Luke (10/24)  

1. Mwurin mepwukat Kaun-o ketin pilada tohnpadahk isiakan riemen oh ketin poaronepeseng mwowe, wad riemen, pwe re en kolahng nan kahnimw kan oh wasa kan me e pahn ketilahng ie.
2. Ih eri ketin mahsanihong irail, “Rahket me inenen laud, a tohndoadoahk kan me malaulau; kumwail eri kapakap oh peki rehn kaunen rahket pwe en ketin kadarodohng tohndoadoahk tohto nan sapwellime rahk.
3. Eri, kumwail mwesel; kumwail en ese pwe I kadarkumwailwei duwehte sihmpwul kei nanpwungen kidien wel kan.
4. Kumwail dehr wa pilihs, de koaruk en seiloak, de suht. Kumwail dehr uhdi nanial akan pwehn rahnmwahwih aramas.
5. Ni amwail pahn kin lel ni kahnimw ehu, kumwail pahn kin nda, ‘Popohl ong tehnpas wet.’
6. A ma aramas en popohl emen mie nan tehnpaso, amwail popohl pahn mihla reh; a ma sohte, e pahn pwurodohng kumwail.
7. Kumwail eri mihmihte nan ihmwo, iang tungutungoale mehkoaros me re pahn kaunopada mwohmwail; pwe tohndoadoahk koaros kin konehng ale pweinen ar doadoahk. Kumwail dehr kin kesekeseuseli kohsang ni ehu ihmw kolahng ni ehu.
8. Ma kumwail pahn pedolong nan kahnimw ehu oh re ahpw kasamwo kumwail, kumwail tungoale kisin tungoal akan me re pahn kihong kumwail.
9. Kumwail kakehlahda me soumwahu kan en nan kahnimwo, oh kapahrengkihong towe kan me Wehin Koht kerendohngirailehr!
10. A ma kumwail pedolong nan kahnimw ehu oh re sohte men kasamwo kumwail, kumwail kohieilahng nanial kan oh ndaiong towe kan,
11. “Pwelpar en amwail kahnimw me pasehngehr nin neht kat, se sipedowohng kumwail pwehki at men kasalehda at sapwungkin kumwail; ahpw kumwail en ese pwe Wehin Koht kerendohngkumwailehr.’
12. Mehlel I ndaiong kumwail pwe ni Rahnen Kadeiko Sodom pahn diar kalahngan en Koht laudsang kahnimwo!”
13. “Meid suwediong uhk, Korasin! Pil meid suwediong uhk, Pedsaida! Pwe ma manaman ako me wiawiher rehmwa, re pweidahte rehn Dair oh Saidon, nahn tohn kahnimw pwukat mwomwohdehr nan likoun nsensuwed, oh kamwerehdiong pehs pohrail, kasalepen ar koluhla oh wiliakapwala.
14. Ni Rahnen Kadeiko Dair oh Saidon pahn diar kalahngan rehn Koht laudsang me kumwa pahn diar.
15. A duwen kowe, Kapernaum, kowe me pein pwekuhkadalahng nanleng? Ke pahn pisikendilahng nan ehl!”
16. Sises ahpw pil mahsanihong tohnpadahk ko, “Me kin rong kumwail, nahn e kin rong ie; a me kin mwamwahlkin kumwail, nahn e kin mwamwahlkin ie, a me kin mwamwahlkin ie, nahn e kin mwahmwahlki me ketin kadariehdo.”
17. Tohnpadahk isiakan riemeno ahpw pwurodo, pereperen kowahlap. Re ahpw patohwanohng Sises, “Maing at Kaun, ngehn suwed kan pil kin peikiong kiht ni at kin kausirailsang rehn aramas ni roson en mwaromwi!”
18. A Sises ketin sapeng irail, mahsanih, “I kilangehr duwen Sehdan eh pwupwudisang nanleng duwehte lioal.
19. Kumwail en ese pwe I kihong kumwail manaman, pwe kumwail en kak sok pohn sineik kan oh pohn skorpion kan oh powehdi Imwintihtio, oh sohte mehkot pahn kauweikumwailla.
20. Eri, kumwail dehr perenki en ngehn saut kan ar peikiong kumwail, ahpw kumwail en perenkihda adamwail kan eh ntingdier nanleng.”
21. Ni ahnsowohte Sises ketin direkihla peren laud en nan kupwure sang rehn Ngehn Sarawi. Ih eri mahsanih, “Maing Semei, Kaun en nanleng oh sampah! I kapingahkin komwi omwi ketin ekihsang soahng pwukat me loalokong oh koahiek en sampah kan, ahpw ketin kasalehiong me soaloalokong kan. Iei Maing, Semei, met komw ketin wiahda sang ni pein mwekid en nan kupwuromwi.
