Jeremiah (10/52)  

1. Kumwail mehn Israel, kumwail rong mahsen me sang rehn KAUN-O ong kumwail.
2. E ketin mahsanih, “Kumwail dehr idawehn mwekid en wehi teikan; kumwail dehpa salohkihda mwekid kan en pahnlahng me sohte kin wiawi mahs, mehnda ma wehi teikan pahn masakada.
3. Pwe koht akan me aramas pwukat kin kaudokiong sohte katepe. Tuhke pwoat paldier nanwelo; perperkidahr nein sounpal tuhke kan dipwisou
4. oh kapwatkidahr silper oh kohl. E poaskidier nihl pwe en teng oh dehr pwupwudi.
5. Soangen dikedik pwuko rasehng mwomwen aramas me kin wiawihda nan mwetin suika kan mehn karawan menpihr kan; re sohte kak lokaia; aramas me kin wa irail pwehki ar sohte kak alu. Kumwail dehr masak irail: pwe re sohte kak kauweikumwailla, oh sohte kamwahu ehu re kak wiahiong kumwail.”
6. Maing KAUN, sohte emen me duwehte komwi; komwi me roson, oh mwaromwi me lapalap oh manaman.
7. Ihs me sohte pahn waunekin komwi, Maing, nanmwarkien wehi koaros? Komwi konehng ale wahu. Sohte emen me duwehte komwi nanpwungen me loalokong koaros en wehi kan de nanpwungen ar nanmwarki kan.
8. Irail koaros iahk oh pweipwei. Soangen padahk dah me re kak alehsang dikedik en eni tuhke kan?
9. Neirail dikedik kan kidikidkihla silper sang Spein oh kohl sang Upas, sounmahlen kan me wieirailda; re kin mi nan likou weitahta oh pohn ntahn mwell me sounpahda likou koahiek kan kin wiahda.
10. Maing KAUN, ahpw komwi me Koht mehlel, komwi me Koht ieias oh nanmwarki soutuk. Ni omwi kin engieng, sampah kin rerrer; wehi kan sohte kakohng omwi engieng.
11. (Kumwail aramas akan pahn ndahng irail me koht kan me sohte kin karereda sampah oh pahnlahng pahn kamwomwmwomwla. Re pahn sohrasang wasa koaros nin sampah.)
12. KAUN-O ketin wiahkihda sampah sapwellime manaman; sapwellime kupwurokong me e ketin kapikkihda sampah oh wiahkihda nanleng kan.
13. E kin ketin mahsen oh pihl kan pohnangin depwek kin ngiringirisengki; e kin ketikihdo depwek kan sang ni imwin sampah. E kin ketin kupwurehda lioal en piripir nan keteu oh ketikihdo kisinieng sang nan sapwellime wasahn nahk.
14. Ni aramas ar pahn kilang met, re kin pweipweila oh sohla kehn wasa; irail kan me kin wiahda dikedik kan pahn namenekla, pwehki koht kan me re wiahda me likamw oh sohte mour.
15. Sohte kateparail oh re me kanamenek; re pahn kamwomwmwomwla ni ahnsou me KAUN-O pahn ketido pwehn kadeikirailda.
16. Koht en Seikop sohte duwehte irail; iei ih me kin ketin wiahda mehkoaros, oh e ketin pilada Israel pwe en wiahla sapwellime aramas. KAUN-O, Wasa Lapalap, iei mware.
17. Kumwail mehn Serusalem, kumwail lohdier! Kumwail wahda amwail kepwe kan.
18. KAUN-O pahn ketin keseikumwailsang nan sahpwet; e pahn ketin tiangkumwailpeseng lao sohte emen pahn luhwehdi. KAUN-O, me mahmahsen.
19. Mehn Serusalem kan weriwerki, patohwan, “Ia uwen laud en atail ohla! Atail ohla kan sohte pahn mwahula. Oh kitail medemedewe me met iei mehkot me kitail pahn kakohng!
20. Atail impwal kan ohlahr; sahl akan me katengeiraildi ohlahr. Neitail seri kan koaros solahr mie; sohte emen me luhwehdi pwehn pwurehng kauwada imwatail impwal kan; sohte emen me pahn langahda kahdeng kan loale.”
21. I ahpw sapeng, patohwan, “At kaun akan me pweipwei; re sohte peki kaweid sang rehn KAUN-O. Ihme re sapwungkihla, oh neitail aramas akan mwerkipeseng.
22. Kumwail rong! Rohng kan leledohr! Mie mwekid laud ehu nan wehi ehu ni paliepeng; nah sounpei kan pahn wiahkihla kahnimw kan en Suda sapwtehn ehu, wasa me menin nanwel kan pahn kousoanla ie.”
23. Maing KAUN, I ese me sohte mehmen me kaunda pein imwilahn eh mour; sohte aramas emen me kaunda pein eh mour.
24. Maing KAUN, komwi ketin kapwungala sapwellimomwi aramas akan, ahpw komwi dehr ketin kahpwalihkitala de kalokei kiht nan omwi engieng; pwe met pahn imwilahn at mour.
25. Komwi ketin kauwong omwi engieng wehi kan me sohte kin kaudokiong komwi oh aramas akan me sohpeisang komwi. Re kemelahr sapwellimomwi aramas akan; re kamwomwkitalahr douluhl oh wiahkilahr sahpwet mohn ihmw ohla kei.

  Jeremiah (10/52)