Jeremiah (46/52)  

1. KAUN-O ketin mahsanihong ie duwen wehi kan,
2. me tepida sang Isip. Iet me e mahsanih duwen sapwellimen Neko, nanmwarkien Isip karis, me Nepukadnesar, nanmwarkien Papilonia, kalowehdi nan Karkemis limwahn Pillap Iupreitis ni kapahieun sounpar me Sehoiakim wiewiahki nanmwarkien Suda:
3. “Opiser kan en Isip weriwerki, ‘Kumwail kaunopada noumwail mehn sansar kan oh wonowohng nan mahwen!
4. Kaunopada noumwail oahs kan oh doudahng pohrail! Kumwail irekla oh lisoaropda, edehda noumwail ketieu kan, oh pwuhriong nan tehtehn mahwen!’
5. KAUN-O ahpw ketin keinemwe, “Dahme I kilikilanget?” “Re pweiengkidohr ar masepwehkadahr kowahlap. Neirail sounpei kan luhsehr oh pwurodohr; re inenen masepwehkada, re tengetengen mour kohdo oh sohte mwahn kin pirekeklahng mwurirail.
6. Irail ko me tang marahra sohte kak pitla; sounpei ko sohte kak doarehla ar mour. Ni paliepeng, limwahn Iupreitis, re ahpw dipekelekel oh pwupwudi.
7. Ihs met, me kohkohda likamwete Pillap Nail, likamwete pillap ehu me lapakedahr oh pwilpeseng?
8. Isip met, me kodahr likamwete Pillap Nail, likamwete pillap ehu me lapakedahr oh pwilpeseng. Isip ahpw patohwan, ‘I pahn kohda oh kaduhala sampah; I pahn kamwomwala kahnimw kan oh towe kan.
9. Kumwail ruwese oahs kan pwe re en tangewei oh werennansapw en mahwen kan en mwekidwei! Kumwail kadarewei sounpei kan: ohl akan en Sudan oh Lipia weuwa mehn sansar, iangahki sounkesik ketieu saman kan en Lidia.’ ”
10. Rahnwet iei rahnen KAUN-O, Wasa Lapalahpie: rahnwet e pahn ketin dupukohng sapwellime imwintihti kan; rahnwet e pahn ketin kaloke sapwellime imwintihti kan. Sapwellime kedlahs pahn kadalleirailla, oh nim ntahrail kan lao e medla. Rahnwet Wasa Lapalap ketin kamakam aramas ni paliepeng, limwahn Iupreitis.
11. Kumwail mehn Isip, kumwail kohla Kilead oh rapahki wini! Amwail wini kan solahr katepe; solahr mehkot kak kamwahwihkumwailla.
12. Wehi kan rongehr duwen amwail sarohdier; aramas koaros rongehr amwail sengiseng. Emen sounpei kin dipekelekel pohn emen, oh ira koaros ahpw kin pwupwudiong nanpwel.
13. Ni ahnsou me Nepukadnesar, nanmwarkien Papilonia ketido pwehn mahweniong Isip, KAUN-O ahpw mahsanihong ie,
14. “Kumwail kalohkiseli nan kahnimw kan en Isip, nan Mikdol, Mempis, oh Dapanihs: ‘Kumwail onopada oh pein doareikumwailla; mehkoaros me amwail pahn ohkihla mahwen!
15. Dahme amwail koht Apis pwupwukihdi? KAUN-O me ketin kesedier!’
16. Noumwail sounpei kan dipekelekelehr oh pwupwudier; re kin ndindapene nanpwungarail, ‘Mwadang! Kitail kohkohla rehn riatail ko, kitail tangasang nein imwintihti kan kedlahs kan!’
17. “Kumwail kihong nanmwarkien Isip ehu mwar kapwen-me ie ‘Kakos Lemei Me Katiasang Eh Ahnsou Mwahu.’
18. Ngehi, KAUN-O, Wasa Lapalap, me nanmwarki. Ngehi me Koht ieias. Nin duwen Nahna Tapor eh ileilehsang nahna kan, oh Nahna Karmel eh ileilehsang madau, iei duwen roson en ih me mahmahweniong kumwail.
19. Kumwail onopada en kalipilipala, kumwail mehn Isip kan! Mempis pahn wiahla sapwtehn ehu, mohn ihmw me aramas sohla pahn kousoan ie.
20. Isip rasehng kou kaselel men, me loahng pwoisin men sang paliepeng pahn sok powe.
21. Pil nah sounpei me e pwainda kan pahn pil sohla kateparail duwehte koupwul kan. Re sohte pelian ar imwintihti kan; irail koaros pweiekte oh tangdoaui. Rahnen ar mehla leledohr, rahnen ar mwomwla.
22. Isip sopolahr, sihsiek duwehte ngilen sineik men, ni karis en imwintihti kan ar leledohr. Re mahwenkihong sile, likamwete ohl akan me kin pelepelehdi tuhke kan
23. oh kamwokamwomwala welin tuhke kan. Neirail sounpei kan me nohn ngeder sohte kak wadawad; re tohtohsang pelin loukost.
24. Mehn Isip kan sarohdier; re lohdier pahn manaman en mehn paliepeng. Ngehi, KAUN-O, me mahmahsen.”
25. KAUN-O, Wasa Lapalap, Koht en Israel mahsanih, “I pahn kaloke Amon, koht en Dihpes, iangahki Isip oh eh koht kan oh nanmwarki kan. I pahn pangala nanmwarkien Isip iangahki koaros me kin koapworopworki,
26. rehn irail kan me men kemeirailla, ong Nepukadnesar, nanmwarkien Papilonia oh sapwellime karis. Ahpw mwurin met, aramas akan pahn pwurehng kousoanla nan Isip, duwehte mahs. Ngehi, KAUN-O, me mahmahsen.”
27. “Nei aramas akan, kumwail dehr masepwehk, kumwail mehn Israel kan, kumwail dehr masepwehkada. Pwe I pahn doareikumwailla sang wehi dohwo, sang wehi me kumwail sellahng ie. Kumwail pahn pwurodo nan uhdakamwail oh soandihla ni popohl; kumwail pahn saledek sang apwal, oh sohte me pahn kamasak kumwail.
28. I pahn ketido rehmwail oh doareikumwailla. I pahn kamwomwala wehi koaros me I kamwarak kumwail seli ie, ahpw I sohte pahn kamwomwkumwailla. I sohte pahn mweidohng kumwail en sohte ale lokolok, ahpw ni ei pahn kalokei kumwail, I uhdahn pahn wia ni me pwung. Ngehi, KAUN-O, me mahmahsen.”

  Jeremiah (46/52)