Matthew (24/28)  

1. Sises eri ketiket kohla sang ni Tehnpas Sarawio, sapwellime tohnpadahk ko eri keieng mpe pwe re en kasalehiong wiepen ihmw kan en tehnpaso.
2. Ih eri mahsanihong irail, “Iei, kumwail kadehde mwahu mepwukat koaros. Kumwail en ese pwe sohte takai ehu pahn luhwehdi nan dewe; koaruhsie pahn rengkidi.”
3. Ni eh ketidiong kommoal pohn Nahnahn Olip, tohnpadahk ko ahpw patohdo kelehpwla reh; re ahpw patohwanohng, “Komw ketin mahsanihong kiht ahnsou da me mepwukat pahn wiawi, oh kilel da kei me pahn kasalehda ahnsoun omwi pahn ketido oh imwin sampah.”
4. Sises eri ketin sapeng irail, mahsanih, “Kumwail mwasahn oh kaleke pwe emen dehr keteweikumwaildi.
5. Pwe aramas tohto pahn kohdo ni mwarei oh ndinda, ‘Ngehi me Mesaiao!’ oh re pahn pitihedi me tohto.
6. Kumwail pahn rong rongen mahwen oh koasoiepen mahwen kan; ahpw kaleke kumwail salohda. Pwe mepwukat uhdahn pahn wiawi, ahpw kaidehkin imwin sampah met.
7. Ehu sahpw pahn uhwong ehu sahpw, ehu wehi pahn mahweniong ehu wehi. Wasa koaros lehk lapalap oh rerrer en sahpw pahn wiawi.
8. Ahpw mepwukat koaros rasehng tepin medek en neitik.
9. “Aramas akan pahn salihkumwaildi oh pangkumwailla pwe kumwail en lokolok oh kamakamala. Tohn wehi koaros pahn kailongkin kumwail pwehki ngehi.
10. Ni ahnsowo me ngeder me pahn kesehla ar pwoson, ekei pahn pangala ekei, oh re pahn kailokpene nanpwungarail.
11. Soukohp likamw tohto pahn pwarada me pahn ketewehdi me tohto.
12. Pwehki me suwed eh pahn paraparala wasa kan, limpoak en me tohto pahn tikitikla.
13. Ahpw me pahn dadaurete lel ni imwi, ih me pahn mourla.
14. Oh Rongamwahu en Wehin Koht pahn lohkseli wasa koaros nin sampah, pwe kadehde en mie ong aramas koaros-a mwuri, imwin sampah ahpw pahn kohdo.” (Pil tehk Mk. 13.14-23; Luk 21.20-24)
15. “Kumwail pahn kilang duwen ‘Sansal Kasensuwed Likemisiko,’ me soukohp Daniel kohpadahr. E pahn uhda nan wasa sarawio.” (Mehmen me wadek met, en wehwehki!)
16. “Eri, irail kan me kin mihmi Sudia, re en tangalahng pohn nahna kan.
17. A aramas me mihmi pohn pweleng en imwe, e dehpa kohdihong ale mehkot sang loale pwe solahr ahnsou;
18. oh me mihmi nan sapwe, e dehpa pwurodo ale eh likou puhp nan imwe.
19. Meid pahn apwal ong lih liseian akan oh me neitik pwelel kan ni ahnsowo!
20. Kumwail peki rehn Koht pwe amwail sopohla en dehr wiawi ni ahnsoun pou de rahnen Sapad!
21. Pwe apwal en ni ahnsowo pahn laudsang apwal me kin wiawi sang mahs kohdo lel met; pil sohte me pahn duwe sang met kohla.
22. Koht eri ketin kamalaulaulahr rahn ako; eri, ma e sohte ketin wia met, sohte aramas emen pahn pitla. A pwehki sapwellime pilipil kan me e pahn ketin kamalaulaukilahr rahn ako.
23. “Eri, ma emen pahn ndahng kumwail, ‘Iet Mesaiao!’ de ‘Ionen, e ketiket mwo!’-kumwail dehr kamehlele.
24. Pwe Mesaia likamw ekei oh soukohp likamw ekei pahn pwarada; re pahn wiahda kilel kapwuriamwei kei oh manaman ekei pwe re en kalowehkihdi sapwellimen Koht me pilipil kan, ma e kak pahrail.
25. Kumwail rong pwe I kohpadahngkumwailehr met, mwohn eh pahn wiawi.
26. “Eri, ma aramas akan pahn ndahng kumwail, ‘Iet e ketiket nan sapwtehno!’-kumwail dehpa kohieila; de ma re nda, ‘Iet e ketiket wasa rir en nan ihmwet!’-kumwail dehpa kamehlele.
