Luke (12/24)  

1. Eri, aramas tohto pokonpene oh kapilpene Sises, re ahpw kin pisipisiken nanpwungarail. A Sises ketin tapihada mahsanihong sapwellime tohnpadahk ko, “Kumwail kalekeikumwailsang ihsen Parisi kan-met wehwehki ar tiahk mwalaun kan.
2. Pwe sohte me ekiek kot me sohte pahn sansalda; pil sohte me rir kot me sohte pahn lohkda ni pokon sansal.
3. Eri, mehkoaros me kumwail kin koasoia ni rir, pahn sansalda; oh mehkoaros me kumwail kin mwengininginkihong aramas wasa rir, pahn kalohkda ni pokon sansal.”
4. “Kompoakepahi ko, kumwail dehr masak irail kan me kin kemehla paliwar, ahpw sohte kak wia mehkot palilahsang.
5. I pahn padahkihong kumwail ihs me kumwail pahn kin masak: Koht me kumwail pahn kin masak, pwe e ketin kakohng kemehla oh pil kesepwekeikumwaillahng nan ehl. Ei, ihete me I ndaiong kumwail, kumwail en kin masak!
6. “Kisin menpihr limmen soh kin netila ni sens riau? Ahpw sohte emen rehrail me Koht kin ketin meliehla.
7. Pil pitenmoangamwail kan koaros wadawadier. Eri, kumwail dehr perki mehkot; pwe kumwail inenen kesempwalsang menpihr tohto!”
8. “Kumwail en ese pwe mehmen me pohnese ie mwohn aramas akan, ih me Nein-Aramas pahn pil pohnese mwohn tohnleng en Koht kan;
9. a mehmen me pohnsehse ie rehn aramas akan ni pokon sansal, ih me Nein-Aramas pahn pil pohnsehse mwohn tohnleng en Koht kan.
10. “Mehmen me pahn lahlahwe Nein-Aramas, e kak ale mahkpen dipe; a me kin lahlahwe Ngehn Sarawi, e sohte pahn ale mahkpen dipeo.
11. “Ni ar pahn weikumwaillahng nan sinakoke kan, pwe kumwail en ale kopwung, de mwohn kepina kan de kaun akan, kumwail dehr kin pwunodki dahme kumwail pahn sapengkin irail, de ia duwen amwail pahn doareikumwailla.
12. Pwe Ngehn Sarawi me pahn ketin padahkihong kumwail ahnsowo dahme kumwail pahn sapengkin irail.”
13. Ohl emen sang nan pokono ahpw patohwanohng Sises, “Maing, Sounpadahk, komw mahsanihong mahs rieio en nehkpeseng nanpwungat sohsohn at pahpao.”
14. Sises ketin sapeng, mahsanih, “Kompoakepahi, ihs me mweidohng ie I en sounkopwung oh nehk ong kumwa amwa sohso?”
15. Ih eri usehla sapwellime mahsen ong pokono, mahsanih, “Kumwail kalekeikumwailsang noahrok suwed koaros, pwe mour mehlel en aramas sohte kin mi ni kepwe kan me e ahneki, mehnda ma e kepwehpwe mehlel.”
16. E ahpw ketin mahsanihong irail karasaras pwoatet: “Ohl kepwehpwe men mie, me audepen nan sapwe inenen rek kowahlap.
17. E ahpw tapihada mengimengloalki, ‘Dahme I pahn wiaht, pwe sohte wasa me I kak nekidala ie wahn sapweiet koaros.
18. Eri, iet me I pahn wiahn: I pahn kauwehla ei imwen nahk kan, ahpw uhd kauwada ekei me laudsang, wasa I pahn nekidala ie wahn sapweiet oh ei kepwe kan koaros.
19. I ahpw pahn kak pein ndahng ie: meid pai kowe, me ahneki kiden kepwe mwahu, me wia nekinekohng sounpar tohto. Nna, kommoalla; kamakamadipw; papaieki omw dipwisou kan, oh pereperenki!’
