Job (26/42)  

1. Ia uwen laud en omw sawas ong ie-% aramas semwehmwe oh luwet emen ngehiet!
2. Ia uwen laud en omw sawas ong ie-% aramas semwehmwe oh luwet emen ngehiet!
3. Komw kihongieier kaweid mwahu oh sewesehki soangen aramas pweipwei men ngehiet en iang paieki omwi loalokong!
4. Ihs me komw lemeleme me pahn rong omwi koasoi kan? Ihs me audehkin komwi soangen koasoi pwukan? Pildad
5. Ngenen me melahr akan kin rerrer nan pihl akan pahn sampah.
6. Sapwen me melahr akan kin ritidahng Koht; sohte mehn sansar mehn perehsang silangi.
7. Koht ketin katehlapahla pahnlahng en paliepeng oh tenekihda sampah en langalang nan wehwe.
8. Iei ih Koht me ketin audehkihla pihl pahnlahng oh ketin kolokol pwe en dehr toutoula oh wudekpeseng.
9. E kin ketin karirihala maram pahn depwek.
10. E ketin katohrepeseng marain oh rotorot ni eh ketikihdi irap pwonopwon ehu pohn madau.
11. Ni eh kin ketin kamasak uhr kan me utungada pahnlahng re kin itikekda oh rerrerki ar masepwehk.
12. Iei sapwellime roson me kalowehdi madau; oh nin lime manaman me e ketin kauwehkihla Rahap, mahn kamasepwehko.
13. Engin doauese me kamwakelehda pahnlahng, oh nin lime me kemehla mahn kamasepwehko.
14. Ahpw mepwukat iei mehkot tikitik en sapwellime manaman, ihte ngilen mwenginingin me kitail rongehr. Ihs me ese ia uhdahn uwen sapwellimen Koht lapalap?

  Job (26/42)