Luke (11/24)  

1. Rahn ehu Sises wie loulou wasa kis. Ni eh ketin kaerala sapwellime loulowo, emen sapwellime tohnpadahk ko ahpw patohwanohng, “Maing at Kaun, komw ketin padahkihong kiht duwen at pahn kapakap, duwehte Sohn eh patohwan padahkihongehr eh tungoal tohnpadahk ko.”
2. Sises ahpw mahsanihong irail, “Eri, iet duwen amwail pahn kin kapakap: ‘Samat, mwaromwi en sarawihla, mweimwi en pweida.
3. Komw ketikihdo rahn koaros kisin tungoal me se anahne.
4. Komw ketin mahkikihong kiht dipat akan, pwehki at kin mahkohng koaros me kin wia sapwung ong kiht. Komw dehr mweidohng kiht nan songosong laud.’ ”
5. Sises eri pil mahsanihong tohnpadahk ko, “Ma emen kumwail me mie kompoakepah, e ahpw pahn kohla reh ni imwe nin lukepen pwong oh peki reh, nda, ‘Kompoakepahi, menlau kamangaiong ie mahs lopwon en pilawa siluh,
6. pwe I en kamwengehki kompoakepahi men me ahpwetehn lel rehi, pwe sohte mehkot rehi me I en kihong!’
7. A ma kompoakepahmwo me mihmi nan imweo pahn sapeng, nda, ‘Ke dehr kedirepwe ie, pwe wenihmwet ritidier oh nei seri kat meirier. Eri, I sohte kak pwourda pwe I en kihong uhk mehkot.’
8. Eri, kumwail en ese pwe ma e sohte pahn pwourda pwe en kihong mehkot pwehki eh kompoakepah, a pwehki eh men piseksang eh pekipek ngidingido e pahn pwourda oh kihong mehkoaros me kompoakepaho anahne.
9. Eri, ihme I ndahkihong kumwail: kumwail peki, e ahpw pahn kohieng kumwail; kumwail rapahki, kumwail ahpw pahn diar; kumwail letelet, e ahpw pahn ritidahng kumwail.
10. Pwe koaros me kin peki pahn ale; oh me kin rapahki, kin diar; oh me kin letelet, e pahn ritidahng.
11. Mie rehmwail sahm emen, me ni nah seri men eh pahn peki kene kisin mwomw, e ahpw pahn kihong sineik?
12. De ni eh peki kene kutohr, e ahpw pahn kihong meninrahn?
13. Eri, mehnda ma kumwail aramas sapwung kei, a kumwail ese kihong noumwail seri kan dahme mwahu ong irail. Eri, Samamwail me ketiket nanleng soh pahn ketikihong Ngehn Sarawi irail kan me kin peki reh?”
14. Pil rahn ehu Sises ketin kausasang ngehn suwed men rehn lohteng men. Eri, ni ngehn suwedo eh kohieisang, me lohtengo ahpw lokaiahda. Aramas koaros inenen pwuriamweikihla.
15. Ekei irail ahpw nda, “Ni mwaren Peelsepwul, soumas en ngehn suwed kan, me e kakauski ngehn suwed sang rehn aramas.”
16. Oh ekei, ni ar men lidipih, re peki en wiahiong irail ehu manaman sang nanleng.
17. A Sises ketin mwahngih ar lamalam; eri, e ahpw mahsanihong irail, “Wehi ehu sohte lipilipil me kin pwalpeseng wiahda pali kei me kin uhpene nanpwungarail sohte kak mour werei; oh peneinei ehu me towe kan sohte kin miniminpene pahn mwerpeseng ohla.
18. Eri, ia duwe? Ma pwihn kei mie nan wehin Sehdan me uhpene nanpwungarail, ia duwen eh wehi, e kak pweida? Kumwail ndinda dene I kin kausasang ngehn suwed rehn aramas pwehki Peelsepwul eh kin kihong ie manaman en wia met.
19. Ma ih duwen met ei kin kaus ngehn suwed kan, a ia duwen iangamwail kan ar kin kausasang? Pein iangamwail kan kadehdehda amwail uhdahn sapwung.
20. Eri, ma ni mwaren Koht me I kin kauski tepil kan, met kadehdehda me Wehin Koht leledohngkumwailehr.
21. “Ma ohl kehlail men pahn kin sinsilehki imwe eh tehtehn pei koaros, nahn mehkoaros me e ahneki pahn kin nekinek mwahu.
22. Ahpw ma emen me kehlailasang pahn pelianda oh kalowehdi, e pahn wahsang eh tehtehn pei koaros me e kekehlki, oh kin nehkpeseng kepwehn kul kan.
23. “Me sohte kin uhpalihkin ie, iei e kin pelian ie; a me sohte kin iang ie kihpene, iei e kin kesepeseng.”
24. “Ni ngehn suwed men eh kin kohieisang rehn aramas emen, e kin kohkohseli nan sapwtehn raparapahki wasahn kommoal; a ma e sohte kin diar, e kin mengloalki, ‘I pahn pwurowohng ni imweio wasa I pedoisang ieo.’
25. Ih eri kin pwurolong oh diarada duwen ihmwo eh mwakelekellahr oh koasoandier.
26. E ahpw kin kohieisang oh ale ngehn suwed isimen me suwedsang; irail ahpw kin pedolong loale oh kin kousoanla ie. Eri, ni imwilah, aramaso pahn suwedsang nin tapio.”
27. Ni Sises eh ketin mahsanih mepwukat, iet lih emen sang nan pokono patohwanohng, “Meid pai lih me naitikihkomwihdi oh kadihdikomwidahr!”
28. A Sises sapeng, mahsanih, “Iei, ahpw irail kan me kin rong mahsen en Koht oh kapwaiada, iei irail me paisang mehlel!”
