Joshua (13/24)  

1. Eri, Sosua ohl laudlahr. KAUN-O eri ketin mahsanihong, “Ke inenen ohl laudlahr, a mihmiehte sahpw tohto me pahn lohdi:
2. sapwen mehn Pilisdia kan oh mehn Kesur kan,
3. iangahki sapwen mehn Ap koaros ni palieir. (Sahpw sang piletik Sihor ni keilen Isip, lellahng paliepeng ni Ekron me re wiahki sapwen mehn Kenan; nanmwarkien mehn Pilisdia kan kin ketiket Kasa, Asdod, Askelon, Kad oh Ekron.)
4. Pil miehte sahpw koaros en mehn Kenan oh Meara (kisehn mehn Saidon) pil lellahng Apek ni keilen sapwen mehn Amor kan;
5. sapwen mehn Kepal kan; sahpw koaros en Lepanon ni palimese, sang Paalkad, me mihte ni palieir en Nahna Ermon, kolahng Wasahn Kot en Amad.
6. Met iangahki sapwen mehn Saidon koaros, me kin koukousoan nan sahpw nahnahn nanpwungen Nahnahn Lepanon kan oh Misrepod Maim. I pahn kasarehla aramas pwukat koaros ni ahnsou me mehn Israel kan pahn kin mwekimwekid kohwei. Ke pahn nehkpeseng sahpwo nanpwungen mehn Israel kan, duwen me I padahkihonguhkehr.
7. Eri met, nehkpeseng sahpwet nanpwungen kadaudok duwau teikan oh apali en kadaudok en Manase pwe re en sapwenikihla.
8. Kadaudok en Reupen oh Kad oh apali kadaudok en Manase alehdier sahpw me Moses, ladun Koht patohwanohng irail; e mihte palimesehn Pillap Sordan.
9. Sapwarail lellahng Aroer (ni keilen Wahun Arnon) oh kahnimw me mi nan werengen wahuo ingahki patapat koaros sang Medepa lel Dipon.
10. E lella ni irepen Ammon oh iangahki kahnimw koaros me Sihon, nanmwarkien Amor kaunda, me kin ketin kakaun Espon.
11. E pil iangahki Kilead, wasa kan en Kesur oh Maaka, nahna koaros en Ermon oh wasa kan nan Pasan lella Saleka.
12. E pil iangahki wehin Ok, iei ih me keimwseklahn mehn Repa kan, me kaunda Asdarod oh Edrei. Moses kalowehdi wehi pwukat oh kasarehla towe kan.
13. Ahpw mehn Israel ko sohte kasarehla tohn Kesur oh Maaka; re mihmihte rehn mehn Israel ko.
14. Moses sohte kihong mehn Lipai ko sapwarail. Pwe Koht ketin mahsanihong Moses me re pehn ale pweisarail sang ni meirong kan me kin isihsla pohn pei sarawien KAUN-O, Koht en Israel.
15. Moses kihong pelien sahpw pali ong peneinei kan en kadaudok en Reupen, pwe re en sapwenikihla.
16. Sapwarailo lellahng Aroer (ni keilen Wahun Arnon) oh kahnimw me mi nan werengen wahuo iangahki wasa patapat koaros me kapil Medepa.
17. Pil iangahki Espon oh kahnimw koaros en wasa patapato: Dipon, Pamod Paal, Ped Paalmeon,
18. Sahas, Kedemod, Mepaad,
19. Kiriadaim, Sipma, Sered Sahar, me mi pohn dohlo nan wahuo,
20. Pedpeor, wasa ukedi kan en Nahna Piska, oh Ped Sasimod.
21. Pil iangahki kahnimw koaros en wasa patapato oh wehio pwon me en Sihon, nanmwarkien Amor, me kaunda Espon. Moses kalowehdi ih iangahki kaunen Midian kan: Epi, Rekem, Sur, Hur, oh Repa. Irail koaros kaundahr sahpw ni mwaren Nanmwarki Sihon.
22. Rehn irail ko me mehn Israel ko kemehla iei ohl sounwunahni me adaneki Palaam, nein Peor.
23. Sordan iei me wia irepen palikapi en sapwen kadaudok en Reupen. Ih mepwukat kahnimw kan me kohieng peneinei kan en kadaudok en Reupen, pwe re en sapwenikihla.
24. Moses pil kihong peneinei kan en kadaudok en Kad paliensapw pali pwe re en sapwenikihla.
25. Sapwarailo iangahki Saser oh kahnimw koaros en Kilead, apali wehin Ammon lellahng Aroer, me mihte palimesehn Rappa;
26. sahpw wet tepisang Espon lellahng Ramad Mispe oh Petonim, sang Mahanaim lel keilen Lodepar.
27. Nan Wahun Sordan e iangahki Ped Aram, Pednimra, Sukot oh Sapon, luhwen wehin Sihon, nanmwarkien Espon. Pillap Sordan me wia irepen palikapi en sahpwet lellahng Lehen Kalili.
28. Ih kahnimw pwukat me kohieng peneinei kan en kadaudok en Kad pwe re en sapwenikihla.
29. Moses kihong peneinei kan en kadaudok en Manase paliensapw pali pwe re en sapwenikihla.
30. Eri, peliensapw wet lellahng Mahanaim oh iangahki wasa koaros nan Pasan, iei wehin Ok pwon, nanmwarkien Pasan, iangahki kousapw weneisek koaros en Sair nan Pasan.
31. E pil iangahki apali Kilead, Asdarod oh Edrei, poahsoan kaunen kahnimw kan en wehin Ok nan Pasan. Mepwukat koaros kohieng apali peneinei kan me peusdo sang Makir, nein Manase.
32. Ih duwen met Moses eh pwalangpeseng sahpw me mi palimesehn Seriko oh Sordan ni eh mihmi nan patapat en Mohap.
33. Ahpw Moses sohte kihong sapwen kadaudok en Lipai. E ndaiong irail me pwaisarail iei mehn meirong kan me kin wiawihong KAUN-O, Koht en Israel.

  Joshua (13/24)