Jeremiah (4/52)  

1. KAUN-O ketin mahsanih, “Kumwail mehn Israel, ma kumwail men wiliakapwala, eri, kumwail sapahldohng rehi. Ma kumwail pahn kihsang dikedik en eni kan me I kin kalahdeki oh loalopwoatohng ie,
2. e pahn konehng kumwail en kahula ni mwarei. Eri, wehi koaros ahpw pahn peki I en kapaiahda irail, oh re pahn kapinga ie.”
3. KAUN-O ketin mahsanihong mehn Suda oh Serusalem, “Dehkada amwail mwaht me saikinte deideida kan; kumwail dehr padokedi werentuhke kan nanpwungen tuhke tekatek kan.
4. Kapwaiada amwail inou ong ie, amwail KAUN-O, oh kasarawihiong ie pein kumwail, kumwail mehn Suda oh Serusalem. Ma kumwail sohte pahn wia met, ei engieng pahn lulda rasehng kisiniei pwehki amwail wiewia suwed kan. E pahn lulda, oh sohte emen pahn kakunla.”
5. Kumwail peuk sowi wasa koaros nan sahpwo! Ngilamwail en weriwer oh sansalada! Ndahng mehn Suda oh Serusalem en tangalahng nan kahnimw kehl kehlail kan.
6. Padahkihong irail ahl me kolahng Saion! Kumwail tang repen mour! Dehr pwand! KAUN-O ketiketki kohdo kahpwal oh paisuwed laud sang ni paliepeng.
7. Rasehng laion emen me pwarada sang wasahn eh ruk, sounkamwomwala wehi kan samwodohr. E ketidohn kamwomwala Suda. Kahnimw kan en Suda pahn ohla, oh sohla emen pahn kousoan ie.
8. Eri, kumwail pwuhriong nan likoun nsensuwed, oh sengiseng oh mwahmwahiei pwehki engieng kowahlap en KAUN-O sohte pweieksang Suda.
9. KAUN-O ketin mahsanih, “Ni rahno nanmwarki kan oh lapalap akan pahn nan kapehd tikitikla; samworo kan pahn pwuriamweila oh soukohp kan pahn dahkihla.”
10. Ngehi eri patohwan, “Maing KAUN, Wasa Lapalahpie, komwi ketin liepedier mehn Serusalem kan! Komwi mahsanih me pahn mie popohl, ahpw kedlahs ehu mihier ni tepinwararail kan.”
11. Ahnsowo samwodohr me mehn Serusalem pahn ale pakairpen kisinieng karakar ehu me kohkodohng irail sang nan sapwtehn. Kaidehn kisin tumwenieng me pahn ipiralahte ediniei-%
12. kisinieng me pahn kohdo sang ni kupwur en KAUN-O pahn inenen kehlail sang met! Iei pein KAUN-O me pahn ketin wia kadeikpen sapwellime aramas akan.
13. Kilang, imwintihtio kohkohdo likamwete depwek, tehnwere werennansapw en mahwen kan duwehte elipip, oh tehnwere oahs akan marahra sang ikel. Kitail melahr! Kitail pahn mwomwlahr!
14. Serusalem, kamwakelehsang suwed nan kapehdomwen, pwe ke en kak mourla. Ia erein omw pahn medemedewehte mehkot suwed?
15. Meninkeder kan sang kahnimw en Dan oh sang pohn dohl kan en Epraim pakairkihdo rohng kansensuwedo.
16. Re kodohn kairehki wehi kan oh ndahng Serusalem me imwintihti kan samwodohr sang nan sahpw doh ehu. Imwintihti pwukat pahn weriwer oh uhwong Suda
17. oh pahn kapilpene Serusalem rasehng ohl ekei me sinsile mwaht ehu, pwehki towe kan ar kahngohdiong KAUN-O. KAUN-O, me mahmahsen.
18. Suda, kowe me pein kahredohng uhk ire wet, sang ni omw mour oh wiewia kan. Dipomw me kahredahr lokolok wet; e doakoadier nan mohngiongomw.
19. Meid kamedek! I solahr kakohng medek wet! Mohngiongi! Mohngiongi wie lusulus kowahlap! I solahr kak nennenla; I rong ngilen sowi kan oh ngilen mahwen.
20. Ehu kahpwal kin idawehndohte ehu kahpwal; sahpwo pwon ohlahr. At impwal akan mwadangete ohla; eh kahdeng kan teipesengier.
21. Ia erein ei pahn kilikilang mwekid en mahwen oh rongorong ngilen sowi kan?
22. KAUN-O ketin mahsanih, “Nei aramas akan me pweipwei; re sohte ese ie. Re duwehte seri pweipwei kei; re sohte dehdehki. Re inenen samanih wiahda me suwed, ahpw sohte kin pweida nan wiewia mwahu.”
23. I kilangehr sampah-e wiahla sapwtehn ehu; I kilangehr pahnlahng-sohte marain ehu mie.
24. I kilangehr nahna kan-re wie rerrer, oh dohl kan wie itihtikek.
25. Sohte aramas emen I kilangada; menpihr kan pil pihrpesengier.
26. Sahpw pwelmwahwo wialahr sapwtehn ehu; eh kahnimw kan ohlahr pwehki sapwellimen KAUN-O engieng kowahlap.
27. (KAUN-O ketin mahsanih me sampah pwon pahn wiahla sapwtehn, ahpw e sohte pahn ketin kamwomwala douluhl.)
28. Sampah pahn mwahiei; pahnlahng pahn rotorotala. KAUN-O me mahmahsen oh e sohte pahn ketin wekidala kupwure. E ketin wiadahr sapwellime koasoandi oh sohte pahn pweieksang.
29. Ngilen soundak oahs oh sounkesik ketieu kan pahn pwakihpeseng aramas koaros. Ekei pahn sopolahng nanwel; ekei pahn doudahng nanpwungen pwoaren paip kan. Kahnimw koaros pahn sohla towe, oh sohla mehmen pahn pwurehng kousoan loale.
30. Meid suwediong uhk, Serusalem! Dahme ke pwuhrkihong nan likou weitahta? Dahme ke kapwatkihda oh kamwomwmwahwihkihla mesomwen? Sohte katepen omw kalinganahda paliweromwen! Omw kerir kan keseiukalahr oh men kemeiukala.
31. I rongehr ngilen weriwer, likamwete lih emen me mi pahn medek en neitik, weriwer duwehte lih emen me ahpwtehn pahn neitik. Iei Serusalem me mwopwkilahr eh weriwer, oh kadangalahr peh kan oh ndinda, “Meid suwediong ie! Re kohkodohn kemeiehla!”

  Jeremiah (4/52)