Matthew (11/28)  

1. Ni Sises eh ketin kaimwisekala sapwellime kehkehlik kan ong me ehk riemeno, e ahpw ketiketla sang wasao pwe en wia sapwellime padahk oh kapahrek nan ar kahnimw kan.
2. A Sohn Sounpapidais, me sensel nan imweteng, lao rongada wiewia kapwuriamwei kan en Krais, e ahpw kadarala nah tohnpadahk kei pwe en patohwan wiahiong Sises peidek pwoatet:
3. “Ih komwi me Sohn koasoiaiong kiht me pahn ketido, me ketidohret, de se en awiawihete emen tohrohr?”
4. Sises ketin sapeng irail, mahsanih, “Kumwail pwurowei kairehki Sohn dahme kumwail rongehr oh kilangehr:
5. duwen me maskun kan ar kin kilangada wasa, duwen me nehtuk kan ar kin alu, duwen me tokutok kan ar kin mwakelekella, duwen me salengopon kan ar kin rongada wasa, duwen me melahr akan ar kin mourda, duwen Rongamwahu eh lohkseliher rehn me paisuwedlahr akan.
6. Meid pai me sohte kin peikasalkin ie!”
7. Nein Sohn Sounpapidais tohnpadahk ko lao patopatohla, Sises ahpw uhd mahsanihong pokono duwen Sohn, “Ni amwail kohieilahng rehn Sohn nan sapwtehno, dahme kumwail kasikasik en kilang? Ahlek pwoat me kin tutuwelengkiseli kisinieng?
8. Dahme kumwail kilangada ni amwail kohieilao? Pala aramas emen me kin mi nan likou melengileng? Soangen aramas me kin mi nan soangen likowo, iei me kin kousoan nan tehnpas en nanmwarki kan.
9. Eri, dahme kumwail kasikasik en kilang ni amwail kohieilao? Kumwail kolahng kilang soukohp emen? Ei, me pwung, a kumwail en ese pwe kumwail kilangehr mehmen me lapalapasang soukohp.
10. Pwe Sohn iei ih me ntingdier duwe nan Pwuhk Sarawi, ‘Koht mahsanih, iet nei meninkeder; I pahn kadarowei mwohmw, pwe en kaunopada alomw kan.’
11. Kumwail en pil ese pwe sohte aramas emen nin sampah mie me lapalapasang Sohn Sounpapidais. Ahpw me keieu tikitik nan Wehin Koht, lapalapasang ih.
12. Sang ni mwehin Sohn lel rahnwet, Wehin Koht kin apwalkihda mwekid idihd kan, oh aramas me kin wia mwekid idihd pwukat me kin songosong en kalowehdi.
13. Soukohp ako koaros oh Kosonned en Moses kohpadahr duwen Wehin Koht sang mahso lel ni mwehin Sohn;
14. oh ma kumwail men kamehlelehte ar mahsen ko, a kumwail en ese pwe Sohn iei Elaisa, me re kohpadahr me pahn kohdo.
15. Eri, ma mie salengamwail mehn rong wasa, a kumwail en rong!
16. “A met, dahme I pahn karasahiong aramas akan en ahnsou wet? Re seu rasehng pwihnen seri riau me kin mwadomwadong nan wasahn netinet kan? Re kin weriwerkipene, ndinda,
17. ‘Se kesekesengohng kumwail, kumwail ahpw sohte kahlek! Se kadekadepwudepwiong kumwail, kumwail ahpw sohte mwahn kin mwahiei.’
18. Pwe Sohn ni eh pwarodohr oh wiewia kaisihsol oh sohte kin nim wain, a aramas akan ahpw kin nda, ‘Aramas iahk emen ih!’
19. A Nein-Aramas ni eh pwarodohr oh sakasak oh niminim, a re ahpw kin nda, ‘Kumwail kilang mahs ewen mwenge oh kemem sakau menen, kompoakepahn sounrik daksis oh me sekeniken kan!’ Eri, kupwurokong en Koht kin dehdehda sang ni wahn sapwellime doadoahk kan.”
20. Sises eri tapihada angiangih kahnimw ko me e ketin wiahda ie pali laud en sapwellime manaman ako, pwehki towe ko ar sohte koluhla oh wiliakapwala;
21. e ahpw mahsanih, “Meid suwediong uhk, Korasin! Meid suwediong uhk, Pedsaida! Pwe ma manaman ako me wiawihiongkumwahier, wiawihong tohn Dair oh Saidon, nahn re pwuhriongehr nan likoun nsensuwed oh kamwerehdiongehr pohrail pehs, pwe en kasalehda ar koluhla oh wiliakapwalahr!
22. Eri, I men kumwa en ese pwe ni Rahnen Kadeiko, Koht pahn ketin kasalehda sapwellime kalahngan ong tohn Dair oh Saidon laudsang ong kumwa!
23. A kowe, Kapernaum! Kowe me kin men leldalahng nanleng, ke pahn pisikendilahng nan ehl! Pwe ma manaman ako me wiawihonguhkehr, wiawihong tohn Sodom, ele Sodom pahn mihmihte lel rahnwet!
24. Eri, ke en ese pwe ni Rahnen Kadeiko, Koht pahn ketin kasalehda sapwellime kalahngan ong Sodom laudsang ong kowe!”
25. Ni ahnsowo Sises ketin mahsanih, “Semei, Kaunen nanleng oh sampah! I kapingahkin komwi omwi ketin kasalehiong me soaloalokong kan mehkan me komw ketin ekihsang me koahiek oh loalokong en sampah kan.
26. Ei, Maing Semei, met wiawiher sang ni pein kupwuromwi.
27. “Mehkoaros mweimweiongieier sang rehn Semei. Sohte me ese Sapwellimeo, pwe Sahmohte; oh sohte me ese Sahm, pwe Sapwellimeo, oh irail ko me Sapwellimeo ketin kupwurki en kasalehiong.
28. “Kumwail kohdo rehi, kumwail koaros me pwangadahr oh toutoukilahr amwail mehn wisik kan, I ahpw pahn kommoaleikumwailla.
29. Kumwail ale oh kapaikada ei mehn wisiket, oh kumwail padahngki sang ie, pwe I me opampap oh nan kapehd karakarahk; kumwail ahpw pahn diar kommoalpen ngenomwail kan.
30. Pwe mehn wisik me I pahn kihong kumwail me mengei, oh audepe kan me marahra.”

  Matthew (11/28)