Judges (7/21)  

1. Rahn ehu Kidion oh nah sounpei koaros ahpw sangkenein kauwada imwarail impwal kan limwahn utuhnpihl Arod. Kahnimpwal en mehn Midian kan mi nan wahu peliepeng en mehn Israel, nin tepin Nahna More.
2. KAUN-O ahpw mahsanihong Kidion, “Noumw sounpei kan me nohn tohto pwe I en mweidohng ke en kalowehkihdi mehn Midian kan. Re kakete nda me re kalowehdi ar imwintihti kan sang ni pein arail kehl, a kaidehk sang ni ei manaman.
3. Eri, padahkihong aramas akan, ‘Mehmen me masepwehk en pwurala ni imwe, a kiht pahn mihmihte met nin Nahna Kilead.’ ” Eri, me 22,000 me pwurala, a me 10,000 me mihmihte.
4. KAUN-O eri pil mahsanihong Kidion, “Noumw sounpei kan me nohn tohto. Kahreiraildilahng ni pihlo, I ahpw pahn katohreirailpeseng wasao. Mehmen me I ndaiong uhk en iang uhk, a e pahn iang. Mehmen me I nda e sohte pahn iang uhk, a e sohte pahn iang.”
5. Kidion eri kahrehdihla nah sounpei ko ni pihlo; oh KAUN-O ahpw mahsanihong, “Koaros me pahn toukeki pihl pehrail kan oh nimpil duwehte kidi kan, ke pahn katohrehsang rehn me pahn kelehpwikihdi oh nimpwil.”
6. Eri, sounpei 300 me toukeki pihl pehrail kan oh nimpil duwehte kidi kan. Mehteiko koaros kelehpwikihdi oh nimpil.
7. KAUN-O ahpw mahsanihong Kidion, “I pahn kapituhkala oh seweseiuk pwe ke en kalowehkihdi mehn Midian kan sounpei 300 me nimpilsang nan pehrail. Padahkihong mehteiko en pwurala ni imwarail ko.”
8. Kidion eri kadarala mehn Israel ko koaros ni imwarail, ihte me 300 me luhwe; e ahpw kolokolte neirail sowi ko oh arail dipwisou ko koaros. En mehn Midian kan arail kahnimpwalo mihte pahnengirail, nan wahwo.
9. Nipwongo KAUN-O ahpw mahsanihong Kidion, “Pwourda, oh kohdihwei mahweniong mehn Midian kan nan arail kahnimpwalo; pwe I mweidohnguhkehr ke en kaloweiraildi.
10. Ahpw ma ke masak mahweniong irail, kohdihwei ni arail kahnimpwalo iangahki omw ladu Pura.
11. Ni omw pahn rong dahme re ndinda, nan kapehdomw pahn kehlailda pwe ke en mahweniong irail.” Kidion oh eh laduwo eri kohdihla ni irepen wasa me ar imwintihti ko kin mihmi ie.
12. Eri, mehn Midian ko, oh mehn Amalek ko, oh sounpei kan en kadaudok en nan sapwtehn ko, re kadirehla wahwo, rasehng pelin loukust ehu. Neirail kamel kan sohte kak wadawad uwen ar tohto, rasehng piken ni oaroahr.
13. Eri, ni Kidion eh lel wasao, e rongada duwen ohl emen eh koasoakoasoia ong emen ohl eh ouraman, ndinda, “I ouramanda, dene lopwon en pilawa ieu, me wiawihkihda wahn parli, tapwurdidohng nan atail kahnimpwalet oh lelete ehu impwalo kesepwekehdi, wekidada oh kapatapatahla nanpwel.”
14. Ohl teio ahpw sapengki, “Met sohte kak wehwehki okotme tohrohr pwe kedlahs en Kidion, mehn Israelo, nein Sohas. Koht ketin mweidohng en kalowehdi mehn Midian kan oh atail karis en sounpei kan koaros.”
15. Ni Kidion eh rongada duwen ouramano, oh pil duwen wehwehn ouramano, e ahpw kelehpwikihdiong nanpwel. Mwuhr, e ahpw pwurala ni kahnimpwal en mehn Israel ko oh ndaiong irail, “Nna, kitail mwekid! KAUN-O ketin mweidohng kitail en kalowehdi karis en mehn Midian kan!”
16. Ih eri katohrepeseng nah sounpei 300-o ni pwihn siluh, ahpw kihong emenemen sounpei ko sowi ehu oh sah ieu me mehnser mi loale.
17. Ih eri pil ndaiong irail, “Kumwail mwasahn ie oh alasang dahme I pahn wia, ni ei pahn lel ni irepen arail kahnimpwalo.
18. Ni ngehi oh ei pwihnet at pahn peuk nait sowi kan, kumwail pil pahn peuk noumwail kan, oh kumwail weriwer sang pali koaros, ndinda, ‘Pwehki KAUN-O oh pwehki Kidion!’ ”
19. Kidion oh nah sounpei 100 ko ahpw lel ni irepen kahnimpwalo kereniong nin lukepen pwong, mwurinte kawiliali en soun silasil ko. Re ahpw peuk neirail sowi ko oh kauwehla neirail sah ko.
20. Pwihn siluho pil peuk neirail sowi ko oh pil kauwehla neirail sah ko. Re ahpw weriwer, oh ndinda, “Kedlahs pwoat ong KAUN-O oh ong Kidion!”
21. Nein Kidion sounpei ko eri mihmihte nan arail wasa, kapilpene kahnimpwalo; a ar imwintihti ko koaros ahpw weriwer oh tangdoaui.
22. Nindokon nein Kidion sounpei ko ar pepeuk sowi, KAUN-O ketin kupwurehda pwe tohnimpwal ko en pein peikipene neirail kedlahs akan nanpwungarail. Re ahpw tang kolahng Saredan oh lellahng Ped Sida, lao pil lel nan kahnimw en Apel Mehola limwahn Tappad.
23. Mehn Israel kan ahpw likwerpene sang nan kadaudok en Napdali, oh Aser, oh pil sang kadaudok en Manase, pwe re en pwakihala mehn Midian kan.
24. Kidion ahpw pil kadarpeseng meninkeder kei nin sahpw nahnahn Epraim pwe re en padahkihong irail, “Kumwail kohdihdo oh iang mahweniong mehn Midian kan. Kumwail sinsile sahpw me peian Pillap Sordan oh piletik kan lei Pedpara, pwe mehn Midian kan en dehr kotehla.” Mehn Epraim kan koaros eri likwerpene en iang mahwen, irail eri sinsile Pillap Sordan oh piletik kan lei Pedpara.
25. Re ahpw pil koledi kaun riemen mehn Midian, Orep oh Seep; re ahpw kemehla Orep ni Paipen Orep, a Seep ni Wasahn Tiak Wain en Seep. Re uselahte pwakipwakih mehn Midian ko oh pil wadohng moangen Orep oh Seep rehn Kidion, me mihmi palimesehn Sordan.

  Judges (7/21)