34. Sises ahpw mahsanihong, “Ke en ese pwe, pwongpwong wet, mwohn malek eh pahn kakorot, ke pahn kahmahmki pahn pak silipak me ke sehse ie.”
35. Piter ahpw patohwanohng Sises, “Maing, I sohte mwahn pahn kahmahmkin komwi, mehnda ma I pahn iang komwi pwoula.” Tohnpadahk ko koaros ahpw pil iang wiahda soangen kahs wet.
36. Sises eri ketila wasa me adaneki Ketsemeni, sapwellime tohnpadahk ko ahpw iangada. E ahpw mahsanihong irail, “Kumwail mwohndi met awiawih ie, pwe I pahn kolahng kapakap mwohnen.”
37. Ih eri ketin kahrehda Piter oh nein Sepedi pwutak riemeno. Lapalahn kupwursuwed ehu oh pahtou ahpw lelpene nan kupwure;
38. ih eri mahsanihong irail, “Nan kapehdiet inenen toutou oh diren nsensuwed, likamwete I pahn mehkihla. Kumwail awih ie met oh iang ie pepehd.”
39. Ih eri ketilahsang mparail oh poarikidiong silangi nanpwel, loulou, mahsanih, “Ipa, ma e kak, a komw ketikihweisang ie dahl en lokolok wet; eri, soh, kaidehkin nseneiet, pwe kupwuromwihte en pweida.”
40. Ih eri ketin sapahllahng rehn tohnpadahk silimeno oh mahsanihada ar memeir, e ahpw mahsanihong Piter, “Ia duwe? Kumwail sohte kak iang ie pepehdki awateieu?
41. Kumwail pepehd oh kapakap pwe kumwail dehr lohdiong nan songosong. Pwe ngehn me peik, a paliwar me luwet.”
42. Sises pil ketila keriapak oh loulou, mahsanih, “Ipa, ma dahl en lokolok wet sohte kak kedouluhlweisang ie I en dehr nim, ahpw soh, kupwuromwihte en pweida.”
43. E ahpw pil ketin sapahlla rehn tohnpadahk ko oh mahsanihada ar memeir; re sohla kakohng ar men meir.
44. Sises pil ketin pwurala sang irail oh ketin pwurehng loulou kesilipak, wiewiahte soangen kasakasohte.
45. Mwuri, e ahpw ketila rehn tohnpadahk ko, mahsanihong irail, “Kumwail wie memeir oh komkommoalte? Iet, ahnsowo leledohr, me re pahn pangala Nein-Aramas rehn me dipan akan.
46. Kumwail pwourda, kitail kohkohla. Pwe iet me pahn pangiehlao samwodohr!”
47. Sises ketin mahmahsanih mepwukat, a iet Sudas, emen me ehk riemeno, pa leleldo. Pokon laud ehu me iang. Re wisik kedlahs oh mehn wowoki. Re kohdo sang rehn samworo lapalap ako oh rehn kaunen mehn Suhs ko.
48. Mwohn ar lel wasao, Sudas ndaiong irail, “Me I pahn metiko, iei ih, kumwail salihedi!”
49. Ni Sudas eh lel wasao, e inenlahngete Sises, patohwanohng, “Maing ei Sounpadahk, komw meid roson!” E ahpw metik.
50. Sises ahpw ketin sapeng, mahsanih, “Kompoakepahi, wiahla dahme ke kodohn wia!” Ni ahnsowohte re poarohng Sises oh salihedi.
51. A iet, emen me iang Sises ko usadahte nah kedlahso pelehsang apali salengen en Samworo Lapalap eh laduwo.
52. Sises eri mahsanihong, “Kapwurehiong noumw kedlahs en nan dewe, pwe koaros me kin doadoahngki kedlahs pahn mehkihla kedlahs.
53. Dah? Ke lemeleme me I sohte kak peki sawas sang rehn Semei, e ahpw pahn mwadang ketikidohng ie karis en tohnleng tohtohsang karis eisek riau?
54. A ia duwen eh pahn pweida mahsen en Pwuhk Sarawi me mahsanih me ih duwen met me pahn wiawi?”
55. Sises ahpw uhd mahsanihong pokono, “Dah? Loallap suwed men ngehi pwe kumwail en kodohn saikihiehdi, wisik kedlahs oh mehn pei? Rahn koaros I kin mwomwohd nan Tehnpas Sarawio, padapadahkih kumwail; kumwail ahpw sohte salihiehdi.
