Lamentations (5/5)    

1. Maing KAUN, komwi ketin tamanda dahme wiawihong kiht. Komwi ketin mahsendohng kiht, oh mahsanih duwen at sarohdier.
2. At tungoal sohso milahr nan pehn mehn liki kan; mehn liki kan kousoanlahr nan at tungoal ihmw kan.
3. Imwintihti kan kemelahr at pahpa kan, oh met at nohno kan wialahr liohdi kei.
4. Se uhdahn pahn pwain pihl me se kin patohwan nim; se uhdahn pahn pwain tuhke me se kin wiahki tuwi.
5. Se pahkarewei rasehng ahs de kamel, me pwangadahr, ahpw sohte kak kommoal.
6. Se kin pekipeki rehn mehn Isip oh Asiria, kisin tungoal pwe se en kak mourki.
7. At pahpa kahlap ako dipadahr, ahpw met re solahr mie, oh se wie lokolongkier diparail kan.
8. Se milahr pahn manaman en aramas ekei me sohte siksang lidu kan, oh sohte me kak kapitasang kiht pahn ar manaman.
9. Sounkam aramas akan kohkohseli nan sahpwo; at mour kin mihla nan keper ni at kin raparapahki at tungoal kisin mwenge.
10. Duhpek kin kahrehda at soumwahu karakar laud lao kilit kan kin karakarala duwehte nan uhmw ehu.
11. Angkehlail wiawihong at pwoud kan nin Nahna Saion; nan kisin kahnimw koaros en Suda nait serepein kan idihdohng re en mweidala paliwararail kan.
12. At kaun akan wisiksangehr oh langadahr nin tuhke kan; nait ohl mah kan solahr wahuparail.
13. Nait mwahnakapw akan idihdohng re en ngidarpene kohn duwehte lidu kei; kisin pwutak kan kin wasawasasseli pahn ar wisik toutou en tuhke kan.
14. Me mah kan solahr mwomwohdseli ni ewen kelen kahnimwo, oh me pwulopwul kan solahr kesekeseng.
15. Peren sohrasangehr nan at mour; pahtou wiliandier kahlek kan.
16. Sohte mehkot me se kin pohnmwahsohki me luhwehdi. Se dipadahr, oh met se pahn melahr.
17. At mohngiong kan soumwahulahr oh se solahr kak kilangki wasa pilen masat akan,
18. pwehki Nahna Saion eh kalehpwlahr oh tehnlahr, oh mahn lawalo kan wie kohkohseli nan mohn ihmw kan.
19. Ahpw komwi, Maing KAUN, me wia nanmwarki kohkohlahte, oh pahn kakaun erein dih koaros kohkohlahte.
20. Dahme komwi ketin likimeliekinkitala ahnsou reirei? Komwi pahn pwurehng ketin tamankitada?
21. Maing KAUN, komwi kasapahlkitewei pahn kupwuromwi! Komwi kasapahlkitewei! Komwi kasapahldohng kiht at lingan en mahs.
22. De komwi soh ketin soingkitalahr kohkohlahte? Ia duwe, sohte irepen sapwellimomwi engieng?

  Lamentations (5/5)