Jeremiah (17/52)  

1. KAUN-O ketin mahsanih, “Kumwail mehn Suda kan, pen mete ntingihdier dipamwail; e ntingkihdiongehr nan mohngiongimwail kan imwin pen daimon oh ntingdiong ni keimw en amwail pei sarawi kan.
2. Noumwail aramas akan kin wia ar kaudok ni pei sarawi kan oh ni sansal kan me kokoudahr ong koht lih Asera ni tuhke losolos koaros oh pohn kumwen dohl kan
3. oh ni nahna kan nan sahpw patapat akan. I pahn mweidohng amwail imwintihti kan en adihasang amwail kepwe kesempwal kan pwehki dipamwail kan koaros me kumwail wiadahr nan sapwamwailo.
4. Kumwail pahn luhsisang sahpw me I ketikihong kumwail, oh I pahn kupwurehda pwe kumwail en uhpah amwail imwintihti kan nan sahpw ehu me kumwail sohte kin ese duwe, pwehki ei engieng eh rasehng kisiniei, oh pahn wie lullul kohkohlahte.”
5. KAUN-O ketin mahsanih, “I pahn keriahla aramas me kin sohpeisang ie oh kin koapworopworki aramas, kehlail en aramas me uhdahn pahn mehla.
6. Soangen aramas menet rasehng dihpw nan sapwtehn, me kin keirda wasa madekeng, nan pwehl soahl wasa me sohte mehkot kak wosada ie. Sohte mehkot mwahu kin pweida reh.
7. “Ahpw I pahn kupwuramwahwih aramas me kin koapworopworkin ie.
8. E rasehng tuhke pwoat me kin kekeirda limwahn piletik oh kalowe kan kin kohdi nan pihl. Tuhkeo sohte kin masak karakar en ketipin, pwehki teh kan sohte pahn mengila; e sohte kin pwunod ni ahnsou me sohte keteu; pwe wah kan sohte kak neksang.
9. “Ihs me kak wehwehki audepen mohngiong en aramas? Sohte mehkot me duwehte me diren piht; sohte kamwahupe ieu kak dierekda.
10. Ngehi, KAUN-O, I kin rapahki oh tehk mwahu nan kapehd en aramas akan, oh song loalarail kan. I kin katingih emenemen nin duwen me konehng mwomwen eh mour, nin duwen me konehng eh wiewia kan.”
11. Aramas me kin alehdi mwohni ni tiahk sapwung, rasehng menpihr me kin kasawa kutohr me kaidehn ih me kutohrehdi. Ni eh mwahnakapw kekehlailte eh kepwe kan pahn sohrala, oh ni imwilahn eh mour e pahn wiahla aramas pweipwei men.
12. Atail Tehnpas Sarawio duwehte mwoahl lingan ehu, me uh pohn nahna ile ehu sang nin tapio.
13. Maing KAUN, komwi me Israel kin koapworopworki; koaros me pahn keseikomwihla pahn sarohdi. Re pahn sohrala rasehng eden aramas me kin ntingdiong nan pwelpar, pwehki ar keseikomwilahr, KAUN-O, me iei pwarer en pihl ieias.
14. Maing KAUN, komw ketin kamwahwihiehla, I ahpw pahn mwahula douluhl; komw ketin doareiehla, I ahpw pahn saledekla sang apwal. Komwihte me I kin kapikapinga!
15. Aramas akan ahpw ndaiong ie, “Ia mahsen en kamasak sang rehn KAUN-O ong kiht? En ketin kapwaiada met!”
16. Ahpw, maing KAUN, I sohte mwahn koangngoangehkin komwi en ketikidohng irail apwal kowahlap; I sohte men apwal en lelohng irail. Maing KAUN, komw mwahngih met; komw mwahngih ei pato kan.
17. Komw dehr wiahla mehn kamasepwehk ehu ong ie; pwe komwi me ei wasahn ruk ni ahnsou apwal.
18. Komwi ketin kasarowehdi irail kan me kalokalokei ie, ahpw maing KAUN, komw ketin doareiehla. Komw ketin kamasakirailda, ahpw komwi dehr ketin kamasak ie. Komwi ketikidohng kahpwal pohrail oh kauweirailla douluhl.
19. KAUN-O ketin mahsanihong ie, “Seremaia, kohwei oh pakairkihong aramas akan ei mahsen ni Ewen Kelen Aramas, wasa me nanmwarki kan en Suda kin ketilong oh ketieisang ie nan kahnimwo; mwuhr, ke ahpw kohwei ni ewen kehl koaros en Serusalem.
20. Ndaiong nanmwarki kan oh aramas koaros en Suda me kin kousoan Serusalem oh kin pedolong nan ewen kehl pwukat, re en rong mwahu dahme I kin mahsanih.
21. Ndaiong irail ma re kesempwalki arail mour, re sohte pahn kapaik mehkot ni rahnen Sapad; re sohte pahn kapaik mehkot pedolong nan ewen kehl kan en Serusalem
22. de wahieisang mehkot nan imwarail kan ni rahnen Sapad. Re sohte pahn doadoahk ni rahnen Sapad; re en wiahki rahn sarawi nin duwen ei koasoanediongehr ar pahpa kahlap ako.
23. Ar pahpa kahlap ako sohte rong ie de sohte nsenohki ei kosonnedo. Ahpw re keptakaila oh sohte men peikiong ie de ale ei padahk.
24. “Ndaiong aramas pwukat me re uhdahn pahn peikiong ei kosonned akan. Re sohte pahn wa mehkot pedolong nan ewen kehl kan en kahnimwet ni rahnen Sapad. Re pahn kapwaiada rahnen Sapad nin duwen rahn sarawi ehu oh re sohte pahn wia soangen doadoahk ehu.
25. Eri, ar nanmwarki kan oh soupeidi kan pahn ketilong nan ewen kehl kan en Serusalem oh pahn ahneki soangen manamanohte me Depit sapwellimaniki. Re pahn iang mehn Suda oh Serusalem kan dake werennansapw oh oahs akan, oh kahnimw en Serusalem pahn kin diren aramas ahnsou koaros.
26. Aramas akan pahn kin kohdo sang nan kisin kahnimw kan en Suda oh sang nan kousapw akan me kapilpene Serusalem; re pahn kohdo sang nan sapwen Pensamin, sang ni tepin dohl kan, nin nahna kan, oh sang ni palieir en Suda. Re pahn wa kohdo ni Tehnpesei Sarawio meirong isihs oh soangen meirong teikan, meirong en wahnsahpw oh warpwohmwahu, oh pil meirong en kapingkalahngan.
27. Ahpw re pahn peikiong ie oh kapwaiada rahnen Sapad nin duwen rahn sarawi ehu. Re sohte pahn kapaik mehkot kotehla ewen kehl kan en Serusalem ni rahno, pwe ma re pahn wia met, I pahn isikada ewen kehl kan en Serusalem. Kisiniei pahn kamwasikahla tehnpas akan en Serusalem, oh sohte emen kak kakunla.”

  Jeremiah (17/52)