Joshua (22/24)  

1. Sosua eri kapokonepene kadaudok en Reupen, Kad oh Palimesehn Manase.
2. Ih eri mahsanihong irail, “Kumwail kapwaiadahr mehkoaros me Moses, ladun KAUN-O koasoanehdiong kumwail, oh kumwail kapwaiadahr ei kosonned akan koaros.
3. Erein ahnsou pwukat koaros kumwail sohte mwahn meliehla kompoakepahmwail mehn Israel kan. Kumwail inenen kanahieng oh peikiong kosonned akan en KAUN-O, amwail Koht.
4. Eri met, nin duwen me e ketin inoukidahr KAUN-O, amwail Koht ketikihongehr meleilei oh popohl iangamwail mehn Israel kan. Eri, kumwail kohkohwei nan sahpw me kumwail kosekose sapwamwail, sahpw ni palimesehn Sordan, me Moses, ladun Koht patohwanohng kumwail.
5. Kumwail kanahieng kapwaiada kosonned akan me KAUN-O, amwail Koht ketikihong kumwail, iei limpoak ong KAUN-O, amwail Koht, kapwaiada kupwure, peikiong sapwellime kosonned akan, oh loalopwoatohng ih oh papah ih sang nan kapehdamwail oh ngenamwail unsek.”
6. Sosua eri kadariraillahng ni imwarail kan mwurin eh kapaiairailda, ketihtihki, “Kumwail pahn kepwehpwe, oh naineki mahn tohto, silper, kohl, prons, mete, oh likou tohto ni amwail pahn kohkowohng ni imwamwail kan. Kumwail pil kihong pwaisen riamwail kadaudok teikan kan dahme kumwail ale sang rehn amwail imwintihti kan.” Irail eri mwesel kohkolahng ni imwarail kan. Moses ketikihong apali en kadaudok en Manase sahpw me mi palimesehn Sordan, a apali kadaudoko Sosua ketikihong irail sahpw me mi palikapi en Sordan.
7. Sosua eri kadariraillahng ni imwarail kan mwurin eh kapaiairailda, ketihtihki, “Kumwail pahn kepwehpwe, oh naineki mahn tohto, silper, kohl, prons, mete, oh likou tohto ni amwail pahn kohkowohng ni imwamwail kan. Kumwail pil kihong pwaisen riamwail kadaudok teikan kan dahme kumwail ale sang rehn amwail imwintihti kan.” Irail eri mwesel kohkolahng ni imwarail kan. Moses ketikihong apali en kadaudok en Manase sahpw me mi palimesehn Sordan, a apali kadaudoko Sosua ketikihong irail sahpw me mi palikapi en Sordan.
8. Sosua eri kadariraillahng ni imwarail kan mwurin eh kapaiairailda, ketihtihki, “Kumwail pahn kepwehpwe, oh naineki mahn tohto, silper, kohl, prons, mete, oh likou tohto ni amwail pahn kohkowohng ni imwamwail kan. Kumwail pil kihong pwaisen riamwail kadaudok teikan kan dahme kumwail ale sang rehn amwail imwintihti kan.” Irail eri mwesel kohkolahng ni imwarail kan. Moses ketikihong apali en kadaudok en Manase sahpw me mi palimesehn Sordan, a apali kadaudoko Sosua ketikihong irail sahpw me mi palikapi en Sordan.
9. Eri, kadaudok en Reupen, Kad oh Palimesehn Manase ahpw kohkohla nan ar wasahn kousoan ko. Luhwen mehn Israel ko mwohndi Sailo nan wehin Kenan, a meteiko mwesel kohkohla nan uhdahn sapwarail, nan wehin Kilead, me re alehdi nin duwen me KAUN-O ketin mahsanihong Moses.
10. Ni ahnsou me kadaudok en Reupen, Kad oh Palimesehn Manase lel Kelilod, ni palikapi en Sordan, re kauwada lapalahn pei sarawi ehu me kapwuriamwei ni keilen Sordan.
11. Rohng pwoat ahpw lelohng luhwen mehn Israel ko me ketihtihki, “Kadaudok en Reupen, Kad oh palimesehn Manase kauwadahr pei sarawi ehu nan Kelilod, nan atail wasa paliet Sordan!”
12. Ni ahnsou me mehn Israel ko rongada met, aramas koaros eri pokonpene Sailo pwehn mahweniong kadaudok en palimese kan.
13. Mehn Israel ko eri kadarala Pineas, nein samworo Eleasar rehn kadaudok en Reupen, Kad oh palimesehn Manase nan wehin Kilead.
14. Kaun ehk me iang Pineas, emen sang ehuehu kadaudok en palikapi oh emen sang ni ehuehu moangen peneinei kan.
15. Re kohla nan wehin Kilead rehn kadaudok en Reupen, Kad, oh Palimesehn Manase,
16. re ahpw patohwanohng irail ni mwaren sapwellimen KAUN-O mehn Israel koaros, ketihtihki, “Dahme kumwail wiahki soangen suwed wet ong Koht en Israel? Kumwail kahngohdiong KAUN-O ni amwail kauwadahr pei sarawi wet ong pein kumwail! Met kumwail solahr idawehn ih!
