Leviticus (7/27)  

1. Iet koasoandi kan me pid meirong en kapwungala sapwung kan, me inenen sarawi.
2. Re pahn kemehla mahn en meirong wet ni paliepeng en pei sarawio, wasa me mahn en meirong isihs kan kin kamala ie, re ahpw pahn wudekihdiong ntao ni pali pahieu en pei sarawio.
3. Re pahn kihsang wihe koaros oh meirongkihla pohn pei sarawio: wih en pwadaiki, wih en kepwehn loale ko,
4. mwudihlik ko iangahki wih en wasa keieu mwahu en eho.
5. Samworo pahn isikala wih koaros pohn pei sarawio nin duwen meirong en konot ehu ong KAUN-O. Iei met meirong en kapwungala.
6. Ohl koaros me peneinei en samworo kak iang tungoale meirong wet, ahpw re pahn kin tungoale nan wasa sarawi ehu, pwe met iei mehkot me inenen sarawi.
7. Mie koasoandi ehu me pid meirong en dihp oh pil meirong en kapwungala: uduk en mahno pahn kohieng pweisen samworo me wia meirongo,
8. kilin mahn me wia meirong isihs pahn kohieng pweisen samworo me wia meirong isihso.
9. Meirong en wahnsahpw koaros me umw de kuk nan pan, de nan mehn prain, pahn kohieng pweisen samworo me wia meirongo ong Koht.
10. Ahpw mehn meirong en wahnsahpw koaros me amas, mehnda ma doal ihs de madekeng, iei pweisen samworo koaros me kadaudok en Aaron; met pahn nehne pahrek nanpwungarail.
11. Iet koasoandi kan me pid meirong en kaminimin ong KAUN-O.
12. Ma aramas emen pahn wia meirong wet pwe eh tungoal kapingkalahngan ong KAUN-O, e pahn wahdo iangahki mahn en meirongo, pilawa me sohte doal ihs: ekei lopwon en pilawa doal lehn olip de keik menipinip me lehn olip kohieng ie de keik me pilawa wiahda me doal lehn olip.
13. E pahn pil kapatahiong ekei lopwon en pilawa me doal ihs.
14. E pahn kihsang ni ehuehu soangen pilawa pwukat mehn wia eh kisakis tohrohr ehu ong KAUN-O; eri met pahn kohieng pweisen samworo me wudekihdiong ntahn mahno pohn pei sarawio.
15. Re pahn tungoale uduk en mahno ni rahnohte me re wia meirongo; sohte mehkot luhwehdi pahn nekinekla ong nimenseng en mandahn rahno.
16. Ma emen pahn wahdo mehn meirong en kaminimin pwehn kapwaiada eh inou de sang ni pein nsene, e pahn tungoale ni rahn me e wia meirongo; ahpw ma mie luhwe, e kak pil tungoale mandahn rahno.
17. Ma mie luhwen uduko ni kasiluhn rahno, e pahn isihsla.
18. Ma aramaso tungoale uduko ni kesiluhn rahn, Koht sohte pahn kupwurperenki eh meirongo. Aramaso sohte pahn ale kapaipen eh meirong pwe e saminlahr. Eri mehmen me pahn tungoale pahn pwukoahki ale lokolok en dipe.
19. Ma mehkot samin ong kaudok pahn sair uduko, sohte me pahn tungoale; e pahn isihsla. Mehmen me mwakelekel ong kaudok kak tungoale uduko;
20. ahpw ma emen me samin pahn tungoale, e sohlahr pahn wia kisehn sapwellimen Koht aramas akan.
21. Pil ehu, ma mehmen pahn tungoale uduk en meirong wet mwurin eh sair mehkot me samin ong kaudok, mehnda ma sang rehn aramas de mahn, eri e solahr pahn wia kisehn sapwellimen Koht aramas akan.
22. KAUN-O ketikihong Moses koasoandi pwukat
23. pwe en padahkihong mehn Israel kan. Sohte me pahn tungoale wih en kou de sihpw de kuht.
24. Sohte me pahn tungoale wih en mahn me mehla mwahl de mahn lawalo kemehla, ahpw e kak wiahki ehu soangen doadoahk tohrohr.
25. Mehmen me pahn tungoale wih en mahn me pahn wia mehn meirong en konot ong KAUN-O solahr pahn wia kisehn sapwellimen Koht aramas akan.
26. Mehn Israel kan sohte pahn tungoale ntahn menpihr de ntahn mahn wasa koaros me re pahn kousoan ie.
27. Mehmen me pahn kauwehla kosonned wet solahr pahn wia kisehn sapwellimen Koht aramas akan.
28. KAUN-O ketikihong Moses koasoandi pwukat
29. pwe en padahkihong mehn Israel kan. Mehmen me pahn wia eh meirong en kaminimin pahn patohwando ekis pwe en wia eh kisakis tohrohr ong KAUN-O.
30. Pein ih pahn patohwando nan peh nin duwen meirong en konot. E pahn patohwando wih en mahno iangahki mwaremware pwehn wia eh kisakis tohrohr ong KAUN-O.
31. Samworo pahn isikala wih ko pohn pei sarawio, oh mwaremwareo pahn kohieng pweisen samworo ko.
32. Aramaso pahn patohwanda palimaun en nehn mahno pwehn wia eh kisakis tohrohr
33. ong samworo me kin wia meirong en nta oh wih mehn meirong en kaminimin.
34. Mwaremwar en mahno, iei kisakis tohrohr ehu, oh palimaun en nehn mahno iei kisakis tohrohr me KAUN-O ketikihsangehr mehn Israel oh ketikihongehr samworo kan. Ih met me mehn Israel kan pahn kin patohwanohng samworo kan erein dih koaros kohkohlahte.
35. Iei met pweisen Aaron oh nah pwutak kan sang ni meirong isihs ong KAUN-O ni rahn me re sepwildahng doadoahk en samworo.
36. Ni rahno me KAUN-O mahsanihong mehn Israel kan re en patohwanohng irail pwais wet sang ni meirongo. Met iei koasoandi ehu me mehn Israel kan pahn kapwaiada erein dih koaros kohkohlahte.
37. Eri ih koasoandi pwukat me pid meirong isihs, meirong en wahnsahpw, meirong en dihp, meirong en kapwungala, meirong en kesepwilda, oh meirong en kaminimin.
38. KAUN-O ketikihong Moses koasoandi pwukat pohn Nahna Sainai ni rahn me e patohwanohng mehn Israel kan re en patohwanda arail meirong kan.

  Leviticus (7/27)