20. A Koht ahpw mahsanihong, ‘Aramas pweipwei men kowe! Pwongpwong wette ke pahn mehla; a ihs me pahn ahneki omw kepwe kan me ke koasoakepenehr?’ ”
21. Sises eri usehlahte, mahsanih, “Ih duwen met me kin wiawi ong aramas akan me kin koasoakepene ong pein irail kepwehn sampah, ahpw semwehmwe mwohn silangin Koht.”
22. Sises eri ketin mahsanihong sapwellime tohnpadahk ko, “Ihme I ndahkihong kumwail: kumwail dehr kin pwunodki mourimwail, dahme kumwail pahn tungoale, de paliwaramwail, dahme kumwail pahn likawih.
23. Pwe mour me kesempwalsang kisin tungoal, oh paliwar kesempwalsang likou.
24. Kumwail kilang menpihr en pahnlahng kan: re sohte kin kamwarak, re pil sohte kin dolung; sohte arail imwen nahk; a Koht kin ketin katungoale irail. A kumwail uhdahn kesempwalsang mehlel menpihr kan!
25. Ihs rehmwail me kak mour wereiki pwunopwunodki mepwukat?
26. Ma kumwail sohte kakohng soahng mengei wet, mehnda kumwail pahn pwunodki soahng teikan?
27. Kumwail kilang kiepw en nansapw akan duwen ar kin keirda; re sohte kin doadoahk, re sohte kin mengkoalpene. Ahpw kumwail en ese pwe pil Solomon, nan eh kepwehpwe, sohte kin kapwatki likou kaselel duwehte apwoat kiepw pwukat.
28. Koht me kin ketin kapwatahda dipwen nansapw akan, dihpw kan me rahnwet kin mie, a lakapw kin lekdekiong nan sidohp pwe en wiahda kisiniei. Eri, ma ih duwe, e soh pahn pil ketin kalikawihkumwailda? Kumwail meid pwoson tikitik!
29. Eri, kumwail dehr kin ngoangki de raparapahki ahnsou koaros dahme kumwail pahn tungoale de nim.
30. (Pwe me rotorot akan iei irail me kin pwunopwunodki ahnsou koaros mepwukat koaros.) Samamwail me ketiket nanleng mwahngih duwen amwail kin anahne mepwukat.
31. Kumwail eri kin rapahki mahs Wehin Koht, e ahpw pahn ketikihong kumwail mepwukat.”
32. “Kumwail kisin pwihn sihpw, kumwail dehr perki mehkot. Pwe Samamwail kupwurperenkidahr en ketikihong kumwail sapwellime wehi.
33. Kumwail netikihla amwail kepwe kan, oh kihong pweine me semwehmwe kan. Kumwail pein wiahiong kumwail pilihs me sohte ohla, oh nekidala nanleng amwail pai kan, wasa e sohte kin tikitikla ie, pwehki eh sohte lipirap me kak pirapahsang, sohte loangenmwet kak kauwehla.
34. Pwe wasa omw pai mi ie, omw lamalam unsek kin uhlahng ie.”
35. “Kumwail onohnop ong dahme pahn kohdo, katengehdiong amwail likou kan nin lukepemwail kan oh amwail mehn ser en kin lullul,
36. duwehte ladu kan me kin awiawih ar mwohnsapw me pahn sapahldo sang ni kamadipw en kapwopwoud. Ni eh kin leledo oh letelet, re mwadang ritingadahng wenihmwen imweo.
37. Meid pai ladu kan me ar mwohnsapw kin diar ar pepehd oh mwasamwasahn oh onohnop! Kumwail en ese pwe e pahn katengehdi eh kateng, kamwohdangiraildi nin tehpel oh papah irail.
38. Meid pai irail, ma e kasaingiraildi ar onohnop, mehnda ma e pwarodo nin lukepen pwong de pwandasang!
39. Kumwail tamataman met: ma kaunen ihmw ehu ese ahnsou me lipirap emen pahn pwarodohng ni imweo, e sohte pahn mweidohng en wehdpeseng ihmwo.
