Jonah (3/4)  

1. KAUN-O eri pil pwurehng mahsanihong Sona,
2. “Kohwei Ninipe, kahnimw kalaimwuno, oh padahkihong irail mahseno me I ketikihonguhkehr.”
3. Sona eri kapwaiada kupwur en KAUN-O, oh kohla Ninipe, kahnimw ehu me inenen kalaimwun, me aramas pahn sapasapalki erein rahn siluh ahpw lel palio kahnimwo.
4. Sona ahpw tapihada sapasapal nan kahnimwo. Eri, mwurin eh sapasapalki rahn ehu pwon, e ahpw tapihada pakairki, “Mwurin rahn pahisek kahnimw Ninipe pahn mwomwla!”
5. Tohn kahnimw Ninipe eri pwosonla mahsen en Koht. Re ahpw pwungkihda aramas koaros en kaisihsol. Eri, sang me lapalap akan lel me tikitik kan, irail koaros ahpw likawihada likoun nsensuwed, pwe en kasalehda arail koluhla.
6. Eri, ni nanmwarkien Ninipe eh karongehda met, e ahpw ketida sang nan mwoale, oh kesehsang sapwellime likou puhp, oh pwuhriong nan likoun nsensuwed oh ketidiong nan pehs.
7. E ahpw ketin pakairkihong tohn kahnimw Ninipe kan, “Iet kosonned ehu sang rehn nanmwarki oh sapwellime lapalap akan: sohte me pahn kang mehkot. Aramas koaros, iangahki kou kan oh sihpw kan, sohte pahn mwenge oh nimpil.
8. Aramas koaros oh mahn koaros en pwuhriong nan likoun nsensuwed. Koaros en kapakap ngidingid ong Koht, oh emenemen en mweisang tiahk suwed oh sapwung kan me e kin wiewia.
9. Mweinele Koht pahn ketin wekidala kupwure oh sohla pahn engieng; eri, kitail sohte pahn mehla.”
10. Eri, Koht ketin mwahngihada dahme re wiahier. E pil ketin mwahngihada ar weksang arail sapwung kan. Koht eri ketin wekidala kupwure, oh sohte ketikihong irail apwal laud me e ketin kaunopadahng irail.

  Jonah (3/4)