Joshua (23/24)  

1. Mwurin ahnsou reirei, KAUN-O ketikihong mehn Israel ko meleilei sang rehn ar imwintihti kan me kapikapil irail. Oh ni ahnsowo Sosua ohl laudlahr,
2. ih eri kapokonepene mehn Israel ko koaros, me mah kan, kaun akan, sounkopwung kan, oh kaunen aramas akan oh mahsanihong irail, “I ohl laudlahr.
3. Kumwail kilangehr mehkoaros me KAUN-O, amwail Koht, ketin wiahiongehr wehi pwukat koaros pwehki kumwail. KAUN-O amwail Koht ketin mahmahwen kin kumwail.
4. I kihongehr kadaudokamwail kan luhwen wehi kan pwe re en sapwenikihla, iangahki wehi koaros me I kalowehdier sang Pillap Sordan ni palimese lel Sehd Mediderenien ni palikapi.
5. KAUN-O, amwail Koht pahn ketin kapweiekirailla, oh e pahn ketin koakoahirailla ni amwail pahn kohwei. Kumwail pahn alehdi sapwarail kan, nin duwen me KAUN-O ketin inoukihong kumwail.
6. Eri, kumwail kanahieng peikiong oh kapwaiada mehkoaros me ntingdier nan pwuken Kosonned en Moses. Kumwail dehpa kesehla ehu pwuloi en kosonned pwukat,
7. oh kumwail dehpa patehng aramas pwukat me luhwehdi rehmwail de koasoia mwaren ar koht kan de doadoanghki mwararail kan ni amwail pahn kin wia amwail inou de pwongih koht pwukan de poaridi mwohrail.
8. Ihme kumwail pahn wia en, loalopwoatohng KAUN-O, duwen amwail kin wia sang mahs kohdo.
9. KAUN-O ketin koakoahla wehi lapalap oh kehlail nindokon amwail kohkohdo, oh sohte emen me kak peliankumwailda.
10. Emente kumwail kak pwakihala aramas kid, pwehki KAUN-O eh ketin mahmahwen kin kumwail, nin duwen me e ketin inoukidahr.
11. Eri, kumwail en kanahieng, oh limpoak ong KAUN-O, amwail Koht.
12. Ma kumwail pahn soaloalopwoat oh iangala wehi kan me luhwehdi rehmwail oh pwoudikinirailda,
13. kumwail kak dehdehki me KAUN-O, amwail Koht solahr pahn koakoahsang mwohmwail wehi pwukat. Ahpw re pahn keper mehlel ong kumwail rasehng lidip ehu de pwoahr loal ehu oh e pahn pil kamedekiong kumwail rasehng wowoki ieu pohn tihnsewemwail de kisin tuhke tekatek nan pwoaren masamwail kan. Oh met pahn wiewiawihte lao sohla emen rehmwail pahn luhwehdi nan sahpw kaselel wet me KAUN-O amwail Koht ketikihongkumwailehr.
14. Eri, met ahnsoun ei mehla leledohr. Emenemen kumwail patohwan ese nan mohngiongimwail oh ngenimwail me KAUN-O amwail Koht ketikihong kumwail soahng mwahu koaros me e ketin inoukidahr. E ketin kapwaiadahr inou koaros me e ketin wiahda, sohte ehu me sapwungala.
15. Ahpw nin duwen eh ketin kapwaiadahr sapwellime inou koaros ong kumwail, ih pil duwen eh pahn ketin kapwaiada kalokolok koaros me e ketin inoukidahr.
16. Ma kumwail sohte pahn kapwaiada inou me KAUN-O ketin kupwurki kumwail en kapwaiada oh ma kumwail pahn papah oh pwongih koht teikan, eri, nan sapwellime engieng e pahn ketin kalokei kumwail oh sohte emen rehmwail pahn luhwehdi nan sahpw kaselel wet me e ketikihong kumwail.”

  Joshua (23/24)