Jonah (4/4)    

1. Sona inenen nsensuwedkihla irair wet, e ahpw lingeringerda.
2. Ih eri patohwan peki rehn KAUN-O, “Maing KAUN, kaidehn iei met me I patohwanohng komwi mwohn ei mweselsang nan ei wasa, me wiawiheret? Ihme kahrehda ei nantihong I en tangalahng Spein. I ese me komwi iei Koht kalahngan oh limpoak; ahnsou koaros komwi kin ketin kanengamah oh kalahngan, oh ahnsou koaros komwi kin ketin kak wekidala kupwuromwi oh sohla kaloke aramas.
3. Eri, Maing KAUN, komwi ketikihweisang ei mour, pwe ei mehla mwahusang ei momour.”
4. Eri, KAUN-O ahpw ketin sapeng, mahsanih, “Ia duwe, omw lingeringeren me pwung?”
5. Sona ahpw mweselsang nan kahnimwo oh kohla palimesehn kahnimwo oh mwohndi. E ahpw wiahda eh wasahn ruksang ketipin oh mwohndiong pahn mweteh, oh awiawih dahme pahn wiahwihong Ninipe.
6. KAUN-O, Koht, ahpw ketin kawosehda tuhke pwoat pwe Sona en mi pahn mweteh, pwe en nsenamwahu. Sona eri inenen perenkihda tuhke pwoatet.
7. Eri, mandahn rahno, ni ketipin eh pahn dakada, Koht ahpw ketin kadaralahng tuhkeo mwahs emen pwe en kamangada; tuhkeo ahpw mehla.
8. Eri, ni en ketipino eh dakehr, Koht ahpw ketin kadarodo kisinieng karakar en palimese, oh Sona kereniong lupwongmaskihla engin ketipino pohn moange. E ahpw nda, “Ei mehla mwahusang ei momour.”
9. Koht ahpw mahsanihong Sona, “Ia duwe, omw lingeringerki tuhkeo me pwung?” Sona ahpw sapeng, patohwan, “Ei, maing. Ei lingeringeret me pwung, oh ei lingeringeret kakete kemeiehla!”
10. KAUN-O ahpw ketin sapeng, mahsanih, “Tuhke pwoatet keirkihda pwohngtepwong, oh pil mehla ni mandahn rahno. Ke sohte wiahiong tuhke pwoatet mehkot, ke sohte pil kakairada; ahpw ke poakehla!
11. Eri, ia uwen ei sohte pahn poakehla tohn kahnimw wet Ninipe, kahnimw kalaimwun wet me seri soh dipe kei me tohtohsang 120,000 mi loale, oh pil mahn tohtohie?”

  Jonah (4/4)