Jeremiah (13/52)  

1. KAUN-O ketin mahsanihong ie I en patohwan pwainda ekei lepin rausis linen oh pwuhriong loale; ahpw e mahsanih I en dehr koaduhdi nan pihl.
2. Ngehi eri pwainda oh pwuhriong loale.
3. KAUN-O eri pwurehng mahsanihong ie,
4. “Kohwei ni Pillap Iupreitis oh ekihla lepin rausis ko nan ehu pwoaren paip ko.”
5. Ngehi eri patohla oh ekihla lepin rausis ko limwahn Iupreitis.
6. Mwurin ekis ahnsou KAUN-O ahpw mahsanihong ie I en pwurala Iupreitis oh patohwanda lepin rausis ko.
7. Ngehi eri pwurala, oh ni ei diar wasa me I ekihla ie lepin rausis ko, I ahpw diarada me re ohlahr oh solahr mwahu.
8. KAUN-O pwurehng mahseniong ie. E mahsanih,
9. “Met iei duwen ei pahn kauwehla aklapalap en Suda oh aklapalap laud en Serusalem.
10. Aramas suwed pwukat sohte men peikiong ie. Ar keptakai oh suwed laud sang mahs, oh re kaudokiong oh papah koht teikan. Eri, re pahn duwehla lepin rausis pwukat me ohlahr.
11. Nin duwen lepin rausis eh kin tengpene ni lukepen aramas, iei duwen ei anahne mehn Israel oh Suda en koliehdi teng. I wiadahr met pwe re en wiahla nei aramas oh kahrehda kaping oh wahu ong mwarei; ahpw re sohte peikiong ie.”
12. KAUN-O Koht ketin mahsanihong ie, “Seremaia, ndahng mehn Israel kan en audehkihda wain sahn wain koaros. Re pahn sapengki me re ese me sahn wain koaros pahn uhdahn audaudkihda wain.
13. Eri, ke pahn ndahng irail me ngehi, KAUN-O, pahn kanampilehki tohn sahpwet wain lao re sakaula: nanmwarki kan, me kadaudok en Depit, samworo kan, soukohp kan, oh mehn Serusalem koaros.
14. I ahpw pahn ale irail oh sukpene rasehng sah kan, me mah oh pwulopwul duwepenehte. Sohte poakeirailla de mahk pahn katokihedi sang ie ei pahn kemeirailla.”
15. Kumwail mehn Israel kan, KAUN-O ketin mahsenier! Kumwail aktikitikla oh rong ih.
16. Kumwail wauneki KAUN-O, amwail Koht, mwohn eh pahn ketikihdo rotorot, oh kumwail pahn dipekelekel nin nahna kan; mwohn eh pahn ketin wekidohng ni rotorot mosul marain me kumwail kasikasik.
17. Ma kumwail sohte pahn rong, I pahn sengiseng ni rir pwehki amwail aklapalap; I pahn sengiseng kowahlap, oh pilen mesei pahn kerekerdi pwehki sapwellimen KAUN-O aramas akan ar wisiksangehr duwehte aramas selidi kei.
18. KAUN-O ketin mahsanihong ie, “Ndahng nanmwarkio oh ine, ira en doudihsang nan mwoalara, pwehki ara nihn kaselel kan pwupwudihsangehr pohn moangara kan.
19. Pwehki imwintihti kan ar kapilpene kahnimw kan en paliepeng en Suda; sohte me kak pedolong loale. Mehn Suda koaros kalipilipalahr.”
20. Serusalem kilang! Omw imwintihti kan kohkohdo sang paliepeng! Ia aramas ako me ke ale pwukoahn apwahpwalih, aramas ako me ke kin pohnmwahsohki?
21. Dahme ke pahn nda ni aramas ako me ke lemeleme me kompoakepahmw ahpw kaloweiukedi oh kaunuhkada? Ke pahn ahneki medek rasehng lih emen me mi pahn medek en neitik.
22. Ma ke pahn kalelapak dahme met wiawihkihong uhk-dahme omw likou kan teiteikihsang oh angkehlail wiawihkihong uhk-pwehki dipomw kan eh nohn suwed.
23. Aramas toantoal men kak wekidala pohn kili, de lepard men kak kihsang mwahi kan pohn kili? Ma re kak wia met, eri, kumwail kan me kin wiewia mehkot me suwedte pahn kak esehla wia dahme pwung.
24. KAUN-O pahn ketin kamwarakkumwailpeseng rasehng dihpw meng me kisinieng en sapwtehn kin ipirala.
25. E ketin mahsanih me met iei duwen imwilahn amwail mour. Ih met me e ketin kupwuredahr pwe en wiahiong kumwail, pwehki amwail manokelahr oh likihalahr koht likamw akan.
26. Pein KAUN-O me pahn tehrasang amwail likou kan oh kanamenekihkumwailla.
27. E ketin mahsaniher amwail wiewia mehkan me e kin ketin kalahdeki. E ketin mahsaniher amwail idawehnla koht en me rotorot akan pohn dohl kan oh nan sahpw akan, rasehng ohl emen me kin ineng suwedih en mehn mpe eh pwoud de oahs wol men me kin ineng suwedih oahs lih. Meid suwediong kumwail, kumwail mehn Serusalem kan! Iahd me kumwail pahn kak mwakelekella?

  Jeremiah (13/52)