Matthew (10/28)  

1. Sises eri malipepene sapwellime tohnpadahk ehk riemeno oh ketikihong irail manaman en kausasang rehn aramas ngehn saut akan oh kakehlahda soangen soumwahu oh luwet koaros.
2. Iet kan mwaren wahnpoaron ehk riemeno: keieu, Saimon (me pil mwarenki Piter) oh rie Andru; Seims oh rie Sohn, nein Sepedi;
3. Pilip oh Pardolomiu; Tomas oh Madiu, sounrik daksis; Seims, nein Alpius, oh Tadius;
4. Saimon, tohn pwihnen Selod, oh Sudas Iskariot, ohl me pangala Siseso.
5. Sises ketin poaronepeseng me ehk riemen pwukat mwurin eh ketikihong irail kehkehlik kei, mahsanih, “Kumwail dehr kohwei nan sapwen mehn liki kan de nan kahnimw en mehn Sameria kan.
6. Kumwail kohwei mahs rehn sihpw kan me salongalahr me kisehn keinek kan en Israel.
7. Kumwail kohwei oh kapahrengkihong irail me Wehin Koht kerendohr!
8. Kumwail kakehlahda me soumwahu kan, komourada me melahr akan, kamwakelehda me tokutok kan, kausasang ngehn suwed kan rehn aramas akan. Nin duwen amwail aleier nin sohte pweipwei, kumwail pil kihwei nin sohte pweipwei.
9. Kumwail dehr wa kohl, silper, de mwohni nan amwail pwekid kan;
10. pil dehr wa edin seiloak, de sekid riau, de suht, de sokon. Pwe tohndoadoahk kin warohng ale soahng kan me e anahne.
11. “Ni amwail pahn kin lel nan kahnimw de nan kousapw ehu, kumwail pedolong oh rapahki mahs aramas emen me pahn kin men kasamwo kumwail; kumwail eri kin mihmihte reh, kumwail lao pahn kin mwesel.
12. Ni amwail pahn kin pedolong nan ihmw ehu, amwail rahnmwahu en kin duwe met: ‘Popohl ong tehnpas wet.’
13. Ma tohn imwo pahn kasamwo kumwail, amwail popohl pahn mihmihte rehrail; a ma re sohte men kasamwo kumwail, a kumwail pwurehng amwail popohl.
14. Oh ma ihmw de kahnimw ehu sohte men kasamwo kumwail de rong amwail padahk, a kumwail pedoisang nan wasa ko oh sipedasang pwelpar akan nin nehmwail akan.
15. I men kumwail en ese pwe ni Rahnen Kadeiko Koht pahn ketin kasalehda sapwellime kupwur kalahngan ong tohn Sodom oh Komora laudsang ong tohn kahnimw pwukan!”
16. “Kumwail rong mwahu pwe I kadarkumwailwei duwehte sihpw kei ong nanpwungen kidien wel kan! Kumwail uhdahn pahn kanahieng kumwail duwehte sineik kan, oh pil mpahi duwehte mwuroi kan.
17. Kumwail mwasahn pwe aramas akan pahn salihkumwaildi oh pangkumwaillahng ni mwoalen kopwung kan, oh re pahn wokihkumwail nan arail sinakoke kan.
18. Kumwail pahn wisikiong mwohn kaun oh nanmwarki kan pwehki ngehi, pwe kumwail en kadehdehiong irail oh mehn liki kan duwen Rongamwahu.
19. Ni arail pahn pangkumwaillahng ni mwoalen kopwung kan, kumwail dehpa pwunodki dahme kumwail pahn sapengki de ia duwen amwail pahn lokaia; pwe ni ahnsowo e pahn kohieng kumwail dahme kumwail pahn nda.
20. Pwe koasoi kan me kumwail pahn koasoia, e sohte pahn kohsang rehmwail, ahpw e pahn sang rehn Ngenen Samamwail, me pahn kalokaiahkin kumwail.
21. “Aramas akan pahn pangala riarail kan pwe en kamakamala, oh pahpa kan pil pahn wia duwehte ong nair seri kan. Seri kan pahn pelianda ar pahpa oh ar nohno kan, oh re pahn kemeirahla.
