Jeremiah (51/52)  

1. KAUN-O ketin mahsanih, “I pahn ketikihdo kisinieng suwed ehu ong Papilonia oh towe kan.
2. I pahn kadarodo mehn liki kei pwehn kamwomwala Papilonia, rasehng kisinieng ehu me kin ipirala dihpw meng. Ni rahnen kamwomwalao eh pahn leledo, re pahn mahwendo sang wasa koaros oh wiahkihla sahpwo sapwtehn ehu.
3. Kumwail dehr mweidohng nah sounpei kan ar ahnsoun kesik de pwuhriong nan ar tehtehn mahwen. Kumwail kemehla mwahnakapw akan! Kumwail kamwomwala kariso pwon!
4. Re pahn soahn oh mehla nanial akan en ar kahnimw kan.
5. Ngehi, KAUN-O, Koht Wasa Lapalap, sohte kesehla Israel oh Suda, mehnda ara wiahda dihp ong ie, Me Sarawien Israel.
6. Kumwail tangasang Papilonia! Kumwail tengen mour! Kumwail dehr kamakamkihla dipen Papiloniao. Met I pahn dupukohng eh wiewia kan oh kaloke duwen me konehng.
7. Papilonia rasehng dahl kohl ehu nin limei, me kin kasakawihala sampah pwon. Wehi kan nimala wain wet oh sahlielkihla.
8. Papilonia mwadangete lohdi oh mwomwla! Kumwail mwahieiki! Kumwail rapahkidohng wini en eh ohla kan, oh mweinele e kak mwahula.
9. Mehn liki kan me koukousoan wasao patohwan, ‘Se song en sewesehda Papilonia, ahpw solahr ahnsou. Kitail mweselda met oh kohkohla nan uhdakatailo. Koht ketin kalokeier Papilonia ni sapwellime roson unsek oh kamwomwalahr douluhl.’ ”
10. KAUN-O ketin mahsanih, “Nei aramas akan, kumwail weriwer, ndinda, ‘KAUN-O ketin kasaledahr duwen at pwung. Kitail kohla oh ndahng mehn Serusalem dahme KAUN-O, atail Koht, ketin wiadahr.’ ”
11. KAUN-O ketin kamwakidadahr nanmwarki kan en Media, pwehki eh kupwurki kamwomwala Papilonia. Met iei duwen eh pahn ketin ikih ohlahn sapwellime Tehnpas Sarawio. Kaunen sounpei me tiengki kariso ahpw ruwese, ‘Kumwail edehda noumwail arep kan! Kumwail kaunopada noumwail mehn sansar kan!
12. Kumwail kihda kilel en ruwese ahnsoun tepida mahwenih kehl kan en Papilon. Kakehlahda sounsilasil kan, silehdi mwahu wasa kan! Koasoanehdi sounpei kan me pahn rukihedi imwintihti kan!” KAUN-O ketin kapwaiadahr dahme e mahsanih me e pahn ketin wiahiong mehn Papilonia kan.
13. Sahpwo me diren pillap oh kepwe kesempwal, ahpw eh ahnsou imwiseklahr, oh eh selin mour lupulahr.
14. KAUN-O, Wasa Lapalap, ketin kahukilahr ni sapwellime ieias me e pahn ketikihdo aramas tohto pwe re en mahweniong Papilonia rasehng pelin loukost, oh re pahn weriwerki ar powehdi.
15. KAUN-O ketin wiahda sampah sang ni sapwellime manaman; sang ni sapwellime kupwurokong me e kapikkihda sampah oh ketin perekipeseng pahnlahng.
16. Sang ni sapwellime mahsen me pihl kan pahnlahng kin ngiringirisengki; e kin ketikihdo depwek sang ni imwin sampah. E ketin kupwurehda pwe lioal en pir ahnsoun keteu oh ketin kadarpeseng kisinieng sang nan sapwellime wasahn nahk.
17. Ni aramas eh kin kilang met, re kin mwomwen pweipweila oh sohla pehm wasa; irail kan me kin wiahda dikedik en eni kin sohla ar koapworopwor pwehki koht kan me re wiahda me likamw oh sohte mour.
18. Sohte katepahr oh aramas akan uhdahn pahn sautki; re pahn mwomwla ni ahnsou me KAUN-O pahn ketido pwehn kadeikirailda.
19. Koht en Seikop sohte duwehte irail; iei ih me kin ketin wiahda mehkoaros, oh e ketin piladahr Israel pwe en wiahkihla sapwellime aramas. KAUN-O, Wasa Lapalap, iei mware.
20. KAUN-O ketin mahsanih, “Papilonia, kowe me nei amma, nei tehtehn mahwen. I doadoahngkin uhk pwe ke en kauwehla wehi kan oh sahpw akan,
21. pwehn kauwehla oahs akan oh soundake kan, pwehn kauwehla werennansapw akan oh sountangahki kan,
22. pwehn kemehla ohl oh lih akan, pwehn kemehla me pwulopwul oh me mah kan, pwehn kemehla pwutak oh serepein kan,
23. pwehn kemehla silepen sihpw kan oh nair pelin sihpw kan, pwehn kemehla soumwet kan oh neir oahs en deipwel kan, pwehn kauwehla kaun akan oh lapalap akan.”
