Matthew (23/28)  

1. Sises eri ketin wiahda kapahrek pwoat ong pokono oh sapwellime tohnpadahk ko. Iet audepen kapahreko:
2. “Sounkawehwehn Kosonnedo oh Parisi kan, iei irail me ahneki manaman en kawehwehda Kosonned en Moses.
3. Eri, kumwail uhdahn pahn kin peikiong oh kapwaiada mehkoaros me re pahn kin padahkihong kumwail; a kumwail dehr alasang ar wiewia kan; pwe re sohte mwahn kin kapwaiada dahme re kin kapahrengkihwei.
4. Re kin kihpene wisik toutou oh salihediong pohn pwopwen aramas akan, re ahpw sohte mwahn kin men kamwakid sendinpehteh pwoat pwe en sewesehda wisik toutou pwukat.
5. Mehkoaros me re kin wia, re kin wiahda pwe en sansal mwahu mwohn aramas akan. Kumwail tehk mwahu lauden kisin kakon kan me kin mi pohn temwarail oh ni pehrail kan, me pwuloi en ire tikitik en Pwuhk Sarawi kan kin mi loale, oh tehlap en pwungipen ar likou kan.
6. Re kin mwahuki mwohd lempahntamw ni kamadipw kan oh mwohndi nan dewen me lapalap akan nan sinakoke kan.
7. Re kin anahne aramas en poaridi oh rahnmwahwih irail nan wasahn pokon kan, oh ekerkin irail ‘Sounpadahk.’
8. A kumwail dehr kin men aramas akan en kin ekerkin kumwail ‘Sounpadahk,’ pwe kumwail koaros kin wia pirien ehu, oh amwail sounpadahk metehmen.
9. Kumwail dehr pil ekerki emen nin sampah ‘Sahm,’ pwe Samamwail metehmen me ketiket nanleng.
10. Kumwail dehr pil ngoangki aramas akan en wiahkin kumwail arail ‘Kaun,’ pwe amwail kaun metehmen, iei Mesaia.
11. Eri, me keieu lapalap rehmwail, ih me pahn wia amwail sounpapah.
12. Pwe me kin aklapalap pahn tikitikla; oh me kin aktikitik pahn lapalapala.”
13. “Meid suwediong kumwail, sounkawehwehn Kosonnedo oh Parisi kan! Mwalaun amwailen! Kumwail kin ritingedihsang aramas akan wenihmwen Wehin Koht, ahpw pein kumwail sohte kin pedolong, de mweidohng aramas akan me kin nannantihong en pedolong nan Wehio, re en pedolong.
14. (“Meid suwediong kumwail, sounkawehwehn Kosonnedo oh Parisi kan! Mwalaun amwailen! Kumwail kin adihasang imwen liohdi kan, ni amwail kin lihliosohski kapakap reirei. Iei me kumwail pahn alehki kalokolok laud mehlel!)
15. “Meid suwediong kumwail, sounkawehwehn Kosonnedo oh Parisi kan! Mwalaun amwailen! Kumwail kin senserekseli nansed oh kotehwei wehi kei pwe kumwail en wekidohng lamalam en aramas emen ong ni amwail lamalam en mehn Suhs; a ni eh lohdier, kumwail ahpw kin wiahiong en warohng kohla nan ehl pahn pak riapak laudsang kumwail!
16. “Meid suwediong kumwail, sounkaweid maskun kan! Kumwail kin padahkihong aramas akan, dene ‘Mehmen me kin kahukihla Tehnpas Sarawio, e sohte pwukoahng eh kahula; a me kin kahukihla kohl en nan Tehnpas Sarawio, ih me pwukoahng eh kahula.’
17. Maskun pweipwei amwailen! Mehnia me kesempwal mehlel rehn kohl oh Tehnpas Sarawio me kin kasarawihala kohlo?
18. Kumwail pil kin padahkihong aramas akan, dene ‘Mehmen me kin kahukihla pei sarawi ehu, e sohte pwukoahng eh kahula; a me kin kahukihla mehn meirong me mi powe, ih me pwukoahng eh kahula.’
19. Ia uwen amwail maskun! Mehnia me kesempwal mehlel rehn mehn meirongo de pei sarawi me kin kasarawihala mehn meirongo?
