Leviticus (19/27)  

1. KAUN-O mahsanihong Moses
2. en patohwanohng mehn Israel ko, “Kumwail en sarawihla, pwe ngehi, KAUN-O, amwail Koht, me sarawi.
3. Emenemen kumwail pahn kin wauneki eh nohno oh eh pahpa, oh pil kapwaiada rahnen Sapad, duwen me I koasoanedier. Ngehi me KAUN-O, amwail Koht.
4. “Kumwail dehr keseiehla oh pwongih dikedik en eni kan, pil dehr wiahda oh pwongih koht kan me wiawihkihda mete. Ngehi me KAUN-O, amwail Koht.
5. “Ni amwail pahn kemehla mahn emen pwehn wia meirong en kaminimin, kumwail kapwaiada kosonned akan me I kihong kumwail; eri, I ahpw pahn perenki meirongo.
6. Kumwail pahn kang uduko ni rahn me kumwail kemehla mahno, de mandahn rahno. Ma mie uduk me luhwehdi lel ni kesiluhn rahn e pahn isihsla,
7. pwehki eh saminlahr ong kaudok. Eri, ma mehmen pahn tungoale, I sohte pahn perenki meirongo.
8. Mehmen me pahn tungoale pahn kamwahlihala mehkot me kasarawihongieier, oh e solahr pahn wia kisehn nei aramas akan.
9. “Ni amwail pahn dolung wahn amwail mwetuwel kan, kumwail dehr pelehsang wahnsahpw kan me mi ni keilen amwail mwahto, pil dehr rikpene luhwen wahnsahpw kan.
10. Kumwail dehr dolung sapahlih amwail mwetin wain kan, wain me kumwail sohte kilang oh dauliher, de rikada wahn wain me pwupwudi kan; kumwail mweidohng kenen me semwehmwe kan oh mehn liki kan. Ngehi me KAUN-O, amwail Koht.
11. “Kumwail dehr pirap, de mwersuwed, de wia likamw.
12. Kumwail dehr wiahda inou ni mwarei ma kumwail sohte lemeleme en kapwaiada; pwe met kin kahdsuwedihala mwarei. Ngehi me KAUN-O, amwail Koht.
13. “Kumwail dehr wiahda mehkot suwed ong aramas emen, sohte lipilipil, de adihasang mehkot. Kumwail dehr kolokol pweinen noumwail tohndoadoahk kan, en dehr pil pwahndkihla rahn ehu.
14. Kumwail dehr lahlahwe aramas salengepon, de kihdiong mehkot mwohn me maskun men pwe en dipekelekelki, ahpw kumwail lemmwikin ie. Ngehi me KAUN-O, amwail Koht.
15. “Kumwail wia dahme mehlel oh pwung ni amwail kin koasoanehdi pwunglahn kopwung kan nan mwoalen kopwung; dehr uhpalihki me semwehmwe kan, de masak me kepwehpwe kan.
16. Dehr karaunmwahlih aramas, oh ni emen eh pahn wia kopwung en eh mour, kasalehda omw kadehde ma e kak sewese ih. Ngehi me KAUN-O.
17. “Ke dehr kadakadaur nan kapehdomw lamalam suwed ong emen, kapwungala soansuwed kan nanpwungen kowe oh mehn mpomw kan, pwe ke dehr wiahkihda dihp.
18. Dehr dupungki me suwed ong emen eh wia suwed ong uhk, de kadakadaur omw kailongki, ahpw ke en poakohng mehn mpomw duwehte omw kin poakohng pein uhk. Ngehi me KAUN-O.
19. “Kumwail peikiong ei kosonned akan. Kumwail sohte pahn kowarakiheki noumwail mahn mahnd akan ong ehu soangen mahn tohrohr. Dehr padokedi soangen werentuhke riau nan mwetuwelteieu. Kumwail sohte pahn likawih likou me wiawihkihda soangen likou riau.
20. “Ma e sansal me ohl emen wiahki eh pekehi serepein lidu men, ahpw serepeino saikinte pweipweida oh kasaledekla, oh ma emen ohl tohrohr pahn kapwaiada nsenen pwopwoud rehn serepeino, eri, ira pahn kalokolok, ahpw ira sohte pahn kamakamala, pwehki serepeino wia lidu men.
21. Ohlo pahn wahla sihpw wol men ni wenihmwen Impwalo, mehn wia meirong en kapwungala,
22. eri, samworo ahpw pahn wia sarawien kamwakel pwe en kamwakele sang dipen ohlo, Koht ahpw pahn ketin mahkikihong dipeo.
23. “Ni amwail pahn pedolong nan sapwen inowo oh padokedi soangen wahntuhke sohte lipilipil, kumwail pahn wiahki me wahntuhke ko mehkot samin ong kaudok erein sounpar siluh. Kumwail dehr tungoale erein ahnsowo.
24. Ni kapahieun sounpar wahntuhke koaros pahn kasarawihla nin duwen kisakis ehu mehn kasapahlkalahngan ong ie, KAUN-O.
25. Ahpw ni kelimaun pahr, kumwail kakehr tungoale wahntuhke ko. Eri, ma kumwail pahn kin wia met, amwail tuhke kan pahn kin pweida oh wa mwahu. Ngehi me KAUN-O, amwail Koht.
26. “Kumwail sohte pahn tungoale uduk doal nta. Dehr wia soangen tiahk en akmanaman oh kosetipw.
27. Kumwail sohte pahn sehk ni pengepengen moangamwail kan de koakoa amwail alis kan;
28. kumwail sohte pil pahn palih kilimwail kan, de leke paliwaramwail pwe kumwail en kasalehda amwail nsensuwedkilahr me melahhr emen. Ngehi me KAUN-O.
29. “Kumwail dehr kasaminehla noumwail serepein kan ni amwail kin wiahkin irail lihen netiki paliwere kei nan tehnpas sarawien mehn liki kan; pwe ma kumwail pahn wia met, kumwail pahn sohpeiong koht teikan; eri, sahpwet pahn direkihla tiahk suwed.
30. Kumwail kapwaiada rahnen Sapad oh wauneki tehnpesei. Ngehi me KAUN-O.
31. “Kumwail dehr kohla rehn me kin ketieni kan. Ma kumwail pahn wia met, kumwail pahn saminla ong kaudok. Ngehi me KAUN-O, amwail Koht.
32. “Kahkahki oh wauneki me mah kan. Kumwail lemmwikin ie oh peikiong ie. Ngehi me KAUN-O.
33. “Dehr wiakauwe mehn liki kan me kin kousoan nan sapwamwail.
34. Kumwail nsenohkin irail duwehte amwail kin nsenohki riamwail mehn Israel kan, oh poakohng irail duwehte amwail kin poakohng pein kumwail. Kumwail en tamataman me kumwail wia mehn liki kei nan wehin Isip mahso. Ngehi me KAUN-O, amwail Koht.
35. “Kumwail dehr pitihdi aramas ni amwail pahn doadoahngki mehn sohng sapwung oh mehn tenek sapwung.
36. Kumwail doadoahngki mehn sohng pwung oh mehn tenek pwung. Ngehi KAUN-O, amwail Koht, ngehi me waikumwaildo sang Isip.
37. Kumwail kapwaiada ei kosonned oh koasoandi koaros. Ngehi me KAUN-O.”

  Leviticus (19/27)