Lamentations (4/5)  

1. Atail kohl melengileng kan pohsuwedlahr; takai kan en Tehnpas Sarawio mwerediongehr nan ahl akan.
2. Mwahnakapw akan en Saion me kesempwal pahtail duwehte kohl, ahpw met re wiakaulahr duwehte einpwoat me wiawihkihda pwehl.
3. Kidi en wel kan pil kin kadihdi wahrail kan, ahpw nei aramas akan duwelahr mahn en nan sapwtehn kan, me lemeiong neirail seri kan.
4. Re kin mweidohng neirail seri kan en mehkihla duhpek oh men nimpil; seri kan kin wie pekipeki atail kisin tungoal oh sohte me men katungoaleirail.
5. Aramas akan me kin tungoale kisin tungoal keieu kaselel mahs, met re mehkilahr ar duhpwek nanial akan; irail kan me tikida nan mour mwahu mahs wie senserseli nan kihd kan reperepen mwenge.
6. Nei aramas akan aleier lokolok me laudsang lokolok en tohn Sodom, kalokolok ehu me lelohng irail ni ahnsou mwadang sang nin limen Koht.
7. Atail soupeidi kan me mwakelekel oh pwetepwet sang sinoh, paliwaramwahu oh kehlail, wie melengilengki roson mwahu.
8. Eri, met re wonohnehr nanial akan solahr me ese irail, masarail kan toantoalkilahr ar melahr; kilirail kan ngalangalahr duwehte tuhke, oh mwerekidier pohn tihrail kan.
9. Irail kan me mehla nan mahwen paiamwahusang irail kan me mehla mwuhr, me wie luhluhwetala oh mehkihla duhpek, me sohte kisin tungoal kis mehn komourirailla.
10. Kahpwal me lelohng nei aramas akan me kamasepwehk mehlel; nohno kan me kin poakohng nair seri kan pwoailihalahr nair seri kan pwe re en tungoale.
11. KAUN-O ketin sapwadada sapwellime engieng mwuledek; e ketin isikada kisiniei ehu nan Saion, me kamwasikahla douluhl kahnimwo.
12. Sohte emen wasa kis, pil sohte kaunen wehin liki men, me kamehlele me imwintihti men kak pedolong nan ewen kelen Serusalem.
13. Ahpw met wiawiher, pwehki nah soukohp kan oh samworo kan ar wiadahr dihp ni ar kakeredier ntahn aramas mwakelekel kan.
14. Nah kaun akan kakahnseli nanial akan duwehte maskun kei, re saminkilahr nta me kahrehda sohte emen men sair irail.
15. Aramas akan kin weriwer ndinda, “Kumwail keiwei! Kumwail me samin! Kumwail dehr sair ie!” eri, kahrehda ar sansaruwaruseli sang nan ehu wehi kolahng ehu wehi pwe sohte me men kasamwo irail.
16. KAUN-O solahr kupwurohkin irail; pein ih me ketin kamwarakirailseli. E sohte ketin kasalehda wahu ong samworo kan oh kaun akan.
17. Se pwangadahr kasikasik sawas me sohte pahn leledo. Se awiawih sawas sang wehi ehu me sohte kak katehda mehkot.
18. Imwintihtio mwasamwasahn kiht; se pil sohte kak aluseli pohn ahl akan. At ahnsou imwiseklahr; imwin mehkoaros leledohr.
19. Marahra sang ikel kan me kin pihrdihsang pahnlahng, iei duwen at imwintihti kan ar pwakihkitedi. Re kaloweikitedi pohn dohl kan; re kolkitedi nan sapwtehno ni at sasairki.
20. Re kalowehdi pwarer en at mour, nanmwarkio me KAUN-O ketin piladahr, me se likih me pahn doareikitala sang at imwintihti koaros.
21. Kumwail kouruhr, kumwail mehn Edom oh Us; kumwail pereperen nindokon amwail kak. Kahpwal pil kokodohng kumwail; kumwail pil pahn iang wasawasasseli kilisou ni namenek.
22. Saion aleier dupukpen dipe; KAUN-O solahr pahn kolokol kitail wasa me kitail kalipilipalahngehr ie. Ahpw kowe Edom, KAUN-O pahn ketin kalokeiuk; e pahn ketin kasalehda omw wiewia sapwung kan.

  Lamentations (4/5)