27. Pwe Nein-Aramas pahn ketido duwehte lioal me kin pir ni mesenleng ahpw kin lellahng ni kepinleng.
28. “Wasa kis me mahn mehla men kin mi ie, menpihr me adaneki puldur kin pokonlahng ie.”
29. “Mwurin apwal laud en rahn ako, ketipin pahn mwadang rotala, maram sohla pahn linge, usu kan pahn pwupwudihsang nanleng, manaman en nan wehwe kan pahn mwekidida sang nan dewerail kan.
30. A ih ahnsowo me kilel en Nein-Aramas pahn pwarada pahnlahng; oh kadaudok kan koaros en sampah pahn sengiseng ni ar pahn kilang duwen Nein-Aramas eh pahn ketiket kohdo pohn depwek en pahnlahng kan ni roson oh lingaling lapalahpie.
31. Ngilen sowi laud ehu ahpw pahn wiawi, a e ahpw pahn ketin poaronehla sapwellime tohnleng kan wasa koaros en sampah sang ni palimese lel ni palikapi, pwe re en kapokonepene sapwellime me pilipil kan.”
32. “I men kumwail en ale padahk ehu sang ni tuhke me adaneki pik. Ma rahntuhke pwoatet kin pohndipwla oh mwuterekla oh teh kan kin tapihada os nin rah kan, kumwail kin esehki me rahk kerendohr.
33. Eri, pil duwehte, ma kumwail pahn kilang mepwukat koaros eh wiawi, kumwail pahn esehki me ahnsawi kerendohr, me e nektehn tepida.
34. Kumwail en ese pwe mepwukat koaros pahn wiawi mwohn irail koaros me momour ahnsou wet ar pahn mehla.
35. Nanleng oh sampah pahn sohrala; a ei padahk kan sohte pahn sohrala.”
36. “A duwen rahno oh ahnsowo, sohte emen me ese iahd e pahn leledo, oh tohnleng en nanleng kan, pil Sapwellimen Sahmo sohte mwahngih, Sahmohte me mwahngih.
37. Ketidohn Nein-Aramas pahn duwehte me wiawiher ni mwehin Nohao.
38. Pwe nin duwen aramas ako ar pereperen kamakamadipw ni rahn ako mwohn nohlik lapalapo, ohl oh lih akan wiewia pwopwoud lao lel rahn me Noha pedolong nan warihmwo;
39. re ahpw sasairki nohliko, e lao komwopwirailla koaruhsie; ih duwen me pahn wiawi, ni ahnsou me Nein-Aramas pahn pwarodo.
40. Ni ahnsowo ohl riemen me pahn wie doadoahk nansapw, emen ira pahn wisiksang, a emen pahn luhwehdi.
41. Lih riemen me pahn kepekepel pilawa, emen ira pahn wisiksang, a emen pahn luhwehdi.
42. Kumwail eri mwasamwasahn pwe kumwail sehse rahn me amwail Kaun-o pahn ketido.
43. Kumwail en ese pwe ma kaunen peneinei ehu pahn ese ahnsou de awa me lipirap emen pahn kodohn pirap nan imwe, e sohte pahn meirla, pwe e pahn pepehd oh mwasamwasahn pwe lipirapo de kohdo wehdpeseng imweo.
44. Iei me kumwail en pil onohnop ahnsou koaros, pwe Nein-Aramas pahn ketido ni awa me kumwail pahn sasairki.
45. “Ihs sounpapah me kumwail lemeleme me uhdahn loalopwoatohng eh kaun oh loalokong? Eri, iei ih me eh kaun kasapwiladahngehr pohn papah teikan, pwe en kin nehkohng irail kanarail kisin mwenge ahnsou me konehng.
46. Meid pai papah meno me eh kaun pahn kin diar eh wiewia met, ni eh kin pwarodo ni imwe!
47. Kumwail en ese pwe kaun menet pahn kasapwilada papah menet pwe en kaunda eh dipwisou kan koaros.
48. A ma papah suwed men ih, e pahn mengimengloalki, ‘Ei kaun pahn pwand en pwurodo,’
49. e ahpw pahn tapihada keme ienge papah teikan, oh patehng me kapehd en mwenge kan oh me kamam sakau kan.
50. Kauno ahpw pahn pwurodo ehu rahn me papaho sohte lemeleme oh ahnsou me e sehse;
51. e ahpw pahn pelepeseng oh katohrelahng rehn me mwalaun kan; wasa e pahn sengiseng ie oh ngih kan tehtehrek.

  Matthew (24/28)