Malachi (1/4)  

1. Iet mahsen me KAUN-O ketikihong Malakai pwe en kalohkihong mehn Israel kan.
2. KAUN-O ahpw mahsanihong sapwellime aramas akan, “I kin poakohng kumwail sang mahs.” Re ahpw sapeng, patohwan, “Ia mwomwen omwi kin ketin poakohng kiht?” KAUN-O eri ketin sapeng, mahsanih, “Esau oh Seikop pirien ehu. Ahpw Seikop oh kadaudoke kan me I kin poakohng,
3. a Esau oh kadaudoke kan me I kin kalahdeki. I kauwelahr sapwen Esau sahpw nahnahn, oh mweidohng sahpwo mahn lawalo kan.”
4. Ma kadaudoken Esau, mehn Edom kan, pahn koasoia, “At kahnimw kan mwomwlahr, ahpw se pahn pwurehng kauwada sapahl,” KAUN-O ahpw pahn ketin sapeng, “Mweidohng re en pwurehng kauwada sapahl-ahpw I pahn pwurehng karangkehdi. Sapwen mehn Edom pahn adanekihla ‘Sahpw suwed’ oh ‘Wehi me kin mihmihte pahn engieng en KAUN-O kohkohlahte.’ ”
5. Mehn Israel kan pahn pein kilangki masarail, re ahpw pahn koasoia, “KAUN-O me manaman kowahlap, pil lelohng wehi kan likin Israel!”
6. KAUN-O, Wasa Lapalap, ahpw mahsanihong samworo kan, “Nahi men kin wauneki seme, oh lidu men kin wauneki eh soumas. Eri, ngehi samamwail-a dahme kumwail sohte kin waunekiniehki? Ngehi pil amwail soumas-a dahme kumwail sohte kin kahkahkiniehki? Kumwail kin mwamwahlikin ie, kumwail ahpw kin kalelapak, ‘Ia mwomwen at kin mwamwahlikin komwi?’
7. Eri, iet duwehn: sang ni amwail kin meirongki mwenge sohte katepe pohn ei pei sarawio. Kumwail ahpw kin idihdek, ‘Ia mwomwen at sohte kin waunekin komwi?’ Eri, I pahn sapengkin kumwail-sang ni amwail mwamwahliki ei pei sarawio.
8. Ni amwail kin wahdo mahn maskun men pwe en meirongkihong ie, ia duwe, kumwail medemedewe met me pwung? Ni amwail kin wahdo mahn mwoator de mahn soumwahu men, ia duwe, kumwail medemedewe met me pwung? Ma kumwail pahn kihong amwail kepina soangen mahn pwukat, ia duwe, e pahn perenkihda, de e pahn wiahiong kumwail soangen kamwahu ehu?”
9. Eri, kumwail samworo kan, ma kumwail pahn peki Koht en ketin kupwurei kitail, e sohte pahn ketin sapeng amwail pekipek pwehki amwail sapwung.
10. KAUN-O, Wasa Lapalahpie, ahpw mahsanih, “I men emen kumwail en ritingedi wenihmw kan en Tehnpas Sarawio pwe en ireikumwaildihsang en isikada kisiniei soh katepe pohn ei pei sarawio. I sohte mwahn kupwurperenkin kumwail; I pil sohte pahn ale meirong kan me kumwail kin wadohng ie.
11. Aramas akan sang wasa koaros nin sampah kin waunekin ie. Wasa koaros re kin isik warpwohmwahu ong ie, oh kihda meirong me konehng. Irail koaros kin waunekin ie!
12. A kumwail sohte kin waunekin ie ni amwail koasoia me sohte katepen ei pei sarawio, oh pil ni amwail kin mwamwahliki mwenge me kumwail kin meirongki wasao.
13. Kumwail kin koasoia, ‘Se pwangahkidahr wia mepwukat!’ Oh kumwail kin kasalehda mwomwen aklapalap ong ie. Kumwail kin meirongkihong ie mahn pirapada de mahn mwoator, de pil mahn soumwahu. Ia duwe, kumwail medemedewe me I pahn kupwurperenki alehsang kumwail soangen meirong pwukat?
14. Ahpw ma aramas mwersuwed men pahn inoukihda en meirongkihong ie nah mahn mwahu men, ahpw meirongkihla nah mahn me soh ketepe men, eri en riahla. Pwe ngehi nanmwarki lapalap emen, oh aramas en wehi koaros kin lemmwikin ie.”

      Malachi (1/4)