Judges (4/21)  

1. Mwurin Ehud eh mehla, mehn Israel ko ahpw pwurehng sapwungala mwohn silangin KAUN-O.
2. KAUN-O eri ketin mweidohng pwe re en mihla pahn manaman en Sapin, nanmwarkien Kenan men, me kaunda mehn Asor. Kaun lapalap en sapwellimen Sapin karis kan adaneki Sisera, me kin ketiket nan kahnimw Arosed-en-Mehn-Liki-kan.
3. Sapin sapwellimaniki werennansapw mete 900, oh kin kakaun mehn Israel ko erein sounpar 20 oh kin lemeiong irail kowahlap. Mehn Israel ko eri patohwan likweriong KAUN-O pwe en ketin sewese irail.
4. Depora, en Lapidod eh pwoud, ih lih soukohp men. Iei ih me kin kapwukapwung oh kaukaweid mehn Israel ko ni ahnsowo.
5. Depora kin epwehnki mwomwohd pahn tuhke pahm pwoat me mi nanpwungen Rama oh Pedel ni sahpw nahnahn Epraim, mehn Israel ko ahpw kin pwarala reh pwe re en ale pwungalahn ar kopwung kan.
6. Ih eri ileklahng Parak, nein Apinoham, sang kahnimw Kedes nan Napdali, pwe en pwarodo reh. Depora eri patohwanohng, “KAUN-O, Koht en Israel, ketin koasoanedier, ‘Ke en kohwei oh kaunda sounpei nen sang ni kadaudok en Napdali oh Sepulon, oh kahluwawohng nin Nahna Tapor.
7. I pahn kahluwadohng rehmw Sisera, kaun lapalap en sapwellimen Sapin karis kan, pwe en mahweniong uhk ni Pillap Kison, iangahki were werennansapw kan oh nah sounpei kan; ahpw I pahn kihong uhk manaman pwe ke en powehdi.’ ”
8. Parak eri patohwanohng Depora, “Eri, me mwahu! I pahn patohla, ma komw pahn ketin iang ie; a ma soh, I sohte pahn patohla.”
9. Depora ahpw sapengki, “Me mwahu! I pahn iang uhk kohwei, ahpw ke en ese pwe kaidehk kowe me pahn kahrehda lingan en powehdi en mahwen wet, pwe KAUN-O pahn ketin mweidohng Sisera en lohdi pahn manaman en lih emen.” Depora eri iangala Parak kohkohlahng Kedes.
10. Parak eri ekerpene kadaudok en Sepulon oh Napdali nan Kedes, oh sounpei nen idawehnla ih. Depora pil iang ketiketla.
11. Eri, Eper, mehn Ken, kauwadahr imwe impwal kan limwahn Kedes, karanihte tuhke kehlail pwoat ni Sananim. E tohrohralasangehr mehn Ken teiko, me kadaudok en Opap, rien en Moses eh pwoudo.
12. Pakair ehu ahpw lel Sisera, dene Parak, nein Apinoham, miher pohn Nahna Tapor.
13. Sisera eri kapokonepene were werennansapw mete 900 ko, oh nah sounpei koaros, oh kamwekid irail sang Arosed-en-Mehn-Liki-kan kolahng Pillap Kison.
14. Depora eri mahsanihong Parak, “Nna, kitail! Pwe iei rahnwet me KAUN-O ketikihongehr Sisera pahn omw manaman.” Parak eri kohdi sang pohn Nahna Tapor iangahki nah sounpei nen.
15. Ni Parak oh nah karis en sounpei kan ar mahweniongirailda, KAUN-O ahpw ketin kapingada Sisera oh were werennansapw akan oh nah sounpei kan. Eri, Sisera ahpw lusisangete pohn were werennansapw, oh tangdoaui.
16. A Parak ahpw pwakipwakih werennansapw ako oh karis en sounpei ko lao lel kahnimw Arosed-en-Mehn-Liki-kan. Nein Sisera sounpei koaros kamakamala; sohte emen pitla.
17. Eri, Sisera ahpw tangala oh lel impwal en Sael, me pwoudiki Eper, mehn Ken; pwe Sapin, nanmwarkien Asor oh peneineien Eper, irail me nanpwungmwahu.
18. Sael eri pedoisang nan impwalo pwe en tuhwong Sisera oh patohwanohng, “Maing, komw ketilong. Komw ketilongodo rehi, komw dehr perki mehkot.” Ih eri ketilong nan impwalo; Sael ahpw perehkihla pelien likou ehu.
19. Sisera ahpw mahsanihong Sael, “I mehkilahr ei men nimpil, komw kanimpile ie mahs.” Liho eri kihong sahen milik ehu pwe en nim, ih eri pil pwurehng ekihla ohlo.
20. Sisera ahpw mahsanihong Sael, “Komw kesikesihnente ni wenihmwen impwalet, oh ma mie aramas me kohdo idek ma mie aramas loale, a komw sapeng me sohte.”
21. Sisera inenen ngirala mehlel, me kahrehda e mwadang seimwoakala oh seimwoangkelikla. Sael eri ale ama ieu oh kisin tuhke pwonopwon oh keng sang ni impwalo ahpw wailong rehn ohlo, kaudiong pohn apali moangeo, pasur kisin tuhkeo lao pwar moangen Sisera. Ohlo eri mehla.
22. Eri, ni ahnsowo Parak ahpw lel wasao raparapahki Sisera; Sael ahpw pedoila pwe en tuhwong oh ndaiong, “Komw ketilongodo! I pahn kasalehiong komwi ohl me komw raparapahkien.” Ih eri iang Sael pedelong, oh kadehdehda Sisera eh wonohn nan taht, melahr, oh kisin tuhkehn impwal pwoat pwarete moangeo ilawehdiong nan tahto.
23. Rahnohte Koht ketikihong mehn Israel en kalowehdi Sapin, nanmwarkien mehn Kenan.
24. Eri, mehn Isral ko kekehlailla rahn koaros, lao re kamwomwala sapwellimen Sapin wehi.

  Judges (4/21)