Judges (5/21)  

1. Rahno Depora oh Parak nein Apinoham, ira ahpw koulki koulen kaping pwoatet, me ketihtihki,
2. Kapinga KAUN-O! Mehn Israel kan me inenen dengngang en mahwen; aramas akan kin perenki ar pahn iang mahwen.
3. Kumwail nanmwarki kan, kumwail karonge ie mahs! Kumwail soupeidi kan, kumwail tehk mahs ngileiet! I pahn pahn kouliong KAUN-O oh kesengiong KAUN-O, Koht en Israel.
4. Maing KAUN, ni omwi ketsang nin nahna kan en Seir, ni omwi ketsang nan sapwen Edom, sampah rerada, keteu mweredi sang nanleng. Ei, depwek kan kapwildiong pihl pohn sampah.
5. Nahna kan rerrerki ar masakala silangin KAUN en Sainai, silangin KAUN-O, Koht en Israel.
6. Ni mwehin Samkar nein Anad, ni mwehin Sael, sohla aramas kote nan sahpwo, sounseiloak kan ahpw kin kekeid ni ahl kahrpidek.
7. Kahnimw en Israel kan tehnlahr, Depora; sohla tohn kahnimwo lao komw pwarodo, komw pwarodo rasehng inen mehn Israel.
8. Mie mahwen nan sahpwo ni ahnsou me mehn Israel akan pilada koht kapw akan. Ia duwe, mie mehn sansar ehu, de ketieu pwoat me dierek nan Israel rehn ohl 40,000?
9. Mohngiongi kin ieiang kaunen Israel kan, oh pil aramas akan me perenki ar pahn iang mahwen. Kapinga KAUN-O!
10. Kumwail pil iang koasoia, kumwail me kin dake ahs pwetepwet kan, kumwail me kin ket pohn mehn dakadak kan, oh pil kumwail me kin weid nanial akan.
11. Kumwail rong! Ngilen aramas ngeder me peipeido sang limwahn pwarer kan, wasa re kapikapinga sapwellimen KAUN-O roson en powehdi, en mehn Israel kan roson en powehdi! 1 Eri sapwellimen KAUN-O aramas akan ahpw kapareisang nan ar kahnimw akan.
12. Tiengla, Depora, tiengla! Tiengla! Tiakada apwoat koulen! Tieng mwowe! Kohkohwei, Parak, nein Apinoham, kohkohwei, kahluwawei noumwi me selidi kan!
13. Me loalopwoat kan eri pwarpene rehn arail kaun akan; sapwellimen KAUN-O aramas akan pokonpene reh, onopadahng mahwen.
14. Re mwekid sang Epraim mwekidlahng nan wahwo, mwurin kadaudok en Pensamin oh ienge aramas akan. Kaun lapalap en sounpei kan kohdihdo sang Makir, kaun tikitik kan sang Sepulon.
15. Kaun akan en Isakar pil kohdo iangahki Depora; ei, Isakar oh Parak pil ketido, re ahpw idawehnla Parak nan wahwo. A Kadaudok en Reupen pwalpeseng; re peikasalki ma re pahn iang kohdo, de soh.
16. Dahme re mihmihki rehn sihpw akan? Pwe re en rongorong ngilen silepe kan? Ei, kadaudok en Reupen pwalpeseng; re peikasalki me re pahn iang kohdo, de soh.
17. Kadaudok en Kad mihmihte palimesehn Sordan, oh kadaudok en Dan mihmihte ni sohp akan. Kadaudok en Aser me mi limwahn oaroahr, re mihmihte wasao.
18. A Sepulon oh Napdali, iei kadaudok riau wet me pangala ara mour nan mahwen.
19. Nanmwmarki kan samwodohr oh mahwendahr nan Taanak, ni keilen piletik Mekiddo. Nanmwarkien Kenan kan mahwendahr, re ahpw sohte wahsang silper.
20. Usu kan pil mahwen sang pahnlahng; ni ar kotekoteseli pahnlahng, re pil mahweniong Sisera.
21. Ahd kehlail en Kison kapeiraillahr, ahden pillapo me kin pwilipwil sohte kommoal. I pahn wonewei, wonewei mwowe ni kehlail!
22. Mie kumwukumwusek en ngilen nehn oahs akan pohn pwehl ni ar tangatang kohwei.
23. Tohnleng en KAUN-O ahpw mahsanih, “Sapwen Meros en riahla,” “Towe kan koaros en riahla. Re sohte kohdo sewese KAUN-O, nin duwen sounpei kei me pahn mahwenki ih.”
24. Sael me keieu pai nanpwungen lih akan, werek en Eper, mehn Ken-% meid pai nanpwungen lih akan me kin kousoan nan impwal kan.
25. Sisera peki pihl reh, a e kihong milik, e wadohng milik nan dahl lingan ehu.
26. Sael koleki palimeingi kisin tuhke pwonopwon oh keng sang ni impwalo, a ni palimauni ama toutou ieu. E pasurdiong kisin tuhkeo nan moangen Sisera oh pwar moangeo, sang apali moange lel apali.
27. Ohlo eri pwupwudiong nan taht limwahn nehn Sael, pinipintatseli, e lao mehla. E pwupwudiong limwahn nehn liho nan tahto, e pwupwudiong nan pwehlo oh mehla.
28. Inen Sisera kilikilengla sang ni wenihmwtok, e kesikesihnen limwahn perehpen wenihmwtok oh mengimengloalki, “Dahme were werennansapwo nohn pwand en pwerdohki? Dahme nah oahs kan nohn pwandki?”
29. Me loalokong rehn eh lidu lih akan sapeng, oh pein ih ahpw iang medemedewe nan kapehde,
30. “Re seu pahn nenehk dipwisou lohdi kan, peinakapw emen de riemen ong sounpei men, likou lingan ong Sisera, elin tuhke kesempwal, mwaren lih nanmwarki?”
31. Eri, Maing KAUN, sapwellimomwi imwintihti kan koaros en mehla duwehte mwo, a irail kan me kin poakohng komwi en lingaling rasehng dakadahn ketipin. Eri, meleilei ahpw miehla nan sahpwo erein sounpar 40.

  Judges (5/21)