Joshua (20/24)  

1. KAUN-O eri mahsanihong Sosua
2. en padahkihong mehn Israel ko, “Kumwail pilada kahnimw kan wasahn rukula me I mahsanihongehr Moses duwe.
3. Mehmen me pahn depweila oh kemehla emen aramas en kak kohla wasao pwehn rukusang aramas me men ikih.
4. E kak tenge ehu kahnimw pwukat, oh kohla wasahn kopwung ni ewen kelen kahnimwo oh kawehwehiong kaun akan dahme pweidahro. Irail ahpw pahn kahrehlong nan kahnimwo oh kihong wasa kis me e kak kousoan ie.
5. Ma aramas me men ikih kamakamalao pahn idawehnla nan kahnimwo, tohn kahnimwo sohte pahn pangala me depweilo rehn aramaso. Re pahn sinsile pwehki eh depweikihla mehlahn aramaso a kaidehk sang ni eh lingeringer.
6. E kak koukousoan nan kahnimwo lao e ale kopwung mwohn pokon sansal oh lao Samworo Lapalap en ahnsowo pahn mehla. Mwuhr aramaso kakehr pwurala ni imweo, wasa me e tangasang ie.”
7. Irail eri koasoanehdi Kedes nan Kalili ni palikapi en Sordan, nan sahpw nahnahn Napdali; oh Sekem nan sahpw nahnahn Epraim; oh Epron nan sahpw nahnahn Suda.
8. Re pilada Peser me mi nan sapwen Reupen, ni palimesehn Sordan, wasa patapat en palimesehn Seriko; oh Ramod nan Kilead, nan sapwen Kad; oh Kolan nan Pasan, nan sapwen Manase.
9. Ih kahnimw pwukat me pilipilda pwehn wia wasahn rukula ong mehn Israel koaros oh ong mehn liki kan me koukousoan rehrail. Mehmen me pahn depweila oh kemehla aramas emen pahn kak ale sawas wasao oh silasildi sang me kin men ikih kamalahn aramas emen; e sohte kak kamakamala, ma e sohte ale mahs kopwung en dihp.

  Joshua (20/24)