Mark (13/16)  

1. Ni Sises eh ketiket kohieisang nan Tehnpas Sarawio, emen sapwellime tohnpadahk ko patohwanohng, “Maing, komw mahsanih mahs lapalahn takai pwukat oh wiepen tehnpas wet!”
2. A Sises ketin sapeng, mahsanih, “Ke kilang uwen lapalahn ihmw pwukat? Sohte takai ehu pahn mihmihte nan dewe; pwe koaruhsie pahn rengkidi.”
3. Sises ketiket pohn Nahnahn Olip, sallahng Tehnpas Sarawio, a Piter, Seims, Sohn oh Andru ahpw keiong mpe oh patohwanohng,
4. “Maing, komw ketin mahsanihong kiht iahd me mepwukat pahn wiawi, oh kilel da me pahn kasalehda me mepwukat nektehn pweida.”
5. Sises ketin sapeng irail, mahsanih, “Kumwail mwasahn pwe aramas en dehr pitihkumwaildi.
6. Pwe me tohto pahn kohdo ndinda ni mwarei, ‘Ih ngehi Mesaiao!’ Re ahpw pahn pitihedi me tohto.
7. Kumwail dehpa salohda, ma kumwail rong rongen mahwen keren oh koasoiepen mahwen sang wasa doh kan. Soahng pwukat uhdahn pahn wiawi, ahpw e sohte wehwehki me imwin sampah leledohr.
8. Ehu sahpw pahn mahweniong ehu sahpw; ehu wehi pahn mahweniong ehu wehi. Wasa koaros rerrer en sahpw pahn wiawi oh lehk lapalap pahn mie. Ih soahng pwukat me pahn kohmwowehdo ahnsou duwehte medek en neitik.
9. “Kumwail mwasahn oh kaleke pein kumwail. Pwe aramas akan pahn salihkumwaildi oh pangkumwaillahng ni mwoalen kopwung kan. Kumwail ahpw pahn wowoki nan sinakoke kan; kumwail pahn wisikdohng mwohn kaun akan oh nanmwarki kan pwehki ngehi, pwe kumwail en kadehdehiong irail duwen Rongamwahu.
10. Pwe rongamwahwo uhdahn pahn lohkseli mahs nan wehi koaros.
11. Eri, ni amwail pahn selidi oh wisikiong nan mwoalen kopwung kan, kumwail dehpa pwunodki mwohn ahnsowo dahme kumwail pahn koasoia mwohrail; pwe me kumwail pahn audaudkihda ni ahnsowo, ih me kumwail pahn patohwanohng irail. Pwe kaidehkin kumwail me pahn lokaia ni ahnsowo, pwe Ngehn Sarawi.
12. Ohl akan pahn pangala riarail kan pwe re en kamakamala, sahm akan pahn pil wiahiong soahngohte nair seri kan; seri kan pahn uhwong ar pahpa oh nohno kan, oh pangirailla pwe re en kamakamala.
13. Aramas koaros pahn kailongkin kumwail pwehki ngehi. A me pahn dadaurete lel ni imwi, ih me pahn mourla.”
14. “Kumwail pahn kilang ‘Sansal Kansensuwed Likemisiko’ eh uhda nan wasa me e sohte konehng en uhda ie.” (Mehmen me wadewadek met en wehwehki ia wehwe!) “Eri, irail kan me mihmi Sudia re pahn tenge pohn nahna kan.
15. Aramas emen me mihmi pohn imwe, e sohte pahn kohdihsang pwe en ale mehkot loale.
16. Me mihmi nansapw sohte pahn pwurodohng ale eh likou.
17. Meid kansensuwed pahn lih liseian akan oh me neitik pwelel kan ni rahn ako eh pahn leledo!
18. Kumwail kapakap pwe soahng pwukat dehr wiawihong kumwail ni ahnsoun pou!
19. Pwe apwal en rahn ako pahn laudsang apwal koaros sang nin tepin kawa kohdo lel met, pil sohte me pahn duwehte sang met kohla.
20. Ahpw Kaun-o ketin kamalaulaulahr rahn ako; pwe ma e sohte pahn ketin wia met, sohte aramas emen pahn pitla. A pwehki sapwellime aramas pilipil kan, ihme e ketin kamalaulaukilahr rahn ako.
21. “Eri, ma mehmen pahn ndahng kumwail, ‘Iet ih Mesaiao!’ de ‘Ionen ih!’-kumwail dehpa kamehlele.
22. Pwe Mesaia likamw oh soukohp likamw ekei pahn pwarada. Re pahn wiahda kilel kapwuriamwei kei oh manaman ekei pwe re en pitihedi sapwellimen Koht me pilipil kan ma e kak pahrail.
23. Kumwail eri kalekei kumwail. I padahkihong kumwail mepwukat koaros mwohn ahnsowo eh pahn leledo.”
24. “Eri, ni rahn ako mwurin apwal lapalapo, ketipin pahn rotala, maram pahn sohla linge,
25. usuhn pahnlahng kan pahn pwupwudi oh katengepen pahnlahng kan pahn mwerada.
26. Ih ahnsowo me Nein-Aramas pahn pwarada, oh ketido ket pohn depwek kan nin roson oh lingaling lapalahpie.
27. E ahpw pahn poaronepeseng sapwellime tohnleng kan ong ni keimw pahieu en sampah pwe re en kapokonepene sapwellimen Koht pilipil kan sang ni imwin sampah koaros.”
28. “Kumwail padahngki met sang nin tuhke pik; rahn soangen tuhke wet kin pohndihpwla oh mwuterekla, oh ni eh kin weliete, kumwail kin esehki me rahk kerendohr.
29. Pil duwehte rehmwail, ni amwail pahn kilang mepwukat ar pahn wiawi, kumwail pahn esehki me ahnsawi kerendohr.
30. Kumwail en ese pwe mepwukat koaros pahn pweida mwohn aramas koaros en dih wet ar pahn mehla.
31. Lahng oh sampah pahn sohrala, a ei mahsen kan sohte mwahn pahn sohrala.”
32. “A duwen rahno de awao, sohte mehmen me ese iahd e pahn leledo. Pil tohnleng en nanleng kan sehse, Sapwellimeo pil sohte mwahngih; Sahmohte me ketin mwahngih.
33. Kumwail mwasamwasahn oh pepehd, pwe kumwail sehse ahnsawi.
34. E pahn rasehng aramas emen me kin wia seiloak reirei ehu me kihdi ong eh ladu ko ni imwe pwe re en apwahpwalih oh kihong irail koaros doadoahk; e ahpw ndaiong silepen wenihmwo en sinsile mwahu oh mwasamwasahn.
35. Eri, kumwail mwasamwasahn pwe kumwail sehse iahd me soumas en ihmwo pahn pwurodo-ma nin soutik, de nin lukepen pwong, de nin sohrahn, de nimenseng.
36. Ma e mwadangete pwurodo, e pahn diarada amwail memeir.
37. Eri, dahme I ndaiong kumwail, I pil ndaiong aramas koaros: kumwail pepehd oh mwasamwasahn!”

  Mark (13/16)