40. Eri, kumwail pil onohnop, pwe Nein-Aramas pahn pwarodo ahnsou me kumwail sasairki.”
41. Piter ahpw patohwanohng Sises, “Maing, ia duwen karasaras pwoatet, e uhwong kiht, de ong aramas koaros?”
42. Kaun-o ketin sapeng, mahsanih, “Ihs me ke wiahki ladu lelepek oh loalokong? Iei ih me eh mwohnsapw pahn kasapwiladahng pohn sapwellime ladu kan oh nehkohng irail arail kisin tungoal ni ahnsou me konehng.
43. Meid pai ladu meno, ma eh mwohnsapw kasaingedi eh wiewia met, ni eh pahn pwurodohng ni imweo!
44. Kumwail en ese pwe e pahn kasapwilada pwe en kaunda sapwellime dipwisou kan koaros.
45. A ma laduwo pahn lemeleme nan kapehde, ‘Ei mwohnsapwo pwapwand en pwurodo,’ e ahpw tapihada keme ladu oh lidu teikan, oh wia kamadipw, oh sakaula;
46. mwohnsapwo pahn pwurodo rahn oh awa me laduwo sasairki. Mwohnsapwo ahpw pahn pelepeseng oh kesepwekelahng nanpwungen me sapeik kan.
47. “Eri, ladu me ese kupwur en eh mwohnsapw, ahpw sohte kaunopada pein ih oh kapwaiada dahme eh mwohnsapw kupwurki, nahn e uhdahn pahn ale kamakam laud.
48. A me sehse kupwur en eh mwohnsapw, ahpw wia mehkot me konehng en kamakamki, nahn, e pahn ale kamakam tikitik. Pwe aramas me aleier uwe ehu me laud, uhdahn pahn kihda uwe ehu me laud; a me kowahkier uwe ehu me inenen laud mehlel, uhdahn pahn kapwurehdo uwe ehu me pil inenen laud mehlel.”
49. “I kohdo pwe I en saunehng sampah kisiniei; eri, ia uwen ei ngoangkilahr pwe en lulda!
50. I pahn ale papidais ehu, oh ia uwen pwunod me mi rehi, e lao pahn imwisekla!
51. Kumwail lemeleme me I wa kodohng sampah meleilei? Soh! Kaidehkin meleilei, pwe saminimin.
52. Sang met kohla, peneinei ehu me towe limmen pahn saminimin nanpwungarail-silimen pahn uhwong riemen, oh riemen pahn pelianda silimen.
53. Sahm akan pahn uhwong nair pwutak kan, oh pwutak kan pahn uhwong samarail kan; ihn akan pahn uhwong nair serepein kan, oh serepein kan pahn uhwong inarail kan; ihn akan pahn uhwong en neirail pwutak kan ar pwoud kan, oh serepein kan pahn uhwong en ar pwoud ar nohno kan.”
54. Sises pil ketin mahsanihong pokono, “Ni amwail kin udiahl depwek ehu sang kepinleng, kumwail kin mwadang nda, ‘E pahn keteuda,’ e ahpw kin pweida.
55. Oh ni amwail kin kilang kisinieng eh uhsang ni palieir, kumwail kin nda, ‘E pahn karakar,’ e ahpw kin pweida.
56. Mwalaun kumwail! Ma kumwail ese kasawih mwomwen sampah oh lahng, dahme kumwail sehsehki kasawih wehwehn ahnsou wet?”
57. “Dahme kumwail sohte pein kasawiheki dahme pwung sang nan kapehdomwail?
58. Ma aramas emen pahn lelkin uhk mwoalen kopwung, nantiheng kapwungala nanpwungamwa mwohn amwa pahn wia kopwung, pwe en dehr penguhkalahng rehn sounkopwung, oh sounkopwung uhd penguhkalahng rehn pilis, a pilis ahpw keseiukolong nan imweteng.
59. Kumwail en ese pwe kumwail sohte pahn pedoisang wasao, kumwail lao pahn kapwungala kisin sens toantoal luhwehdien amwail pweipwand.”

  Luke (12/24)