17. Kumwail sohte tamanda dipatailo nan Peor, ni KAUN-O eh ketin kalokehki sapwellime ko soumwahu suwedo? Kitail wie lokolongki dihpo lel rahnwet. Dah dihpo sohte itar?
18. Ia duwen, kumwail sohte men idawehn ih met? Ma kumwail pahn kahngohdiong KAUN-O rahnwet, e pahn ketin engieng pahn mehn Isrel koaros lakapw.
19. Ma sapwamwail en sohte mwahu ong kaudok, eri kumwail kohdo nin limmen KAUN-O wasa me sapwellime Impwalo mihmi ie. Kumwail repengpwung ong ekei sapwat akan pwe kumwail en ale sapwamwail. Ahpw kumwail dehr kahngohdiong KAUN-O de uhwong ni amwail pahn kauwada ehu pei sarawi likin pei sarawien KAUN-O atail Koht.
20. Kumwail tamanda duwen Akan nein Sera, eh kahng peikiong duwen kosonned me pid dipwisou kan me pahn kamwomwla; mehn Israel koaros lokolongki sapwungo. Kaidehn Akan kelehpw me mehkihla dihpeo.
21. Kadaudok en Reupen, Kad oh Palimesehn Manase ahpw sapeng kaunen peneinei ko en palikapi:
22. “Me Manamano iei Koht! Ih me KAUN-O! Me Manamano iei Koht! Ih me KAUN-O! E mwahngih kahrepen at wia met, se pil mehn kumwail en patohwan ese! Ma se kahngohdiong oh sohte dadaur at loalopwoatohng KAUN-O, eri, kumwail dehr mweidohng se en momour!
23. Ma se sapeikiong KAUN-O oh kauwada pein at tungoal pei sarawi pwe se en wia at meirong kan powe de wia at meirong en wahnsahpw de meirong en kaminimin, eri, kumwail mweidohng KAUN-O en pein ketin kalokei kiht.
24. So! Se patohwan wia met, pwehki at perki ehu rahn kadaudokamwail kan de patohwanohng kadaudokat kan, ‘Kaidehn kumwail sapwellimen KAUN-O, me iei Koht en Israel.
25. E ketin wiahda Sordan pwehn wiahla irepen sahpw nanpwungen kiht oh kumwail tohn kadaudok en Reupen oh Kad. Kaidehn kumwail sapwellimen KAUN-O, Koht en Israel.’ Kadaudokamwail kan eri pahn kak katokehdi sang kadaudokat kan pwe re en dehr iang kaudokiong KAUN-O.
26. Ihme se patohwan kaukihda pei sarawi wet, kaidehkin mehn wia meirong isihs de meirong teikan,
27. ahpw en wia kilel ehu ong at aramas akan oh ong kumwail oh ong dih kan mwuritail, me kitail kin kaudokiong KAUN-O mwohn sapwellime Impwal sarawio iangahki atail meirong isihs, meirong teikan oh meirong en kaminimin. Pwe daudokamwail kan en dehr nda me kaidehn kiht sapwellimen KAUN-O, Koht en Israel.
28. Ih met at tungoal lamalam, pwe ma ire wet pahn pweida, kadaudokat kan kak patohwan, ‘Kumwail kilang! Atail pahpa kahlap ako kauwadahr pei sarawi ehu me duwehte pei sarawien KAUN-O, Kaidehkin mehn wia meirong isihs de soangen meirong teikan, ahpw mehn wia kilel ehu nanpwungen at aramas akan oh kumwail.’
29. Se sohte pahn kahngohdiong KAUN-O de tokedi sang idihdawehn ih met pwehki at kauwadahr pei sarawi ehu mehn wia meirong isihs de meirong en wahnsahpw de soangen meirong teikan. Se sohte pahn kauwada ehu pei sarawi tohrohr likin pei sarawien KAUN-O, atail Koht me mi mwohn Impwal me KAUN-O kin ketiket loale.”
30. Samworo Pineas oh kaunen mehn Israel ko me iang ih, oh moangen peneinei kan en kadaudok en palimesehn Manase, rongehr dahme kadaudok en Reupen, Kad oh Manase patohwanehr, irail eri nsenamwahula.
31. Pineas, nein samworo Eleasar, ahpw mahsanihong irail, “Met kitail patohwanehr me KAUN-O ketiket rehtail. Kumwail sohte kahngohdiong, eri kumwail doarehsangehr mehn Israel kan sapwellimen KAUN-O kalokolok.”
32. Pineas oh kaun ako eri mweselsang rehn kadaudok en Reupen oh Kad nan wehin Kilead oh pwuralahng Kenan, rehn mehn Israel ko, oh pakairkihong irail duwen arail pasapeng.
33. Mehn Israel ko eri nsenamwahula oh kapikapinga Koht. Re solahr wia koasoaiepen mahwen pwe re en kolahng kauwehla sahpw me Reupen oh Kad soandier loale.
34. Kadaudok en Reupen, oh Kad ahpw patohwan, “Pei sarawi wet mehn kadehde ehu ong kitail koaros me KAUN-O uhdahn Koht.” Iei me re kadanekihla wasao “Mehn Kadehde.”

  Joshua (22/24)