56. Eri, mepwukat koaros wiawiher pwe en pweida me soukohp ako ntingihedier nan Pwuhk Sarawi.” Tohnpadahk ko koaros ahpw kesehla Sises oh tangdoaui.
57. Me salihedi Sises ko eri kahrelahng ni tehnpas en Samworo Lapalapo Kaiapas, pwe ih wasao me sounkawehwehn Kosonnedo oh kaun ako pokopokon ie.
58. A Piter ideidawehnte Sises, ahpw ekis dohlahsang, e lao lel nan kelen tehnpas en Samworo Lapalapo. E ahpw pedolong nan kehlo, mwohndiong rehn silepe kei pwe e men kilang imwilahn mepwukat koaros.
59. Samworo lapalap ako oh Tohn Mwoalen Kopwung Lapalapo koaros ahpw nannantihong kadierekada kadehde likamw ekei ong Sises pwe re en kak kemehla.
60. Eri, sohte me re diarada, pil sounkadehde tohto me kinehsang Sises likamw ekei. Mwuhr, sounkadehde riemen ahpw pwarada,
61. ketihtihki, “Ohl menet kahskier, nda, ‘I kak kauwehla Tehnpas Sarawien Kohto, oh kauwada sapahl mwurin pwohng silipwong.’ ”
62. Samworo Lapalapo ahpw kesihnenda oh patohwanohng Sises, “Dah? Sohte omwi pasapeng ong kedip pwukat me uhwong komwi?’
63. A Sises ketin nennenlahte, sohte mwekid. Samworo Lapalapo ahpw pwurehng patohwanohng, “Ni mwaren Koht ieias, komwi en kahukihong kiht ma iei komwi Mesaiao, Sapwellimen Koht?”
64. Sises ketin sapeng, mahsanih, “Komwi me mahsanih mewet. A I men kairehkin kumwail koaros me sang met kohla kumwail pahn kilang Nein-Aramas eh pahn ket ni palimaun en roson en Koht oh ketiket kohdo pohn depwek kan en nanleng.”
65. Pwehki pasapeng wet, Samworo Lapalapo uhdahte tehrpeseng eh likowo, oh nda, “E lahlahwe! Mehnda rehtail pil ekei sounkadehde? Kumwail pein rongehr duwen eh lahlahwe!
66. Dahme kumwail lemeleme?” Irail sapeng, patohwanohng, “E warohng kamakamala.”
67. Irail eri tapihada kendipiong ni silangi oh pakereseli; oh ekei kin pohr silangi,
68. ndinda, “Mesaia, kohpadahng kiht mahs, ihs me pohrkomwihdio?”
69. Piter wie mwomwohd nan kelen tehnpaso, a en Samworo Lapalap eh lidu serepein men ahpw keiong mpe oh ndalahng, “Kowe, ke pil iang Sises mehn Kalilio.”
70. A Piter ahpw kahmahmki mwohrail koaros, patohwan, “I sohte wehwehki dahme ke ndindahn.”
71. A ni eh keila sang wasao, keilahng nan ewen kehlo, emen lidu serepein ko kilangada oh patohwanlahng me mihmi wasa ko, “Lahp menen pil iengen Sises mehn Nasaret.”
72. A Piter pil pwurehng kahmahmkihla keriapak oh nda, “I kahukihla me I sehse ohlo!”
73. Mwurin ahnsou kis, irail ko me iang kesikesihnen wasao ahpw keilahng mpen Piter, oh patohwanohng, “Uhdahn kowe emen irail, pwe ngoromwen kasalehda.”
74. Piter ahpw kahula, nda, “I sehse ohlo, Koht nanleng en kerieiehla, ma I likamw!” Ni ahnsowohte keieun malek pa kakorot;
75. Piter ahpw tamankihda en Sises mahseno: “Pwongpwong wet, mwohn keieun malek eh pahn kakorot, ke pahn kahmahmkin ie pahn pak silipak me ke sehse ie.” Ih eri patopatohla sang wasao oh sengiseng kowahlap.

  Matthew (26/28)