Job (15/42)  

1. Sohp, sohte audepen omwi lokaia kan!
2. Sohp, sohte audepen omwi lokaia kan!
3. Sohte aramas loalokong men pahn patohwanda soahng kan me komw patohwandahr de doarehkihla pein ih soangen lokaia sawehwe kan.
4. Ma iei duwen omwi koasoandien men, sohte emen pahn masak Koht; sohte me pahn kapakapohng.
5. Omwi mour suwed sansalkidahr dahme komw koasoia; komw songosong en rirla pahn omwi koasoi en loalokong kan.
6. Sohte anahnepen I en kadeingkomwihda; pein komwi kadeingkomwihda sang ni omwi koasoi kan koaros.
7. Komw lemeleme me komwi tepin aramas me ipwidi nan sampah? Komw iang pato wasao ni ahnsou me Koht ketin kapikada nahna kan?
8. Komw rong duwen sapwellimen Koht koasoandi kan? Komwi kelehpw me ahneki kupwurokong en aramas?
9. Sohte mehkot me komwi ese me se sehse.
10. Se padahngki at kupwurokong sang rehn me mah kan-% sang rehn me ipwidi mwohn semomwio.
11. Koht kupwurki koaloalamwahwih komwi; a dahme komw soikikihla? Se kin koasoi ni mwaren Koht ni ngihl mwahu, oh meleilei.
12. Dahme komw mwekidkidahr oh kangkakil kin kiht ni lingeringer.
13. Komw lingeringerdahr pahn Koht oh kadeikadahr.
14. Mie aramas emen me uhdahn mwakelekel? Mie emen me kak pwung mwohn silangin Koht?
15. Koht sohte pil kin ketin likih sapwellime tohnleng kan; pwe irail pil sohte kin mwakelekel mwohn silangi.
16. Oh aramas kin tungoalehla suwed duwehte pihl; ei, aramas ohlahr; sohte katepen aramas.
17. Eri rong, Sohp, I pahn koasoia dahme I ese.
18. Aramas loalokong kan padahkihongieier me mehlel me re padahngkiher sang samarail ko, oh re sohte ekihla mehkot rir.
19. Sohte mehn liki kousoan nan sapwarailo; sohte emen me kahluwairail sang pahn kupwur en Koht.
20. Aramas suwed me kin kaloke meteikan pahn lokolok erein eh mour.
21. Ngihl kamasepwehk pahn peipeidohng nan salenge, oh sounpirap akan pahn kauwehla ni eh lemeleme me e nsenamwahu.
22. Sohte eh koapworopwor en pitsang nan rotorot, mie kedlahs awiawih wasa kis pwehn kemehla,
23. oh menpihr toantoal en nan sapwtehn kan awiawih pwe re en kangala paliwere. E wehwehki me rahn kohkohdo kan en eh mour me rotorot;
24. kahpwal, me rasehng nanmwarki manaman emen, awiawih pwehn mahweniong ih.
25. Met iei pwais en aramas me kin rokepene kumwuti ong Koht oh uhwong Wasa Lapalahpie.
26. Aramas meno me aklapalap oh kahngohdi; e kin keptakaila kolokol nah mehn sansar oh kin mwadangalahng peiong Koht.
27. Aramas meno me aklapalap oh kahngohdi; e kin keptakaila kolokol nah mehn sansar oh kin mwadangalahng peiong Koht.
28. Met iei aramas emen me kin kalowehdi kahnimw kan oh kalowehdi ihmw akan me towe kan tangehrdoaui, ahpw mahwen pahn kamwomwala kahnimw pwuko oh ihmw akan.
29. E sohte pahn kepwehpwe ahnsou reirei; eh kepwe kan pahn mwadang sohrasang. Pil mwetehn paliwere nan pwehl pahn sohrala,
30. oh e sohte pahn pitsang rotorot. E pahn rasehng tuhke pwoat me kisiniei karongelahr rah kan, me kisinieng ipirasangehr wah kan.
31. Ma e pahn pweipwei oh likihala suwed, eri, suwed pahn wiahla ketingpe.
32. Mwohn eh rahn akan eh pahn leledo, e pahn sohrala, sohrala rasehng rahntuhke me sohte kak pwurehng wosada.
33. E pahn rasehng tuhkehn wain me wah pwul kan pwupwudihsangehr; rasehng tuhkehn olip me wah kan mweredihsangehr.
34. Sohte pahn kadaudok en aramas akan me sohte ar Koht, oh kisiniei pahn kamwomwala imwen aramas me kin pwainda mehkot ni ahl sapwung.
35. Ih soangen aramas pwukat me kin wiahda koasoandien kahpwal oh suwed; nan mohngiongirail kin diren mwersuwed ahnsou koaros.

  Job (15/42)