Jeremiah (8/52)  

1. “Ni ahnsowo tihn nanmwarki kan oh lapalap akan en Suda, pil iangahki tihn samworo oh soukohp kan, oh tihn aramas koaros me kousoanehr nan Serusalem, pahn senserdahsang nan arail sousou kan.
2. Ahpw re sohte pahn rikirikpene oh seridi, tihrail kan pahn duwehte pwise me wonohn pohn pwehl. Re pahn wonohn kohwei pahn ketipin, maram, oh usu kan, iei soahng pwukat me aramas pwukat kin poakohng oh papah, me re kin ale sang ie kaweid oh pwongih.
3. Oh tohn wehi suwed wet me pahn mourla, me kousoanlahr wasa kan me I pahn kamwarakirailpeseng ie, pahn inengieng mehla sang re en momour. Ngehi, KAUN-O Wasa Lapalap, me mahmahsen.”
4. KAUN-O ketin mahsanihong ie pwe I en patohwanohng sapwellime aramas akan, “Ia duwe, ni mehmen eh kin pwupwudi, e sohte kin pwurehng pwourda? Ma mehmen pahn salongasang ahl, e sohte kin pwuralahng nan ahlo?
5. Eri, ia duwe, kumwail nei aramas akan, dahme kumwail kin sohpeikihsang ie oh sohte mwahn pwurokihdo? Kumwail kin tengala rehn noumwail dikedik en eni kan oh sohla men pwurodo rehi.
6. I karokaronge kanahieng, ahpw kumwail sohte kin lokaia mehlel. Sohte emen rehmwail me kin koluhkihla eh wiewia suwed kan; sohte emen me kalelapak, ‘Sapwung dah me I wiadahr?’ Koaros wonlahte wiewia nsene, duwehte oahs emen eh kin tangatang kolahng nan mahwen.
7. Pil kowelik kan kin ese ahnsou me re pahn pwuralahng nan dewerail; oh menpihr kan kin ese ahnsou me re pahn mwekidlahng ekis wasa. Ahpw kumwail nei aramas akan, sohte ese kosonned kan me I kihong kumwail.
8. Eri, ia duwen amwail kak nda me kumwail me loalokong oh ese ei kosonned kan? Kumwail kilang, sounnting mwersuwed kan wekidalahr kosonned kan.
9. Noumwail aramas loalokong kan nameneklahr; ar lamalam pingidahr oh lohdier. Re soikalahr ei mahsen kan; ia loalokong me re ahneki met?
10. Ihme kahrehda I pahn kihong ar mwaht akan pwe ekei en ahnekihla oh ar pwoud kan pahn kohieng ohl teikan. Aramas koaros, me lapalap oh tikitik, kin songosong kepwehpwehkihla tiahk en mwersuwed. Pil soukohp kan oh samworo kan kin pitih aramas akan.
11. Re wiewiahki me en nei aramas akan ar ohla kan me tikitik. Re kin nda, ‘Mehkoaros me mwahu,’ ni mehkoaros eh sohte mwahu.
12. Kumwail nei aramas akan, kumwail sohte namenengki amwail wiewia kasaut kan? Soh, kumwail sohte namenengki; kumwail pil sehse mesen sarohkihdi amwail namenek. Eri, kumwail pahn pwupwudi duwehte meteikan ar pwupwudier, ni ei pahn kalokei kumwail, met iei pahn imwilahn kumwail. Ngehi, KAUN-O, me mahmahsen.
13. “I men kapokonepene nei aramas akan, nin duwen aramas emen eh kin dolungpene eh wahnsahpw; ahpw re rasehng tuhkehn wain pwoat me sohte wah, oh tuhke pik pwoat me sohte wah; me tehrail kan pil mengilahr. Kahrehda I mweidohng mehn liki kan en sapwenikihla sahpwo.”
14. Sapwellimen Koht aramas akan ahpw kalelapak, “Dahme kitail mwomwohdki sohte mwekid? Kumwail kohdo, kitail pahn sopolahng nan kahnimw kehl kehlail kan oh mehla wasao. KAUN-O, atail Koht, ketin kerieikitaillahr pwe kitail en mehla; e ketikidohng kitail pwoisin pwe kitail en nim, pwehki atail dipadahr.
15. Kitail kasikasik popohl oh kamwahulahn atail ohla kan, ahpw sohte katepe; pwe kamasepwehkte me lelohng kitail.
16. Atail imwintihti kan miher nan kahnimw en Dan; se rongorong esingek en neirail oahs akan. Sahpwo pwon rerrerki ngilen neirail oahs akan. Atail imwintihti kan samwodohr pwehn kamwomwala sapwatailo oh audepe koaros, atail kahnimwo iangahki towe kan.”
17. KAUN-O ketin mahsanih, “Kumwail kilang! I kadarowehr sineik nanpwungamwail, sineik pwoisin me sohte kak kamahndala, oh re pahn ngalis kumwail.”
18. Ei pahtou solahr kak maiauda; mohngiongi soumwahulahr.
19. Rong! Wasa koaros nan sahpwo I rong nei aramas akan ar wie weriwerki, “KAUN-O ketsangehr nan Saion? Nanmwarkien Saion solahr ket wasao?” KAUN-O, arail nanmwarki, ahpw mahsanih, “Dahme kumwail kahngiangihkin ie amwail pwongpwongih noumwail dikedik en eni kan oh amwail kin poaridi mwohn noumwail koht en liki soh katepe kan?”
20. Aramas ako weriwerki, “Ahnsoun karakar imwiseklahr, e imwiseklahr ahnsoun dolung wahnsahpw, ahpw kitail sohte komourla.”
21. Mohngiongi ohlahr pwehki nei aramas akan ar ohlahr; I kin mwahiei; I pahtoulahr kowahlap.
22. Ia duwe, sohte wini nan Kilead? Sohte tohkte wasao? Dahme ohlahn nei aramas akan sohte kamwahukihla?

  Jeremiah (8/52)