Job (13/42)  

1. Mehkoaros me kumwail nda, I rongehr mahs. I wehwehki koaros; I pil wehwehki duwehte kumwail. I sohte mihla pahmwail.
2. Mehkoaros me kumwail nda, I rongehr mahs. I wehwehki koaros; I pil wehwehki duwehte kumwail. I sohte mihla pahmwail.
3. Ahpw I pahn akupwungiong Koht, kaidehk kumwail; I men rapahki ei pwung pahn kupwure.
4. Kumwail kidimkihla amwail sawehwe kan likamw; kumwail duwehte toahkte kan me sohte kak kamwahwihala aramas.
5. Kumwail dehr nda mehkot, pwe aramas en lemeleme me kumwail aramas loalokong kei!
6. Kumwail rong duwen ei pahn patohwanda ei repenpwung.
7. Dahme kumwail likilikamwki? Kumwail lemeleme me amwail likamw akan pahn wia kamwahu ong Koht?
8. Kumwail songosong en doarehla? Kumwail pahn lelki sapwellime repenpwung nan mwoalen kopwung?
9. Ma Koht pahn ketin kasawih kumwail, e pahn ketin diar mehkot mwahu rehmwail? Kumwail lemeleme me kumwail kak pitih Koht duwehte amwail pitih aramas?
10. Mehnda ma amwail uhwong me rir, ahpw e pahn ketin kapwungohng kumwail,
11. oh sapwellime manaman pahn kadirehkinkumwailla masepwehk kowahlap.
12. Amwail padahk kan soh katepe rasehng pehs; amwail akupwung kan me luwet rasehng pwehl.
13. Kumwail nennenla oh mweidohng ie I en koasoi, oh I nek pein dolung wahn ei koasoi kan.
14. I onopadahr I en pangala ei mour.
15. Solahr ei koapworopwor, eri ia duwen ma Koht pahn ketin kemeiehla? I pahn kasalehda ei repengpwung pahn kupwure.
16. Mweinele met pahn doareiehla, pwehki eh sohte aramas suwed men kak eimah mwohn silangin Koht.
17. Eri, kumwail rong ei pahn sakarada.
18. I onopadahr I en kasalehda ei repengpwung, pwehki ei ese me ngehi me pwung.
19. Maing Koht, komwi pahn ketidohn kasalehda ei sapwung? Ma komwi pahn ketin wia met, I onopadahr I en nennenla oh mehla.
20. Komwi ketin mweidohng ie I en peki soahngte riau; eri komwi ketin kupwure, oh I sohte pahn song en rukusang komwi;
21. komwi ketin katokihedi omwi kalokei ie, oh dehr kauwehkiniehla masepwehk mwuledek.
22. Maing Koht, komwi ketin mahsen mahs, I ahpw pahn sapeng. De mweidohng ie I en pato mahs, komwi ahpw ketin sapeng.
23. Ia dipei kan? Ia sapwung me I wiadahr? Ia sapwung me I dipikidahr?
24. Dahme komwi ketin rirkihsang ie? Dahme komwi ketin wiahkin ie imwintihti men?
25. Komwi songosong en kamasak ie? I rasehng tehndipw ieu; komwi mahmahweniong tehndipw meng ieu.
26. Komwi ketin uhkihong ie kadip kapahtou laud kei, pwehki dihp akan me I wiadahr ni ei pwulopwul.
27. Komwi ketin salihkidier nehi kan sel mete; komwi kin ketin mwasamwasahn kahk koaros me I kin wia, oh pil kin ketin kasawih lipwen nehi kan.
28. Pwehki met, I ahpw ohkilahr rasehng lepin tuhke mwoasoangoat, rasehng likou me loangenmwet kangalahr.

  Job (13/42)