Jeremiah (6/52)  

1. Kumwail mehn Pensamin kan, kumwail tang repen mour! Kumwail tangasang Serusalem! Kumwail peuk sowi kan nan Tekoa oh saunda ehu kisiniei nan Ped Akkerem mehn wia kilel. Kahpwal oh mwomwla pahn nektehn leledo sang paliepeng.
2. Kahnimw en Saion me lingan, ahpw e pahn mwomwla;
3. nanmwarki kan pahn kauwada ar impwal kan wasao iangahki sapwellimarail sounpei kan. Re pahn kauwada ar impwal kan kapilkipene kahnimwo, oh emenemen pahn kauwada eh impwal wasa me e inengieng.
4. Re pahn nda, “Kumwail onopada mahweniong Serusalem! Kumwail onopada! Kitail pahn tepida mahwen nin souwas!” Ahpw mwuhr re pahn nda, “Eri, met pwandalahr, rahnet pahn imwiseklahr, oh mwetehn soutik kipedier wasa.
5. Kitail pahn tepida mahwen nipwong; kitail pahn kauwehla kelen kahnimwo.”
6. KAUN-O, Wasa Lapalap, me ketin koasoanehdi pwe nanmwarki pwukat en lopukedi tuhke kan oh koasoakehda pwehl pwe re en kapilpene Serusalem. E ketin mahsanih, “I pahn kaloke kahnimwet pwehki irail kan me kin kahpwalihala aramas eh audelahr.
7. Nin duwen pwarer ehu eh kin kanakanai pile pwehn mwakelekel, iei duwen Serusalem eh kin kanakanai eh wiewia suwed kan. I rongorong ngilen pei eikek oh mwomwla nan kahnimwo; ihte me I kilang soumwahu oh aramas soahn.
8. Kumwail mehn Serusalem kan, kahpwal pwukat en wia mehn kamasak ehu ong kumwail, de I pil kakete keseikumwailla; I pahn wiahkihla amwail kahnimwet sapwtehn ehu, wasa ehu me sohte emen pahn kousoan ie.
9. KAUN-O, Wasa Lapalap, mahsanihong ie, “Israel pahn kilisouda rasehng mwetin wain ehu me wah kan dondolsangehr. Eri, ke uhdahn pahn kapitala uwen omw kak isanki eh mihmihte ahnsou.”
10. I ahpw sapeng, patohwan, “Ihs me pahn rong ma I pato oh kehkehlikiong irail? Re me keptakai oh sohte men rong sapwellimomwi mahsen; re kin kouruhrki sapwellimomwi mahsen me I kin patohwanohng irail.
11. Maing KAUN, omwi engieng pahrail wie lullul loalei, oh I solahr kak kanengamahiong.” KAUN-O eri mahsanihong ie, “Kapwilewei ei engieng ong seri kan me mihmi pohn ahl akan oh nan pokon en mwahnakapw akan. Lih oh ohl pwopwoud kan pahn kalipilipala, oh pil me mah kan sohte pahn luhwehdi.
12. Imwarail kan pahn kohieng meteikan, iangahki ar mwaht oh ar pwoud kan. I pahn kaloke tohn sahpwet.
13. Aramas koaros, me tikitik oh lapalap, kin songosong en kepwehpwehla ni tiahk en mwersuwed; pil soukohp oh samworo kan kin pitih aramas akan.
14. Re kin wiewiahki me en nei aramas akan ar ohla me tikitik. Re kin nda, ‘Mehkoaros me mwahute,’ ni mehkoaros eh sohte mwahu.
15. Ia duwe, re sohte namenengki ar wiewia soahng kasaut pwukat? Soh, re sohte mwahn namenengki; re pil sehse mesen sarohkihdi ar namenek. Eri, met kahrehda ar pahn pwupwudi duwehte meteikan ar pwupwudier; ni ei pahn kaloke irail, met iei pahn imwilahn irail. Ngehi, KAUN-O, me mahmahsen.”
16. KAUN-O ketin mahsanihong sapwellime aramas akan, “Kumwail kesihnenda wasa me ahl akan wetpeseng ie oh kilengwei. Kumwail kalelapak duwen elen kawa ko oh mehnia ahl me keieu mwahu. Kumwail eri keidwei ie, kumwail ahpw pahn diar popohl.” Re ahpw nda, “Soh, se sohte pahn wia met!”
17. KAUN-O eri ketin idihada sounsilepe kei pwe re en rongorong ngilen sowi en pakair. Re ahpw nda, “Se sohte pahn rong.”
18. KAUN-O eri mahsanih, “Kumwail wehi kan, kumwail rong, oh wehwehkihla dahme I pahn wiahiong nei aramas akan.
19. Sampah, ke ahpw rong! I pahn kalokehki aramas pwukat soangen kalokolok laud ehu me konehng irail, pwehki ar soikalahr ei padahk kan oh sohte kapwaiada ei mahsen kan.
20. Mehnda rehi warpwohmwahu me re kin wadohng ie sang Sipa, de mehn doal pwohmwahu kan me re kin wahsang nan sahpw doh teikan? I sohte pahn ale meirong pwukat de pil perenkihda arail meirong kan.
21. Eri, I pahn kadipekelekele aramas pwukat pwe re en pwupwudi. Sahm akan oh nair seri kan pahn mehla, pil duwehte kompoakepahrail kan oh mehn mparail kan.”
22. KAUN-O ketin mahsanih, “Aramas ekei pahn kohdo sang nan wehi ehu ni paliepeng; wehi kehlail ehu sang wasa doh, re onohnopohng mahwen.
23. Re aleier nair kesik ketieu oh kedlahs; re me lemei oh sehse mahk. Ngilen arail karis kan rasehng ngiringirisek en nan madau, ni ar dake nair oahs akan tangatang kohdo. Re onopadahr en mahweniong Serusalem.”
24. Mehn Serusalem ahpw nda, “Se rongehr pakairo, peht kan eri mwoatoredi; pwunod ehu lelkitpenehr oh medek, me rasehng medek en neitik.
25. Se solahr kak kohla nansapw, de keid nanial akan, pwehki at imwintihti kan ar weuwa tehtehn mahwen oh kamasepwehk mwuledek ehu kapilkitpenehr.”
26. KAUN-O ahpw mahsanihong sapwellime aramas akan, “Kumwail pwuhriong nan likoun nsensuwed oh tapwur nan pehs. Kumwail eri mwahiei, duwehte amwail kin mwahieiki noumwail pwutak iehros, pwe me pahn kamwomwkumwailao nektehn poar pohmwail.
27. Seremaia, song nei aramas akan, rasehng omw song mete, ke ahpw pahn diarada soangen aramas dah kei irail.
28. Irail koaros me kahngohdi oh keptakai, re kin lohlohkiseli koasoi likamw. Re me kekeluwak duwehte prons oh mete; irail koaros aramas mwersuwed kei.
29. Kisiniei kin mwehlda kowahlap, ahpw mete suwed kan sohte kin peipeseng oh mwakelekella. Sohte katepen ei pil pahn kamwakamwakele nei aramas akan, pwehki irail kan me suwed sohte kin lekdekla.
30. Re pahn adanekihla merin mete lekdeklahr kei, pwehki ngehi, KAUN-O, soikiraillahr.”

  Jeremiah (6/52)