24. KAUN-O ketin mahsanih, “Kumwail pahn kilang ei pahn dupukohng Papilonia oh towe kan suwed koaros me re wiahiongehr Serusalem.
25. Papilonia, ke duwehte nahna ehu me kauwelahr sampah pwon, ahpw ngehi, KAUN-O, iei omw imwintihti. I pahn koluhkedi, oh kihdiong nanpwel, oh wiahkinuhkala pehs.
26. Sohte takai ehu sang ni omw mohn ihmw kan pahn kak pwurehng wiahda ehu ihmw. Ke pahn wiahla sapwtehn kohkohlahte. Ngehi, KAUN-O, me mahmahsen.
27. “Wiahda ehu kilel en tepida mahwen! Peuk sowi pwe wehi kan en kak rong! Kaunopada wehi kan en mahweniong Papilonia! Ndahng wehi kan en Ararat, Minni, oh Askenas en mahweniong. Kumwail pilada emen kaunen pwehn tiengki kariso. Kumwail wahdo oahs kan rasehng pelin loukost.
28. Kumwail kaunopada wehi kan en mahweniong Papilonia. Pakairkihong nanmwarki kan en Media, arail kaun akan oh lapalap akan, oh karis kan en sahpw koaros me re kaunda.
29. Sampah rerrer oh itihtikek pwehki KAUN-O eh ketin wiewiaier sapwellime koasoandien wiahkihla Papilonia sapwtehn ehu, wasa me sohte aramas pahn kousoan ie.
30. Sounpei en Papilonia kan tokedihsangehr ar pei oh mihmiher nan arail kelen mahwen. Re masepwehkadahr oh duwelahr lih. Ewen kehl kan en kahnimwo rengkdier, oh ihmw kan mwasikalahr.
31. Emen meninkeder tangala mwurin emen pakapakairkilahng nanmwarkien Papilonia me sapwellime kahnimwo ohlahr pali koaros.
32. Imwintihtio kalowedier wasahn kot ni pillapo oh isikadahr kelen mahwen kan. Sounpei en Papilonia kan pingkidahr ar masepwehk.
33. Imwintihtio pahn mwadangete kauweiraila oh tiakiraildi rasehng kohn ni wasahn tiahk wihd. Ngehi, KAUN-O, me mahmahsen.”
34. Nanmwarkien Papilonia lupukdier Serusalem oh kangalahr. E wudekihdi kahnimwo rasehng sah ehu; oh kadallehla rasehng mahn kamasepwehk. E ketikihsang mehkan me e kupwurki oh kesehla luhwe kan.
35. Mehn Saion en patohwan, “Papilonia en pwukoahki kamaramas me wiawihong kitail!” Mehn Serusalem en patohwan, “Papilonia en pwukoahki lokolok kan me kitail aleier!”
36. Eri, KAUN-O ahpw mahsanihong aramas akan en Serusalem, “I pahn uhki amwail pwung oh kupwurehda pwe amwail imwintihti kan en ale dupuken dahme re wiahiong kumwail. I pahn kammadahda utuhn pihl en Papilonia oh kammadahda eh pillap akan.
37. Sahpwo pahn wiahla koasoakoasoak en mohn ihmw wasa me mahn lawalo kan pahn kousoanla ie. E pahn wiahla wasa kamasepwehk; sohte aramas pahn kousoan wasao, oh koaros me pahn kilang pahn masakada.
38. Mehn Papilonia kan koaros wie weriwer rasehng laion kan oh ngiringir rasehng kisin laion tikitik kan.
39. Ia duwe, re me mehwo? I pahn kaunopadahng irail ehu kamadipw oh kasakauwihirailla pwe re en pereperen. Re pahn meirla oh sohte pwurehng pirida.
40. I pahn ketikinirailla pwe re en kamakamala rasehng sihmpwul kei, kuht, oh sihpw wol. Ngehi, KAUN-O, me mahmahsen.”
41. KAUN-O ketin mahsanih duwen Papilon: “Kahnimw me sampah pwon kin kapikapinga lohdier! Ia uwen kamasepwehklahn Papilon mwohn mesen wehi kan!
42. Sehd koaduhpwalkidier Papilon iloak kan me wie ngiringirisek.
43. Kahnimw kan wialahr wasa kamasepwehk oh duwelahr sapwtehn me sohte pihl ie, wasa me sohte aramas kousoan ie de pil keid ie.
44. I pahn kaloke Pel, koht en Papilonia, oh kupwurehda pwe en mweisang dipwisou me e pirapahda kan; wehi kan solahr pahn pwurehng pwongih. “Kehl kan en Papilon rengkdier.