22. “Semei ketikihongieier mehkoaros. Sohte emen ese duwen Sapwellimen Kohto, pwe Sahmohte me mwahngih. Pil sohte emen ese duwen Sahm, pwe Sapwellimen Kohtohte, oh irail kan me Sapwellimen Kohto ketin kupwurki en kasalehiong.”
23. Sises ahpw ketin sohpeiong tohnpadahk ko oh mahsanihong irail ni rir, “Meid pai kumwail me uduhdiahlehr mehkan me kumwail uduhdiahl met!
24. Kumwail en ese pwe soukohp tohto oh nanmwarki tohto ngoangkilahr en udiahl mehkan me kumwail uduhdiahl met, re ahpw sohte kak; re pil men iang rong mehkan me kumwail rongorong met, re ahpw sohte kak.”
25. Eri, sounpadahk en Kosonnedo men ahpw pwarodo rehn Sises oh song en lidipih, patohwanohng, “Sounpadahk, dahme I uhdahn pahn wia pwe I en kak ale mour soutuk?”
26. A Sises ketin sapeng, mahsanih, “Dahme ntinting nan Pwuhk Sarawi? Dahme Pwuhk Sarawi mahsanih?”
27. A ohlo patohwanohng, “Ke en poakohng Kaun-o, omw Koht, sang nan kapehdomw unsek, ni ngenomw unsek, ni omw kehl koaros unsek, ni loalomw unsek;’ oh ‘Ke en poakohng mehn mpomw duwen omw kin poakohng pein uhk.’ ”
28. Sises ketin sapeng, mahsanih, “Me pwung omw pasapengen. Eri, kapwaiada men, ke ahpw pahn mourla.”
29. A ohlo, me men akupwungki pein ih, idek rehn Sises, patohwan, “A ihs me mehn mpei?”
30. Sises ketin sapeng, mahsanih, “Aramas emen kohdihla sang Serusalem kohdilahng Seriko; loallap suwed kei ahpw poarokedi, kulihasang eh likou kan, kemeselihte lao kalipwelipwehda kereniong mehla, re ahpw kohkohlahsang.
31. Samworo men ahpw keididihla nanialohte; ni eh kilangada aramaso, e douluhllahsang keid apali ahlo.
32. Pil duwehte mehn Lipai men keid wasao, kilangada ohlo, e ahpw pil douluhllahsang keid apali ahlo.
33. A ohlen Sameria men me wiewia eh seiloak oh pil keid wasao, ni eh kilangada aramaso, nan kapehde mwekidikihda eh poakehla.
34. E ahpw keiong mpe, kieldiong leh oh wain pohn wasa ohla kan en paliwere oh kidimpene. E ahpw kidahng pohn dakepe oh walahng nan imwen keiru ehu; e ahpw apwahpwalih wasao.
35. A mandahn rahno e ahpw kihong mwohni silper riau kaunen imwen keiruwo oh ndaiong, ‘Apwalih mahs ohl menet, oh ni ei pahn pwurodo I nek kapwungohng uhk mehkoaros me ke pahn luhskihla.’ ”
36. Sises eri kaimwisekala karasaras wet, mahsanihalahng sounpadahko, “Ihs me ke lemehiong rehn me silimen pwukat, me uhdahn mehn mpen aramas me lohdiong loallap suwed ko?”
37. A e sapeng, patohwan, “Me patohwan kadek ong iho.” Sises ketin mahsanihong, “Eri, kohwei oh wiahda duwehte.”
38. Ni Sises oh sapwellime tohnpadahk ko ar ketiket kohdalahng Serusalem, re ahpw lel ni kisin kahnimw kis wasa me lih emen, ede Marda, kasamwolong Sises nan imwe pwe en wiahiong kisin einpwoat kis.
39. Rien Marda lih emen mie, ede Mery, me mwohndiongete mpen aluweluwen Sises ko oh mwomwohdete wasao, rongorong sapwellime mahsen kan.
40. A Marda ahpw kin pwurupwurkiseli eh kedirepw en onopada mehkoaros mehn papah Sises. Ih eri keiong mpen Sises oh patohwanohng, “Maing, komw mahsanih mahs duwen Mery eh sohte men sewese ie ni kisin doadoahk kiset. Ngehi eri kelehpwkilahr. Komw mahsanihong en sewese ie mahs!”
41. Sises ahpw sapeng, mahsanih, “Marda, Marda! Ke pwunodkidahr oh soupisengkilahr soahng tohto.
42. A ke en ese pwe soahng teieu me kesempwal kowalahpie. Mery piladahr mehkot mwahwie; eri, sohte me pahn adihasang.”

  Luke (10/24)