Job (17/42)  

1. Imwin ei mour kerendohr, I solahr kak esingek; solahr ahi mehkot me luhwe, ihte nan sousou.
2. I kin kilang duwen aramas koaros ar kin kapailokei ie.
3. Maing Koht, I kin mehlel. Komwi ketin kupwurehla ei pato. Sohte emen me utung dahme I patohwan.
4. Komwi ketin karotongelahr arail lamalam akan pwe re en dehr rong mehkan me mie katepe; komwi dehr ketin mweidohng re en pereperenki ar poweiehdi.
5. Nan lepin padahk en mahs ako aramas emen pangalahr kompoakepah kan pwehn ale pweipweiki, oh nah seri kan ahpw alehki lokolok.
6. Oh met aramas akan kin doadoahngki lepin padahk pwukat pwe re en uhkihong ie; re kin kohdo oh kandipih meseiet.
7. I kereniongehr maskunkihla ei nsensuwed; pehi oh nehi kat ahtikitiklahr rasehng mwetehn paliweren aramas.
8. Irail kan me kasik me irail me pwung pwuriamweikihla, oh irail koaros kadeikiehda me dene sohte ei Koht.
9. Irail kan me kasik me dene re me wahu kin kamehlele me irail me pwung.
10. Ahpw ma irail koaros kohdo oh uh mwohi, sohte emen rehrail me I pahn diar me loalokong.
11. Ei rahn akan imwiseklahr; ei koasoandi kan ohlahr; ei koapworopwor sohralahr.
12. Ahpw kompoakepahi kan kin nda me nipwong iei nin rahn; re kin nda me marain kerendohr, ahpw I ese me I mihmihte nan rotorot.
13. Ihte ei koapworopwor sapwen me melahr akan, wasa me I pahn wendi meirla nan rotorot.
14. I pahn wiahkihla semei ei sousou, oh mwahs akan me pahn kangiehla I pahn wiahkihla inei oh riei serepein.
15. Mie ehu koapworopwor ong ie? Ihs me kilangadahr ehu?
16. Sohte koapworopwor pahn iang ie ni ei pahn kohdilahng nan sapwen me melahr akan.

  Job (17/42)