29. Ni aramas ngeder ar kapilpenehr Sises, e ahpw uhsehla mahsanih, “Ia uwen suwed en aramas en ahnsou wet! Re pekipeki manaman ehu, ahpw sohte manaman ehu pahn kohieng irail pwe manaman en Sonahte.
30. Pwe duwen Sona eh wia kilel ehu ong mehn Ninipe, ih duwen Nein-Aramas pahn wiahla kilel ehu ong aramas en ahnsou wet.
31. Ni Rahnen Kadeiko lih nanmwarkien palieir pahn uhda oh kedipahda aramas en ahnsou wet; pwe e pwarodo sang ni imwin sampah pwe en karonge en Solomon eh padahk kupwurokong; ahpw kumwail en ese pwe mie mehmen met me laudsang Solomon.
32. Ni Rahnen Kadeiko mehn Ninipe pahn uhda oh kedipeikumwailda, pwehki ar koluhla oh wiliakapwala ni ar rong en Sona eh kapahreko; ahpw kumwail en ese pwe mie mehmen met me laudsang Sona!”
33. “Sohte me kin isikada lamp ehu ahpw ekihla de kihdiong pahn peisin ehu; pwe e pahn kihong nan dewe, pwe aramas koaros en kak kilang ni ar pahn pedolong nan ihmwo.
34. Lampen paliweromw iei pwoaren mesomw kan. Ma pwoaren mesomw kan mwakelekel, wasa koaros ni paliweromw pahn diren marain. A ma pwoaren mesomw kan suwed, wasa koaros ni paliweromwen pahn diren rotorot.
35. Eri, ke en kanahieng pwe marain me mi rehmw en dehr wiahla rotorot.
36. Pwe ma paliweromw unsek diren marain, oh sohte kisin mwahien rotorot kis rehmw, wasa koaros pahn lingaling, rasehng lamp lingaling ehu me kin sensereiuk.”
37. Ni Sises eh ketin kaerala sapwellime mahsen, Parisi men ahpw lukehiong pwe en iang konot reh; Sises eri ketilong nan ihmwo oh ketidiong nin tehpel.
38. Parisio ahpw pwuriamweikihla ni eh tehkada me Sises sohte sikamwerada mwohn eh ketidiong nin tehpelo.
39. Ihme Kaun-o mahsanihkihong, “Kumwail Parisi kan, kumwail kin nsenohkihte kamwakele likin noumwail kep oh pileit kan, a loalamwail inenen diren eikek oh mwersuwed.
40. Sohte audepen nan kapehdomwail! Ia duwe, Koht me ketin wiahda likirail, e soh pil ketin wiahda loalarail?
41. Kumwail kisekisehki me semwehmwe kan audepen noumwail kep oh pileit kan; eri, soahng koaros ahpw pahn mwakelekel rehmwail.
42. “Meid suwediong kumwail, Parisi kan! Pwehki amwail kin meirongkihong Koht eisek kis ehun mehn doal mwenge kan, duwehte mind oh ruh ape, kumwail ahpw sohte kin nsenohki pwuhng oh limpoak ong Koht. Ih mepwukat me kumwail pahn kapwaiada mahs, mwohn amwail pahn wia soahng teikan.
43. “Meid suwediong kumwail, Parisi kan! Pwehki amwail kin mwahuki mwohndi lempahntamw nan sinakokeo kan, oh mwahuki aramas akan en kin rahnmwahwih kumwail nan pokon kan.
44. Meid suwediong kumwail! Pwe kumwail rasehng sousou rir kan, me aramas kin sokosok powe ahpw sasairki dahme mi wasao.”
45. Emen sounkawehwehn Kosonnedo ahpw patohwanohng Sises, “Sounpadahk, ni omwi mahmahsanih soahng pwukat, komw pil ketin kaukauwei kiht!”
46. Sises ketin sapeng, mahsanih, “Meid pil suwediong kumwail, sounkawehwehn Kosonnedo kan! Pwehki amwail kin katoutowihkihla aramas akan wisik me re sohte kin kakohng, kumwail ahpw sohte kin men sairki sendin pehmwail kan iang sewese wahda ar wisik kan.
47. Meid suwediong kumwail! Kumwail kin wiahda sousou mwahu ong soukohp ako, me samamwail ko kemelahr.
48. Eri, kumwail pein kasalehda amwail pwungki wiewiahn samamwail ko; pwe re kemehla soukohp ako, a kumwail kauwadahng ihr ar sousou kan.
49. Ihme Erpit en Koht mahsanihkier, ‘I pahn kadaralahng irail soukohp kan oh wahnpoaron kan; a re pahn kemehla ekei irail oh kaloke ekei’-
50. pwe aramas en ahnsou wet en pwukoahkihdi kamakamalahn soukohp koaros, sang nin tepin kawa kohdo lel met,
51. sang ni kamakamalahn Eipel lel Sekaraia, ohl me kamakamala nanpwungen pei sarawio oh Wasa Sarawio. Ei, kumwail en ese pwe aramas en ahnsou wet pahn pwukoahkihdi lokolok pwehki irail koaros.
52. “Meid suwediong kumwail sounkawehwehn Kosonnedo kan! Pwehki amwail kin koledihsang aramas akan kiho me kak kapirada wenihmwen imwen kupwurokong. Pein kumwail sohte kin pedolong, ahpw kumwail kin irehdihsang irail kan me kin men pedolong!”
53. Ni Sises eh ketieisang nan ihmwo, sounkawehwehn Kosonnedo ko oh Parisi ko ahpw tapihada uhwong kowahlap oh sokosokonehki peidek tohto,
54. pwehki ar men lidipihekihdi sapwung ehu sang ni sapwellime mahsen kan.

  Luke (11/24)