45. Kumwail mehn Israel kan, kumwail tangasang wasao! Kumwail tengen mour sang ei engieng.
46. Kumwail dehr nan kapehd tikitikla de masakada rohng kan me kumwail kin rong. Nan sounpar koaros soangen rohng kei kin wiewiawiseli-rongen me dene kamaramas wiewiawi nan sahpwo, de pil nanmwarki kan wie mahmahwenpene.
47. Eri, ahnsou ehu kohkohdo me I pahn kaloke dikedik en eni kan en Papilonia. Sahpwo pwon pahn sarohdi, oh towe koaros pahn kamakamala.
48. Mehkoaros nin sampah oh pahnlahng pahn ngisingiski ar peren ni ahnsou me Papilonia pahn lohdi pahn aramas akan me kohdo sang ni paliepeng pwehn kauwehla.
49. Papilonia me kahrehda mehlahn aramas wasa koaros nin sampah, eri, met Papilonia pahn pwupwudi pwehki eh kahredahr mehlahn mehn Israel tohto. Ngehi, KAUN-O, me mahmahsen.”
50. KAUN-O ketin mahsanihong sapwellime aramas akan nan Papilonia: “Kumwail pitsangehr mehla! Eri, kumwail tang! Kumwail dehr pwand! Mehnda ma kumwail dohsang nan uhdakamwail, kumwail tamataman ie, amwail KAUN-O, oh tamataman Serusalem.
51. Kumwail kin ndinda, “Se nameneklahr oh sarohdier; solahr sawasapat pwehki mehn liki kan ar adihasangkitehr wasa sarawi kan nan Tehnpas Sarawio.’
52. Eri met, I mahsanih me ahnsou ehu pahn kohdo me I pahn kaloke dikedik en eni kan en Papilon, oh ngilen weirek en me soahn kan pahn lelpeseng wasa koaros nan sahpwo.
53. Mehnda ma Papilon pahn kak en doudahla pahnlahng oh kauwada eh kelen mahwen wasao, I uhdahn pahn kadaralahng aramas en kauwehla. Ngehi, KAUN-O, me mahmahsen.”
54. KAUN-O ketin mahsanih, “Kumwail rong ngilen sengiseng nan Papilon, oh ngilen mwamwahieipen mwomwlahn sahpwo.
55. I wie kamwkamwomwala Papilon oh katokatokihedi ngile. Karis kan tangolong duwehte ngirisek en madau, re weriwer oh mahmahweniong kahnimwo.
56. Re kodohn kamwomwala Papilon; nah sounpei kan lohdier, oh neirail arep kan timpesengier. Iei ngehi Kohto me kin kaloke me suwed, oh pahn kaloke Papilon nin duwen me konehng eh wiewia.
57. I pahn kasakawihala nah lapalap akan-% me loalokong kan, kaun akan, oh sounpei kan. Re pahn meirla oh sohte pwurehng pirida. Ngehi, nanmwarkio, me mahmahsen; ngehi KAUN-O, Wasa Lapalap.
58. Kehl kehlail kan en Papilon pahn rengkdiong nanpwel. oh eh ewen kehl ile kan pahn isihsla. Doadoahk en wehi kan sohla katepe; arail doadoahk laud pahn lulda. Ngehi, KAUN-O, Wasa Lapalap, me mahmahsen.”
59. Sapwellimen Nanmwarki Sedekaia sounsawas, iei Seraia, nein Neraia, oh e pahpa kahlapki Mahseia. Ni kapahieun sounpar me Sedekaia wiewiahki nanmwarkien Suda, Seraia iang Sedekaia ketilahng Papilonia, I ahpw patohwanohng kaweid kei.
60. I ntingihedi nan pwuhk ehu duwen ohla me pahn lelohng Papilonia, pil iangahki soahng kan me pid duwen Papilonia.
61. I patohwanohng Seraia, “Ni omw pahn lel Papilon, ke pahn kanahieng wadekohng aramas akan ni ngihl laud soahng koaros me ntingdier nan pwuhk wet.
62. Ke ahpw kapakap, patohwan, ‘Maing KAUN, komwi mahsaniher me komwi pahn ketin kauwehla wasakiset, oh sohte mwahn mehkot me mour men pahn luhwehdi ie, sohte aramas de mahn emen, oh e pahn duwehla sapwtehn kohkolahte.’
63. Seraia, ni omw pahn kaimwisekala wadek pwuhk wet ong aramas akan, eri, mwuri, ke pahn pirehiong ni ehu takai oh keselahng nan Pillap Iupreitis
64. oh patohwan, ‘Met iei me pahn wiawihong Papilonia-e pahn kihrla oh sohte pwurehng pwarada pwehki kamwomwala me KAUN-O pahn ketikidohng powe.’ ” En Seremaia koasoi ididi wasaht.

  Jeremiah (51/52)