Luke (21/24)  

1. Sises eri ketin mahmahsenseli nan Tehnpas Sarawio, oh mahsanihada duwen ekei aramas kepwehpwe ar kesekese ar mehn meirong kan nan dewen meirongo.
2. E ahpw pil mahsanihada liohdi semwehmwe men me kesehdi sens toatoal riau.
3. Ih eri mahsanihong sapwellime tohnpadahk ko, “Kumwail en ese pwe en liohdi menet eh meirong laudsang mehlel en meteiko koaros ar meirong.
4. Pwe meteiko koaros meirongkihong Koht mehkot me peisengen ar pai, a lih menet sang nan eh semwehmwe e meirongkihla mehkoaros me e naineki oh kin mourki.”
5. Ekei sapwellime tohnpadahk ko ahpw koasoakoasoia duwen Tehnpas Sarawio, duwen kaselel en wiepen koasoakoasoak en takai ko me wiahda tehnpaso, oh duwen lingan en kapwat me aramas akan kin meirongkihong Koht loale. Sises eri mahsanih,
6. “Kumwail kilang pwe rahn ehu pahn kohdo me mepwukat koaros me kumwail uduhdiahl sohla pahn mie, sohte takai ehu pahn luhwehdi pohn ehu, koaros pahn rengkidi.”
7. Irail eri kalelapak reh, patohwan, “Maing Sounpadahk, iahd me soahng pwukat pahn pweida? Oh kilel da me pahn kadehdehda me ahnsoun soahng pwukat kerendohr?”
8. A Sises ketin mahsanih, “Kumwail mwasahn, pwe aramas de keteweikumwaildi. Pwe me tohto pahn pwarodo, ndinda, ni mwarei, ‘Iei ngehi Krais!’ oh, ‘Ih ahnsoun Kraiso met!’ Eri, kumwail dehpa dukiong irail.
9. Kumwail dehpa salohda ni amwail pahn rong rongen mahwen oh moromor akan; pwe soahng pwukat uhdahn pahn wiawi mahs, ahpw e sohte wehwehki me imwilah kerendohr.”
10. E ahpw pil mahsanih, “Pei pahn wiawi nanpwungen sahpw akan, oh mahwen pahn pweida nanpwungen wehi kan;
11. rerrer en sahpw kamasepwehk, lehk lapalap, soumwahu lusulus laud pahn wiawi wasa koaros; soahng kamasepwehk oh kilel kapwuriamwei kei pahn pwarada pahnlahng.
12. A mwohn mepwukat koaros ar pahn wiawi, kumwail pahn selidi oh kamakam; kumwail pahn pakadeikada nan sinakoke kan oh wisikiong nan imweteng kan; kumwail pahn wisikiong mwohn nanmwarki kan oh mwohn kaunen wehi kan pwehki ngehi.
13. Eri, iei ahnsowo me kumwail pahn kadehdeiehda.
14. Kumwail lemeleme mwowe pwe kumwail dehr pwunodki dahme kumwail pahn sapengkin irail;
15. pwe I pahn kihong kumwail soangen pasapeng kei oh soangen loalokong kei me sohte emen rehn amwail imwintihti kan kak pelianda oh kasohwe.
16. Amwail pahpa oh nohno kan, riamwail kan, kisehmwail kan oh kompoakepahmwail kan, iei irail me pahn pengkumwailla; oh re pahn kemehla ekei kumwail.
17. Aramas koaros pahn kailongkinkumwailla pwehki ngehi.
18. Ahpw sohte mwahn pitenmoangamwail ehu pahn pwupwusang.
19. Kumwail nantiheng oh kanengamahiong, pwe ih duwen amwail pahn komourala ngenomwail kan.”
20. “Ni amwail pahn kilang karis en sounpei kei me kapilpenehr Serusalem, kumwail pahn esehki me ahnsoun eh ohla kerendohr.
21. Eri, ni ahnsowo irail kan me mihmi nan Sudia, re en sopolahng pohn dohl kan; oh me mihmi nan kahnimwo, re en sopohsang loale; oh me mihmi nansapw, re dehpa pwurolong nan kahnimwo.
22. Pwe rahn pwuko, iei ‘Rahnen Kalokolok,’ ahnsou me mehkoaros me ntingdier nan Pwuhk Sarawi pahn pweida.
23. Meid suwediong me liseian akan oh me wie kadihdi seri pwelel kan ni rahn ako! Pwe lapalahn apwal ehu pahn lel sahpw wet, oh engieng en Koht pahn lel towe kan.
24. Re pahn mehkihla kedlahs oh sellahng nan wehin liki koaros, oh Serusalem pahn tiatipeseng pahn nehn me rotorot akan, lao ar ahnsou pahn imwisekla.”
25. “Kilel kei pahn pwarada ni ketipin, ni maram, oh pil ni usu kan. Nin sampah, wasa koaros nan wehi kan, aramas akan pahn salohkihda ngiringirisek laud en nan madau oh kumwukuwmusek laud en pwuki kan.
26. Re pahn lipwongmaskihla ar masak ni ar pahn awiawih mehkan me pahn wiawihong sampah pokon; pwe poahsoan en pahnlahng kan pahn pingida oh rerrer.
27. Ih ahnsowo me Nein-Aramas pahn pwarada ketiket kohdo nan depwek ehu ni roson oh lingaling lapalahpie.
28. Ni mepwukat eh pahn tepida wiawi, kumwail uhda oh sarada, pwe komourpamwail kerendohr.”
29. Eri, Sises pil ketin mahsanihong irail karasaras pwoatet: “Kumwail tehk mwahu duwen tuhke pik oh tuhke teikan koaros.
30. Ni tehntuhke pwukat ar kin pwarada, kumwail kin esehki me rahk kerendohr.
31. Pil duwehte, ni amwail pahn kilang mepwukat ar pahn wiawi, kumwail pahn esehki me Wehin Koht kerendohr.
32. “Kumwail en ese pwe mepwukat koaros pahn wiawi mwohn aramas en dih wet koaros ar pahn mehla.
33. Lahng oh sampah pahn sohrala, a ei mahsen kan sohte pahn sohrala.”
34. “Kumwail pein mwasamwasahn kumwail. Kumwail dehr kedirepwehkin kumwail mwenge laud oh sakau kehlail, oh pwunod kan en sampah wet; pwe Rahno kakete leledohng kumwail ni ahnsou mwadang.
35. E pahn kohdo, rasehng nsar ehu ong aramas koaros pohn sampah.
36. Kumwail eri mwasamwasahn, oh kapakap ahnsou koaros pwe kumwail en kehlail oh itarohng pitsang mepwukat koaros me pahn wiawi, oh pil warohng uh mwohn silangin Nein-Aramas.”
37. Sises kin ketin wia sapwellime padahk ni rahn akan nan Tehnpas Sarawio, a nin soutik kan e kin ketieisang nan kahnimwo oh ketilahng ni Nahnahn Olip, wasa e kin ketiket ie nipwong.
38. Nimenseng kan aramas koaros kin sangkalahng nan Tehnpas Sarawio pwe re en rong sapwellime padahk.

  Luke (21/24)