22. Aramas koaros pahn kailongkinkumwailla pwehki ngehi. A me pahn dadaurete lel ni imwi, ih me pahn mourla.
23. Ma kumwail kamakam nan ehu kahnimw, a kumwail tangalahng nan ehu kahnimw tohrohr. Pwe kumwail en ese pwe kumwail sohte pahn kanekehla amwail doadoahk nan kahnimw koaros en Israel, mwohn Nein-Aramas eh pahn pwurodo.
24. “Sohte tohnsukuhl men kin laudsang eh sounpadahk; pil sohte lidu men kin laudsang eh kaun.
25. Eri, tohnsukuhl uhdahn pahn kin perenki duwehla eh sounpadahk; oh lidu pahn kin perenki duwehla eh kaun. Ma re kahdaneki kaunen peneinei ehu Peelsepwul, a tohn peneineio pahn pil iang ale ahd kei me pil suwedsang!”
26. “Eri, kumwail dehr masak aramas akan. Mehkoaros me ekiek uhdahn pahn dierekda, oh me rir koaros pahn sansalada.
27. Me I ndaiong kumwail ni rir, kumwail kasalehda ni pokon sansal; oh me I mwengininginkihong kumwail, kumwail lohkiseli sang pohn ihmw kan.
28. Kumwail dehr masak irail kan me kin kemehla paliwar, re ahpw sohte kak kemehla pali ngehn; a kumwail masak Koht me kak ketin kemehla paliwar oh pali ngehn oh kesepwekelahng ira koaros nan ehl.
29. Kumwail kak pwainkihda kisin menpihr riemen sens ehu; ahpw sohte emen ira pahn pwupwudiong nanpwel, ma Samamwail sohte ketin mweidohng.
30. A ong kumwail, pil pitenmoangamwail koaros iangehr wadawadedi.
31. Eri, kumwail dehr masak, pwe kumwail kesempwalsang mehlel menpihr tohto!”
32. “Mehmen me pahn kadehdehda oh uhkin ie mwohn aramas akan, nahn I pahn pil kadehde oh uhki mwohn Semei me ketiket nanleng.
33. A mehmen me pahn kahmahmkin ie mwohn aramas akan, nahn I pahn pil kahmahmki mwohn Semei me ketiket nanleng.”
34. “Kumwail dehr lemeleme me I kohdohn kamweimwahwihala sampah; soh, kaidehkin meleilei me I wa kohdo, pwe kedlahs.
35. I kodohng kamwakidada liaktohrohr nanpwungen sahm akan oh nair pwutak kan, nanpwungen ihn akan oh nair serepein kan, nanpwungen lih pwopwoud pwulopwul kan oh en arail pwoud kan ar nohno kan;
36. en emen eh imwintihti me keieu suwed, iei kiseh kan.
37. “Mehmen me kin poakohng seme oh ine laudsang e poakohng ie, nahn e sohte warohng ie; oh mehmen me kin poakohng nah pwutak oh nah serepein laudsang e poakohng ie, nahn e pil sohte warohng ie.
38. Mehmen me sohte kin ale oh kapaikada eh lohpwu oh idawehniehdo, nahn e sohte warohng ie.
39. Mehmen me men kolokol eh mour, nahn e pahn pwupwusang; a mehmen me pahn kesehla eh mour pwehki ngehi, nahn e pahn diar.”
40. “Mehmen me kin kasamwo kumwail, ngehi me e kin kasamwo; a me kin kasamwo ie, nahn e kin kasamwo ih me ketin kadariehdo.
41. Mehmen me kin kasamwo soukohp en Koht emen pwehki eh soukohp en Koht, e pahn iang ahneki pwaisen soukohp men; a mehmen me kin kasamwo aramas pwung, e pahn iang ahneki pwaisen aramas pwung men.
42. Kumwail en pil ese pwe mehmen me pahn kihong mehkot emen me keieu tikitik en iengei kat, pwehki eh iengeilahr, mehnda ma pil kilahs en pihl lemwlemwirteieu, a e uhdahn pahn ale pwaise.”

  Matthew (10/28)