20. Eri, mehmen me kin kahukihla pei sarawi ehu, e kin kahukihla pei sarawio oh mehkoaros me kin mi powe;
21. oh me kin kahukihla Tehnpas Sarawio, e kin kahukihla Tehnpas Sarawio oh Koht me kin ketiket loale;
22. oh me kin kahukihla nanleng, e kin kahukihla mwoalen Koht oh ih me kin ketiket powe.
23. “Meid suwediong kumwail, sounkawehwehn Kosonnedo oh Parisi kan! Mwalaun amwailen! Kumwail kin meirongkihong Koht eisek kis ehun amwail dipwisoun sampah, pil doaloapene mwenge duwehte mint, dil, kumin, ahpw sohte nsenohki peikiong padahk kesempwal kan en Kosonnedo, duwehte pwuhng, kalahngan oh mehlel. Ih mepwukat me kumwail uhdahn pahn kapwaiada, ahpw pil iangahki meteio.
24. Sounkaweid maskun kei kumwail! Kumwail kin nsenohki kihsang kisin amwin wel kis nan noumwail ngarangar akan, a kumwail ahpw kin kadallehla karapau men!
25. “Meid suwediong kumwail, sounkawehwehn Kosonnedo oh Parisi kan! Mwalaun amwailen! Kumwail kin kamwakelehte likin noumwail kep oh dahl akan, a loale inenen diren dipwisoun kul oh samin.
26. Parisi maskun men kowe! Kamwakele mahs nan noumw ngarangaren, e ahpw pahn pil mwakelekelda liki!
27. “Meid suwediong kumwail, sounkawehwehn Kosonnedo oh Parisi kan! Mwalaun amwailen! Kumwail rasehng sousou siment kan me pwetepwetki litopw, me sansal mwahu liki, a loale diren tihn aramas mehla oh soangen saut koaros.
28. Ih duwen kumwail, mwohn aramas koaros kumwail kin likisansal mwahu, a loalamwail kan inenen diren widing oh mwersuwed.”
29. “Meid suwediong kumwail, sounkawehwehn Kosonnedo oh Parisi kan! Mwalaun amwailen! Kumwail kin wiahiong soukohp ako sousou kaselel, oh kapwatahda sousoun me lelepek ko;
30. kumwail ahpw kin nda, ‘Ma se iangete mi nan mwehin samatail ako, se sohte pahn iang kemehla soukohp ako!’
31. Eri, pein kumwail kadehdedahr me kumwail kisehn irail ko me kemelahr soukohp ako!
32. Eri, kumwail usehlahte oh kanekehla doadoahk en samamwail ko!
33. Serpent kei kumwail, oh ipwihpwin serpent kei kumwail! Pala kumwail kak pitsang kadeik en nan ehl?
34. Kumwail en ese pwe I pahn kadarowohng kumwail soukohp kei, aramas loalokong kei, oh sounkawehwe kei; kumwail pahn kemehla ekei irail, kumwail pahn kalohpwuwehla ekei irail, oh kumwail pahn wokih ekei nan amwail sinakoke kan, oh pwakihasang irail nan kahnimw kan.
35. Eri, kalokolok en kakerehdi nta mwakelekel koaros pahn lel kumwail, sang ni kamakamalahn Eipel, ohl lelepek, lel Sekaraia, nein Parakaia, ohl me kumwail kemehla nanpwungen Tehnpas Sarawio oh pei sarawio.
36. Kumwail en ese pwe kalokolok en mepwukat koaros pahn lelohng aramas akan en ahnsou wet!”
37. “Serusalem, Serusalem! Kowe me kemelahr soukohp ako oh kin koasungki takai sapwellimen Koht meninkeder kan me pekederdohng uhk! Pak depe me I kin men pwoalepene noumw aramas akan koaros, rasehng litok emen me kin kompwoalepene nah kisin pwurok kan pahn peh, ke ahpw sohte kin mweidohng ie!
38. Eri, ke en ese pwe Tehnpas Sarawio pahn tehnla douluhl.
39. Pwe I ndaiong uhk: ke solahr pahn pwurehng kilang ie, ke lao pahn nda, ‘Koht en kupwuramwahwih ih me ketiket kohdo ni mwaren Kaun-o.’ ”

  Matthew (23/28)